Advokat felt for RGA-brudd etter forsøk på å avskjære nemndsbehandling av disiplinærklage

Disiplinærnemnden mener advokatens handlinger strider med kravet om saklig og korrekt opptreden. Nå er hun meddelt kritikk. 

Publisert Sist oppdatert

Den innklagede advokaten bistod et advokatfirma i en sak om beregning av salær. I den forbindelse ble det sendt klage til Forliksrådet i mai 2022, som avsa dom i februar 2023. 

På vegne av advokatfirmaet sendte innklagede så stevning til tingretten tre måneder senere, men siden fristen for overprøving var oversittet, ble saken avvist. 

Innklagede sendte deretter inn saken på nytt, med identisk påstand, til Forliksrådet. Etter at rådet påpekte mangler ved forliksklagen, blant annet at den gjaldt et krav som allerede var blitt behandlet, ble klagen trukket. 

Klager mener advokaten, ved å sende inn forliksklagen på nytt, bevisst forsøkte å unngå at salærtvisten ble behandlet av Disiplinærnemnden. Den innklagede hevder på sin side at klager ikke har rettslig klageinteresse som følge av at saken er behandlet i domstolen, at forliksklage nummer to er trukket, samt fordi advokaten ikke har noe klientforhold til klager. 

Nå har Disiplinærnemnden konkludert i klagers favør (saksnummer: 16596).

Mener klagen kunne realitetsbehandles

Nemnden mener klager har rettslig klageinteresse som følge av ordlyden i Regler for god advokatskikk punkt 1.3 om advokatens opptreden. 

«Bestemmelsen er et utslag av advokatstandens del av rettspleien, da tilliten til advokatstanden vil påvirke tilliten til rettssystemet generelt. Ordlyden retter seg mot advokatens opptreden «i sitt virke», og begrenser seg dermed ikke til opptreden overfor egen klient», heter det i avgjørelsen fra Disiplinærnemnden. 

«Bestemmelsens ordlyd og interessene bestemmelsen skal ivareta, tilsier at klager, som motpart, har rettslig klageinteresse i å få vurdert de anførte forholdene opp mot bestemmelsen.»

Den rettslige klageinteressen bortfaller heller ikke ved at forliksklage nummer to ble trukket. Ei heller ved at tingretten har avvist saken. 

«Det vises i den anledning til at klageforholdet knytter seg til at det ble sendt forliksklage på et forhold som allerede var blitt behandlet av forliksrådet.»

- Sendte ny forliksklage for å avskjære nemndens kompetanse

Disiplinærnemnden påpeker videre at advokaten plikter å opptre saklig og korrekt i sitt virke. 

«Det er ingen motsetning mellom å ivareta klientens interesse, og kravet om å opptre saklig og korrekt.»

Nemnden viser til Advokatforeningens kommentarutgave for Regler for god advokatskikk hvor det heter at standens anseelse kan svekkes ved kritikkverdig opptreden. 

«I lys av at forliksrådet påpekte at påstanden var identiske, og at advokaten selv i prosesskriv av 11. juli 2023 skriver at saken trekkes idet saken allerede er avgjort, finner Disiplinærnemnden det sannsynliggjort at advokaten sendte ny forliksklage for å avskjære nemndens kompetanse til å behandle klagesak 16491. Advokaten har ikke imøtegått eller tilbakevist klagers påstand i sine innlegg eller ved den fremlagte dokumentasjonen. Det er ikke fremholdt at forliksklagen av 22. mai 2023 ble sendt av noen annen grunn», skriver nemnden.

RGA punkt 1.3 om advokatens opptreden

«En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.»

«En slik opptreden kan ikke begrunnes med at advokaten ivaretok sin klients interesser, og må anses som misbruk av rettsapparatets ressurser. Etter Disiplinærnemndens syn har advokaten i den foreliggende saken handlet i strid med saklig og korrekt opptreden, og handlet på en måte som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.»

Nemnden konkluderer med at den innklagede advokaten har opptrådt i strid med RGA punkt 1.3. 

Powered by Labrador CMS