Maria Hessen Jacobsen i Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har flere ganger reist til Tyrkia for å observere situasjonen til tyrkiske jurister. Her med advokat Metin Uracin (t.v.) og presidenten i Istanbul Bar Association, Mehmet Durakoglu.

Mener Tyrkia ikke lenger kan regnes som en reell rettstat

I morgen markeres den internasjonale dagen for truede advokater over hele verden. I år rettes fokuset mot Tyrkia. "Tyrkiske advokater er våre helter i dag. Å vie dagen til dem er å feire deres mot, utholdenhet og standhaftighet", heter det i dette innlegget, som er forfattet i fellesskap av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Dommerforeningen, ICJ Norge og Politijuristene.

Den Internasjonale dagen for truede advokater er 24. januar. I år er dagen viet våre kolleger i Tyrkia, som daglig utfører sine plikter under trusler og press. Det er bred internasjonal enighet om at de tyrkiske dommernes og advokatenes uavhengighet nå er alvorlig truet og delvis fraværende, og at den tyrkiske rettsstaten er i ferd med å forvitre fullstendig.

Per i dag sitter 594 tyrkiske advokater varetektsfengslet, 216 er domfelt og 1546 er straffeforfulgt. Mer enn 35 advokatorganisasjoner er oppløst. Deres kolleger i domstolene og påtalemyndigheten utsettes for samme forfølgning, det samme gjelder journalister, akademikere og menneskerettsforkjempere.

"Fullstendig uholdbar situasjon"

Anklagene mot advokatene varierer, fra oppfordring til terrorhandlinger og medlemskap i terrororganisasjon, fornærmelse av president Erdogan, motarbeidelse av rettssystemet og liknende. Felles for anklagene er at de i realiteten er grunnet i handlinger advokatene har foretatt som ledd i sin yrkesutøvelse eller under fredelige protester mot regimet, og som ikke er straffbare etter internasjonale mål. FNs menneskerettskomissær har omtalt situasjonen som fullstendig uholdbar.

Advokaters rett til en uavhengig yrkesutøvelse står sentralt for profesjonens eksistens og formål. Når advokater forfølges for handlinger som i realiteten ikke er straffbare, og dommerne og påtalemyndigheten står i kontinuerlig fare for å miste inntektsgrunnlag og personlig frihet, er ikke Tyrkia lenger å regne for en reell rettsstat.

Vi har sett det med egne øyne

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har de seneste årene fulgt situasjonen i Tyrkia særlig tett. Sammen med Dommerforeningens menneskerettsutvalg, ICJ Norge og ICJ studentnettverk har vi foretatt rettssaksobservasjoner i Ankara og Istanbul.

Gjennom møter og samarbeid med tyrkiske og internasjonale kolleger har vi fått høre tallrike historier om vilkårlig forfølgelse, umenneskelig og nedverdigende behandling og om gjentatt og grunnløs trakassering av advokater og dommere.

Vi som jurister i et land der rettssikkerhet står sterkt, er forpliktet til å støtte våre kolleger i ord og i handling.

Det råder til tider en mismodig og dyster stemning blant våre tyrkiske kolleger, men de viser samtidig en enestående og beundringsverdig vilje til å kjempe for rettsstaten og stå opp for idealene den er bygget på. Gjennom observasjoner og solidaritetsarbeid støtter vi våre kolleger, og signaliserer håp om at de rettsstatlige idealene skal overleve også den turbulente og utfordrende situasjonen sivilsamfunnet i Tyrkia står i nå.

Hver domfellelse publiseres

Det finnes fortsatt titusenvis av tyrkiske advokater som holder stand. De avholder fredelige protester, tar på seg oppdrag de risikerer å bli forfulgt for selv, de forsterker firmadørene med jern for å slippe få den ødelagt når politiet kommer på razzia, de stiller i hverandres rettssaker og argumenterer energisk de samme sakene på nytt og på nytt i et system som de vet er rigget.

Advokater som har flyktet og bor i eksil holder resten av verden orientert gjennom publisering av hver ny domfellelse. De er våre helter i dag. Å vie dagen til dem er å feire deres mot, utholdenhet og standhaftighet.

Anerkjennelsen av rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter, i Norge og internasjonalt må styrkes. Vi ber norske myndigheter om å fordømme angrepet på rettsstaten i Tyrkia i bilaterale møter med tyrkiske myndigheter og i internasjonale organisasjoner, herunder Europarådets Ministerkomite og Europarådets Parlamentarikerforsamling.

LES OGSÅ:

Dypt bekymret for advokater i Tyrkia

Ny norsk advokatregel om menneskerettigheter på høring

«The Day of the Endangered Lawyer»

"The Day of the Endangered Lawyer" har som formål å rette oppmerksomhet mot advokater over hele verden som blir trakassert, presset til taushet, truet, torturert, forfulgt, som forsvinner og som noen ganger også blir drept.

Tidligere har dagen blant annet handlet om Iran, Colombia, Filippinene, Honduras og Baskerland.

Alle rapportene kan leses HER!

Powered by Labrador CMS