Arbeider både som kunstner og advokat:
Felt for RGA-brudd etter rolleblanding

Etter uenighet med klienten om kjøp av et av advokatens malerier, trakk advokaten seg fra erstatningssaken hun representerte klienten i. Nå er advokaten meddelt kritikk av Disiplinærnemnden og må tilbakebetale over 200.000 kroner i salær. 

Publisert Sist oppdatert

Den innklagede advokaten bistod klager i en erstatningssak, men da det oppstod konflikt i forbindelse med klientens kjøp og betaling av et av advokatens malerier, trakk advokaten seg fra erstatningsoppdraget (saksnummer: 16310).

Klager hevder det ikke var inngått en konkret kjøpsavtale utover at hun hadde ytret et ønske om å kjøpe et av advokatens bilder. Ifølge klienten har advokaten heller ikke gjort tilstrekkelig for å følge opp erstatningssaken. 

Hun mener advokaten har drevet uetisk rolleblanding ved å trekke seg fra saken seks uker før hovedforhandling, i tillegg til at hun ble påført ekstra utgifter til ny advokat.

Advokaten anfører på sin side at det var inngått en avtale om kjøp av et av advokatens malerier, og at hun mistet «all tillit» til klager da det oppstod konflikt om dette. Derfor trakk hun seg fra oppdraget. 

Ifølge advokaten gjenstod det også kun innkallelser av vitner til hovedforhandling, i tillegg til at hun hadde løpende dialog med motparten om et mulig forlik. Siden det ennå var seks uker til saken skulle opp for retten, mener advokaten at klager hadde god til å hyre ny prosessfullmektig. 

Selv om tillit er sentralt i relasjonen mellom en advokat og en klient, konkluderer Disiplinærnemnden med at den innklagede i denne saken, ikke var berettiget til å trekke seg fra oppdraget. 

Nemnden: Bildesalget hadde ikke sammenheng med advokatoppdraget

Disiplinærnemnden viser til at advokater som hovedregel har plikt til å gjennomføre de oppdrag den påtar seg, men at det likevel finnes noen unntak. 

Ifølge disiplinærpraksis knytter unntakene seg primært til forhold som gjør at advokaten har grunn til å tro at klienten har mistet tillit til advokaten. I denne saken er det altså motsatt. 

«I den foreliggende saken har advokaten anført at hun var berettiget å fratre ettersom hun ikke lenger hadde tillit til sin klient som følge av et privat forhold mellom advokaten og klager. På den ene siden er tillit sentralt i et advokat-klientforhold, for at advokaten skal kunne gi forsvarlig bistand. På den andre siden har forholdet knyttet til salg av maleri ingen sammenheng med den bistanden som ble gitt, eller skulle gis», skriver nemnden i sin beslutning. 

«Etter nemndens syn må advokaten bære risikoen for uenigheter som oppstår som følge av at hun sammenblandet rollen som næringsdrivende kunstner, og rollen som advokat, for en klient hun på daværende tidspunkt bistod. Nemnden vektlegger videre at det ikke er fremlagt dokumentasjon som tilsier at klager ikke lenger hadde nødvendig tillit til advokaten.»

Ifølge nemnden er det ikke dokumentert at omstendighetene rundt oppdraget var av en slik art at advokaten kunne si fra seg oppdraget. Dermed blir hun felt for brudd på regler for god advokatskikk punkt 3.1.6 (se faktaboks nederst i saken).

Urimelig høyt salær

Videre har Disiplinærnemnden sett nærmere på advokatens salær. Ifølge informasjonen nemnden har fått, har advokaten bistått klager i flere saker. 

Det fremkommer ikke av dokumentasjonen hvorvidt noen av sakene er avsluttet, og samtlige av sakene mangler spesifiserte timelister. Totalt har advokaten fakturert klienten drøye 617.000 kroner. I saken er det kun lagt frem timelister for om lag halvparten av summen. 

«Disiplinærnemnden bemerker at et salær på kroner 617 422 inkl. mva. isolert sett fremstår høyt, særlig i lys av at nemnden ikke har blitt opplyst eller dokumentert omfang, vanskelighetsgrad eller kvaliteten på arbeidet. Det fremkommer imidlertid av den fremlagte oppdragsbekreftelsen at bistanden skulle omfatte advokatansvar, oppfølging av sak reist ved rettslige skritt og krav om erstatning», skriver nemnden. 

«Advokaten fratrådte oppdraget kun seks uker før hovedforhandling var berammet, og klager måtte derfor engasjere ny advokat for bistand. På bakgrunn at dette finner nemnden at salæret ikke er rimelig, i lys av verdien klager fikk av det arbeidet advokaten utførte. Det å engasjere ny advokat såpass kort tid forut for hovedforhandling medfører utvilsomt betydelige kostnader.»

Nemnden konkluderer med at salæret må reduseres med drøye 200.000 kroner.

RGA punkt 3.1.6

En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker dette, med mindre det viser seg:

  • at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger
  • at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken
  • at klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger
  • at klienten ikke på anmodning betaler á konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger
  • at klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller
  • at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget.

Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap.

Powered by Labrador CMS