Justitia.
Justitia.

Disiplinærutvalget mener klienten ble «kasteball» mellom advokatene

To advokater samarbeidet om et oppdrag, men avklarte ikke godt nok hvem som skulle følge opp klienten. Nå er den ene advokaten felt for RGA-brudd, mens den andre må tilbakebetale over 33.000 kroner i salær.

Publisert Sist oppdatert

I disiplinærsakene 16104 og 16591 er to advokater klaget inn av den samme klienten for manglende oppfølging av et oppdrag de to innklagede samarbeidet om. 

Klager tok i utgangspunktet kontakt med advokat A for bistand, men siden han hadde mye å gjøre, ble de enige om at også advokat B skulle bistå. Samarbeidet resulterte i at klienten ble det disiplinærutvalget beskriver som en «kasteball» mellom de to advokatene. 

Nå må advokat A tilbakebetale 33.750 kroner i salær, mens advokat B er meddelt irettesettelse for brudd på regler for god advokatskikk punkt 3.1 om aksept og avslutning av oppdrag.

Dette er saken

Klager mener hun «i liten grad ble ivaretatt» av de innklagede, at det var vanskelig å komme gjennom på telefon og at det var minimalt med epost-kontakt. Klager hevder også at hun flere ganger «fikk beskjed om å gjøre jobben selv». 

I tillegg anfører klager at det samlede salæret for oppdraget må reduseres. 

Advokat A mener at han kun har fakturert for sju timers arbeid, selv om det reelle timeantallet var langt høyere. Han anfører også at oppdraget viste seg å være mer omfattende enn først antatt. Advokat A hevder i tillegg at klager stort sett fikk svar øyeblikkelig, både på epost og telefon. 

Advokat B anfører på sin side at hun ble engasjert i oppdraget for å avlaste sin travle kollega, advokat A. Hun mener klagen mot henne må avvises fordi hun ikke er riktig innklaget. 

Advokat B anfører samtidig at hun opplyste klienten om at direktehenvendelser skulle rettes til advokat A, og at den endelige salærvurderingen var advokat As ansvar som ansvarlig advokat på oppdraget. Hva gjelder salær, mener hun klienten ble fakturert det som var rimelig og nødvendig for arbeidet som ble gjort. 

Kapper salæret med 15 timer 

Disiplinærutvalget har behandlet de to disiplinærklagene i sammenheng. 

I vurderingene av klagen retten mot advokat A, har utvalget sett nærmere på timelistene. Samlet har de to advokatene fakturert klienten 145.000 kroner. 

«Det er på det rene at innklaget advokats arbeid utgjør en mindre del av det totale salær. Saksansvarlig har fakturert 7 timer. Advokat B, som bistod innklaget advokat, har salærført 56,5 timer. Fordelingen av timene som er arbeidet på saken har utløst spørsmålet om hvem som er ansvarlig for å salærklagen fremsatt fra klager», heter det i avgjørelsen. 

Utvalget drøfter så hvem som egentlig er ansvarlig for salæret: Advokaten som har produsert flest timer, eller advokaten som står oppført som ansvarlig.

«Da det er innklagede som er oppgitt å være økonomisk ansvarlig på fakturaspesifikasjonene, er det denne advokaten som anses som rette innklagede. Dette inntrykket forsterkes av at det var innklagede klager henvendte seg til i første rekke, og at dialogen angående salæret i all hovedsak har foregått mellom klager og innklagede.»

Disiplinærutvalget konkluderer med at salæret er for høyt og nedjusterer det med 33.750 kroner. Delen av klagen mot advokat A som gjaldt brudd på god advokatskikk, avvises. 

«På den ene siden har innklaget advokat det overordnede ansvar, på den andre siden har advokaten de facto delegert arbeidet i saken til kollega. Innklaget advokat har i stor grad henvist til annen advokat, som ikke har tatt eierskap om saken. Dette har medført at klager blir en kasteball mellom to advokater som ikke har ordnet hvem som skal følge opp klienten. 

Disiplinærutvalget finner at kollegaen burde tatt mer eierskap i saken, og at det var naturlig at kollegaen holdt klager orientert, all den tid kollegaen arbeider de vesentlige timer i saken. All den tid utvalget finner krenkelse på dette punkt for kollegaen, finner man det ikke riktig at ansvar etableres også her. Innklaget advokat frifinnes følgelig for den delen av klagen.»

Felt for RGA-brudd

Selv om det altså var advokat A som var oppført som saksansvarlig for oppdraget, mener disiplinærutvalget det er advokat B som hadde hovedansvaret for oppfølging av klienten så lenge hun gjorde det meste av arbeidet. 

«Innklaget advokat har utført det primære av det materielle arbeidet, og har følgelig utført så stor del av arbeidet at det er å forvente at hun tar eierskap til de arbeidsoppgaver hun har utført, og følger opp klient. At saksansvarlig skal følge opp klient all den tid innklaget advokat faktisk er den som utfører oppdraget vil kun drive kostnader i saken. 

Følgelig har disiplinærutvalget under noe tvil kommet til at det avgjørende må bli at innklaget advokat var den som de facto utførte oppdraget. I en slik situasjon må det kunne forventes at advokaten tar eierskap også om de advokatetiske sider av et oppdrag», heter det i avgjørelsen. 

Disiplinærutvalget påpeker at klienten ikke kan bli til en kasteball mellom to advokater fordi de må avlaste hverandre med arbeidsoppgaver. 

«Nettopp i en slik situasjon må det tydelig avklares hvem som skal følge opp klienten. Og i dette tilfellet er det ikke gjort.»

Utvalget konkluderer med at advokat B har opptrådt i strid med RGA punkt 3.1. Den delen av klagen mot advokat B som gjaldt salær, avvises.

Begge avgjørelsene er anket til Disiplinærnemnden.

RGA punkt 3.1

En advokat må ikke påta seg oppdrag uten etter anmodning direkte fra klienten, fra en annen advokat på en klients vegne eller fra et kompetent organ.

Påtar en advokat seg et oppdrag i tilknytning til en økonomisk transaksjon skal advokaten undersøke identiteten til klienten eller mellommann som advokaten påtar seg oppdrag for.

Powered by Labrador CMS