Advokat Arne Seland fotografert da han satt i panelet i en MeToo-debatt på Litteraturhuset i 2018.
Advokat Arne Seland fotografert da han satt i panelet i en MeToo-debatt på Litteraturhuset i 2018.

Vil frata advokatbevillingen

Disiplinærnemnden mener en rekke Twitter-oppdateringer fra Arne Seland gjør at advokaten kan miste tillit blant klienter, publikum, rettspleien, og advokatstanden - og ber Advokatbevillingsnemnden frata ham bevillingen. Selands advokat Steingrim Wolland mener nemndens vedtak er ugyldig.

Publisert Sist oppdatert

Advokatbevillingsnemnden

Treffer vedtak som første instans – etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden i følgende saker: Tilbakekall av advokatbevilling, suspensjon av advokatbevilling, nedleggelse av forbud mot at en person med juridisk embetseksamen yter rettsjelp i medhold av domstolloven § 218 annet ledd nr. 1, tilbakekall av tillatelse til å yte rettshjelp innen spesielle rettsområder, søknad om rett til å drive advokatvirksomhet trass i konkurs.
Kilde: Tilsynet.no

Det er i et brev datert 13. desember 2019, som Seland selv har publisert på sin Twitter-konto, at Disiplinærnemnden ber Advokatbevillingsnemnden om å trekke Arne Selands advokatbevilling tilbake.

Bakgrunnen er seksualiserte Twitter-meldinger advokaten har skrevet om stortingspolitiker Lene Westgaard-Halle (H), og flere andre personer.

I tillegg mener nemnden Seland har vist manglende evne til å forbedre seg.

«Advokaten har publisert tilsvarende meldinger i stort omfang over flere år », påpeker nemnden i brevet.

De viser til advokatforskriften § 5-9 tredje ledd, jf. domstolloven § 227 tredje ledd siste punktum. «Finner nemnden at det bør treffes vedtak etter § 230, fremmer den forslag om det overfor Advokatbevillingsnemnden».

Hjort:- Pinlig

Meldingen om Westgaard-Halle ble i sommer omtalt i flere medier. Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort uttalte til NRK at Selands kommentarer ikke var akseptable.

Domstolloven § 230

Advokatbevillingsnemnden kan kalle tilbake en advokatbevilling dersom advokaten:
1. Gjør seg skyldig i forhold som gjør vedkommende uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller som gjør at vedkommende mister den tillit som er nødvendig i yrket.
2. Misligholder plikten etter § 222 til å stille sikkerhet eller plikten etter § 225 eller § 227 til å betale bidrag til Tilsynsrådet eller Disiplinærnemnden,
3. Forsømmer sine plikter etter bestemmelser gitt i medhold av § 224 tredje ledd eller § 225 sjette ledd, herunder å gi adgang til kontroll,
4. Unnlater å gi tilfredsstillende forklaring til Tilsynsrådet, Advokatbevillingsnemnden eller Disiplinærnemnden om forhold som vedrører advokatvirksomheten når vedkommende blir bedt om å gi slik forklaring, eller
5. Utøver advokatvirksomhet i strid med reglene i §§ 231 til 233.

– Jeg synes det er direkte pinlig, først og fremst for han selv, men også for advokatstanden, sa Hjort til NRK, og påpekte at kommentarene etter hans personlige mening var i strid med Regler for god advokatskikk (RGA).

Nemnden vektlegger i sitt brev også at Seland har to fellende disiplinæravgjørelser mot seg, avsagt i løpet av relativt kort tid, i henholdsvis september 2016 og november 2017.

«Det er innholdet og omfanget i twitter-meldingene, sett i sammenheng med de to fellende disiplinæravgjørelsene som Disiplinærnemnden reagerer på », skriver nemnden.

Seland har publisert brevet fra Advokatbevillingsnemnden og tilsvaret fra sin advokat Steingrim Wolland på sin åpne Twitter-konto, som i skrivende stund har mer enn 3300 følgere. Advokaten mener ytringene er innenfor ytringsfrihetens rammer, men får liten støtte av nemnden.

