De nye forslagene til retningslinjer for forsvarere skapte debatt på Forsvarergruppens høstseminar i fjor. – Dersom vi gjør disse endringene, må vi gå ut og varsle i offentligheten om at fra den og den datoen så gjelder disse reglene, og de gjelder som en kollektiv ordning for alle forsvarere, sa Ingrid Breistein, advokat i Staff advokatfirma. I bakgrunnen Marius Dietrichson.

Forsvarerne modererer forslaget om forklaringsnekt

Forslaget om at forsvarere som hovedregel skal råde sine klienter til ikke å forklare seg for politiet når klienten ikke har innsyn i sakens dokumenter, er ikke hensiktsmessig, mener både politi, påtalemyndighet og noen av Advokatforeningens kretser.

Publisert Sist oppdatert

De nye, foreslåtte retningslinjene for forsvarere har vært ute på høring, både i Advokatforeningens kretser og hos politi, påtalemyndighet og i kriminalomsorgen.

JA til gaveforbud

Så å si alle kretsene mener at gaveforbudet mellom advoakt og klient må til for å hindre klientkapring. Men noen kretser synes forslaget er for firkantet formulert.

I punkt 3.5 heter det at «gaver, lån eller andre verdioverføringer til egen klient, direkte eller indirekte, er ikke tillatt. Forbudet gjelder ikke for bevertning som fortæres under klientmøter eller i forbindelse med rettsmøter og avhør».

Haugesund krets antar at uttrykket «fortæres» også omfatter røyk og snus, skriver kretsen i sitt høringssvar. Mens mindretallet i Oslo krets styre «finner forslaget lite humant, og går inn for at et totalforbud erstattes med en tilføyelse av «som hovedregel».

Bakgrunnen for ønsket om å endre retningslinjene var todelt. Forsvarerne ønsket å innføre tiltak for å hindre klientnapping og styrke advokatstandens tillit, samt å styrke mistenktes rett til advokatbistand i avhør og ved pågripelse i tråd med avgjørelser fra EMD.

– Tanken er at retningslinjene skal hjelpe oss forsvarere med vårt mandat, sa Forsvarergruppens leder, Marius Dietrichson, da førsteutkastet til de nye retningslinjene ble lagt frem på Forsvarergruppens høstseminar i fjor.

Det er særlig punkt 6 i forslaget – som er et helt nytt punkt og omhandler forsvarers oppgaver i forbindelse med avhør – som har møtt motbør.

Støtter gave-nekt

Mens så å si alle høringsinstansene er positive til forslaget om ikke å tillate gaver fra advokat til klient, har forslaget om å råde klienten til ikke å forklare seg møtt ramsalt kritikk, spesielt fra politi og påtalemyndighet, men også fra mange advokater.

Mens Oslo krets støtter forslaget, og mener regelen er «et sårt tiltrengt forsøk på å endre den linjen politiet har lagt seg på hvor innsyn er unntaket», mener Vest-Agder krets og Østfold og Follo krets at forslaget ikke er hensiktsmessig, og vil kunne stride mot klientens interesse i den enkelte sak.

Punkt 6.1 bør fjernes, mener Østfold og Follo krets: «Konsekvensen av et slikt råd vil etter dagens rett være økt risiko for domfellelse og strengere straff, og vil ikke i alle situasjoner være til klientens beste».

Påvirker strafferabatten

Politidirektoratet stiller seg kritisk til en generell anbefaling om at klienter skal frarådes å forklare seg uten innsyn i saksdokumentene, og «frykter at punktet kan gi uheldige og/eller utilsiktede konsekvenser for mistenkte».

Det pekes også på at mistenktes mulighet til å oppnå «betydelig strafferabatt ved å kunne avgi en uforbeholden tilståelse på et tidlig tidspunkt og dermed bidra til prosessøkonomiske gevinster kan synes noen vanskeligere dersom hun/han ikke bidrar til sakens opplysning fra start av».

Også Riksadvokaten er «svært kritisk» til forslaget om forklaringsnekt som hovedregel.

Mer skade enn gagn

Også forslaget om at forsvarer skal delta aktivt under avhøret, punkt 6.3, møter motbør.

Ni kapitler

Utkastet til retningslinjene som skal gjelde alle medlemmer av Advokatforeningen, er inndelt slik:

1. Grunnleggende prinsipper.

2. Fritt forsvarervalg.

3. Etablering av forsvareroppdraget.

4. Forsvarers rettigheter og plikter.

5. Forsvarers oppgaver i forbindelse med pågripelse og varetekt.

6. Forsvarers oppgaver i forbindelse med avhør.

7. Forsvarers oppgaver i forbindelse med rettssaker.

8. Forsvarer og forholdet til media.

9. Avslutning av oppdraget.

Arbeidsgruppen har bestått av Marius Dietrichson, Mette-Julie Sundby, Arne Gunnar Aas og Arild Dyngeland, Aurora Geelmuyden og Didrik Beck Rodarte.

«Dette kan tolkes svært ulikt, noe som kan medføre mer skade enn gagn for klienten», skriver Politidirektoratet.

Kripos foreslår at det tas inn en henvisning som sier at mistenkte ikke har anledning til å rådføre seg med forsvarer før han svarer på spørsmål, med mindre politiet samtykker i det.

Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembete mener at utkastet til nye retningslinjer «i flere sammenhenger synes å savne reservasjoner mot adferd som kan skade klientens sak».

Kriminalomsorgsdirektoratet er positiv til at Advokatforeningen har foreslått flere tiltak for å hindre klientkapring, og skriver at de fra tid til annen erfarer at forsvarere ikke er kjent med eksisterende rundskriv knyttet til advokatbesøk i fengsler.

Forsvarergruppens arbeidsutvalg har, etter høringen og behandling i Advokatforeningens hovedstyret, utarbeidet et nytt utkast som skal behandles av Representantskapet den 23. mai.

LES OGSÅ: Forsvarsadvokater foreslår forklaringsnekt og gaveforbud

Powered by Labrador CMS