Drøye seks prosent av alle landets advokater ble i fjor klaget inn for disiplinærsystemet. Illustrasjonsfoto.

Stort flertall advokater frifunnet i disiplinærsaker i siste periode

I august endte drøye 85 prosent av klagesakene mot advokater i disiplinærsystemet enten med avvisning eller frifinnelse, viser tall fra Advokatforeningen. I fjor kom det inn 1,3 klager på advokater pr. dag i snitt.

Publisert Sist oppdatert

34 klagesaker mot advokater ble behandlet av disiplinærutvalgene og Disiplinærnemnden i august.

Av de 34 behandlede sakene i august, hvor fire gjaldt for høyt salær, ble fjorten saker avvist (41 prosent). I fjor ble i snitt 28 prosent av alle saker i disiplinærsystemet avvist som grunnløse.

16 mistet bevillingen i fjor

Syv av sakene skyldtes brudd på domstolloven § 230 første ledd (advokaten er uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller har mistet nødvendig tillit).

I de øvrige sakene skyldtes tilbakekalling brudd på § 230 2. og 3. ledd , det vil si manglende sikkerhetsstillelse eller annen pliktforsømmelse, eller en kombinasjon av disse.

Kilde: Advokatbevillingsnemnden

I femten saker ble advokatene frifunnet - fem av disse gjaldt for høyt salær.

Bare i fem av sakene som ble behandlet i august, ble advokatene felt. I to saker ble advokater ilagt kritikk, i to saker fikk advokater nedsatt sitt salær, og i én sak må en advokat tilbakebetale salær til klienten.

1,3 klager pr. dag

Drøye seks prosent av alle landets 8075 registrerte advokater fikk i fjor rettet en klage mot seg: I 2018 kom det i snitt inn 1,3 klager på advokater pr. dag til disiplinærsystemet, totalt 496 saker.

Av disse ble 72 prosent behandlet, og 28 prosent avvist som grunnløse.

Totalt ble 525 saker behandlet i fjor (flere var overliggere fra 2017). Se oversikt fra Advokatforeningen her.

Av de behandlede sakene, ble klager gitt medhold i 114 saker, som tilsvarer 30 prosent av sakene.

Advokatforeningen har syv regionale disiplinærutvalg og ett såkalt ad hoc-utvalg. Sistnevnte ble opprettet midlertidig for å få ned saksbehandlingstiden i disiplinærsystemet. Advokatforeningens mål er at saksbehandlingstiden skal være maks seks måneder.

377 behandlede saker uten reaksjon

De behandlede klagene i 2018 førte til følgende reaksjon:

  • Kritikk: 89 saker
  • Irettesettelse: 11 saker
  • Advarsel: 14 saker
  • Nedsatt salær: 36 saker
  • Ikke i strid med god advokatskikk: 255 saker
  • Ikke nedsatt salær: 120 saker

I flere av sakene har advokaten både fått nedsatt salær og en disiplinærreaksjon. Disiplinærsystemet frifant advokatene i over sju av ti saker, 71,8 prosent.

Kan varsle videre

Kritikk er den mildeste reaksjonsformen, deretter følger irettesettelse, mens advarsel er den strengeste reaksjonsformen i disiplinærsystemet. Disiplinærutvalgene kan også pålegge en advokat å betale tilbake salær, dersom det finner at advokaten har krevd for høyt salær.

Dersom disiplinærutvalget mener at advokatens omgang med klientmidler er kritikkverdig, kan utvalget varsle Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Ved andre kritikkverdige forhold kan utvalget varsle Advokatforeningens generalsekretær, som tar stilling til hvordan saken skal behandles videre.

Tre rapportert for vurdering av tilbakekall

Tre advokater ble innrapportert til Advokatbevillingsnemnden fra Disiplinærnemnden i 2018, ifølge nemndens årsrapport. To ble fratatt bevillingen, mens en advokat fikk beholde bevillingen, men ble ilagt en advarsel.

Mistet bevillingen: En advokat var over lang tid meddelt flere reaksjoner for en rekke brudd på sentrale bestemmelser. «Advokatbevillingsnemnden var enig i Disiplinærnemndens vurdering av at advokaten i de aktuelle sakene hadde vist manglende respekt for aktører i rettsvesenet, konfliktskapende adferd, dårlig forståelse for rollen som advokat og manglende dømmekraft.»

Måtte ut med millionbeløp

Mistet bevillingen: En advokat var av Disiplinærnemnden pålagt å tilbakebetale klienten et millionbeløp. Parallelt holdt Tilsynsrådet bokettersyn, og fant flere kritikkverdige forhold. «Advokaten hadde uberettighet holdt tilbake og delvis motregnet et betydelig beløp.»

Advokatbevillingsnemndens vedtak er bragt inn for retten.

Fikk advarsel: En advokat ble rapportert inn for seksuell trakassering. «Dersom advokaten utnytter kontakten med egen klient i den hensikt å få istand en seksuell relasjon, innebærer dette et grovt tillitsbrudd.» Fordi det hadde gått to år siden handlingen skjedde, og det ikke fantes flere klager mot advokaten, ble han ilagt en advarsel, selv om nemnden «fant at forholdet var av en slik alvorlig karakter at NNs adferd samlet sett kvalifiserer til tilbakekall».

Ved årsskiftet var det registrert 8075 praktiserende advokater i Norge.

Powered by Labrador CMS