«De forhold som er beskrevet i de nevnte disiplinæravgjørelser og twitter-uttalelser etterlater liten tvil om at advokatens opptreden skader standens og yrkets anseelse. Samlet mener Disiplinærnemnden at advokaten har gått utenfor ytringsfrihetens rammer».

I november 2017 skapte Seland kontroverser da han på Twitter skrev følgende: «Før het det luremus. Nå heter det sex-trakassering».

- Jeg kommer bare med ord, jeg har aldri trakassert noen. Jeg provoserer av og til i håp om at folk skal våkne opp. Det er et problem i samfunnet at vi har alt for mye fokus på begreper og uttrykksmåter og alt for lite fokus på de virkelige menneskene som lider og på dem som skaper lidelsene, uttalte Seland til Advokatbladet.

Over lang tid

Nemnden har også sett på Selands evne til å forbedre seg etter disiplinæravgjørelsene, og peker i positiv retning på at han har fjernet advokat-tittelen fra brukernavnet på Twitter.

Nemnden understreker samtidig at Selands klanderverdige opptreden har pågått over så lang tid, og i så stort omfang, at endret brukernavn ikke kan korrigere for dette.

Seland har ifølge nemnden hatt mange muligheter til å korrigere sin opptreden, men har ikke valgt å gjøre dette.

- Ugyldig

Arne Selands advokat Steingrim Wolland argumenterer i et fem sider langt brev datert 19. januar 2020 for at Disiplinærnemndens vedtak er ugyldig. Også dette brevet er publisert på Twitter.

«Det inneholder avgjørende faktiske feil og grove juridiske feil. Det er klossete utformet, og så rotete at det ikke er lett å skjønne hvilke anførsler som knyttes til hvilken rettsregel », skriver Wolland om vedtaket.

Wolland mener Disiplinærnemndens brev mangler henvisning til hvilke konkrete forhold som danner bakgrunn for tilbakekall av bevillingen.

«Det foreligger ikke noe gyldig vedtak i Disiplinærnemnden som gir grunnlag for at Advokatbevillingnemnden kan treffe lovlig vedtak », mener Wolland.

Overfor Advokatbladet omtaler Steingrim Wolland saken som «en skam. For Dispilinærnemnden og Advokatbevillingsnemnden».

«Jeg hadde ikke trodd at kunnskapsnivået fortsatt var så lavt når det gjelder ytringsfrihet. Hjorth og Smith kappes med statlige organer om å innskrenke advokaters ytringsfrihet, og i sin iver etter å fremstå som mest PK krenker de villig Selands menneskerettigheter » , skriver Wolland i en SMS til Advokatbladet.

Arne Seland var forsvarer for en av de tiltalte i den mye omtalte Hemsedal-saken, og var også bistandsadvokat for en klient i forbindelse med 22.juli-saken.

Faksimile fra Twitter
Faksimile fra Twitter

- I strålende humør

Advokatbladet har spurt Arne Seland om han ønsker å kommentere saken. I en tekstmelding svarer Seland at han mener Advokatforeningen «misbruker makt»:

«Gå til twitter. Anklageskrivene deres hadde medført stryk på 1. avdeling juss. Se hvilke tweeds som de trekker frem. Se på den keiserstyrte advokatforeningen. Se hvordan minste snev av kritikk skal medføre at man mister levebrødet. Se på lederen i advokatforeningen som bryter de mest grunnleggende rettsregler i nrk. Mer kommer og vi skal helt til topps», skriver Seland.

Og videre:

«SANNHETEN SPRENGER ALT! Jeg vil bare understreke at jeg er i strålende humør. Jeg nyter livet og koser meg. Jeg har ikke en svart tanke. For meg er det eneste virkelig meningsfulle å stå alene mot mektige som misbruker makt. Des mer makt de har, des mer koser jeg meg » .

Neste møte i Advokatbevillingsnemnden er berammet til 6. februar. Det er ennå ikke avklart om saken skal opp da.