Advokatbevillingsnemnden anker «autorisasjonssaken» til Høyesterett

Gulating lagmannsrett konkluderte med at en advokatfullmektig hadde krav på bevilling selv om autorisasjon manglet for én av 27 prinsipaler. Nå vil Advokatbevillingsnemnden ha en rettsavklaring fra øverste hold.

Publisert

I september besluttet Gulating lagmannsrett at Advokatbevillingsnemndens vedtak om å nekte advokatfullmektig Nina Sørensen bevilling som følge av manglende autorisasjon, bygget på feil lovtolkning. Også i tingretten ble nemndens vedtak kjent ugyldig.

I april i fjor fikk Sørensen avslag på søknad om bevilling til tross for at hun både hadde vært fullmektig i to år, samt oppfylt prosedyrekravet. Tilsynsrådet begrunnet avslaget med at hun ikke var autorisert for en nyansatt partner som hadde vært hennes prinsipal i to rettssaker. For de øvrige 26 prinsipalene, var autorisasjonen i orden.

Nå anker Advokatbevillingsnemnden dommen fra lagmannsretten til Høyesterett.

- Behov for rettsavklaring

«Advokatbevillingsnemnden mener at dommens resultat er feil, og at lagmannsretten uriktig har lagt til grunn at kravet til autorisasjon kan fravikes ved opparbeidelse av prosedyreerfaring som advokatfullmektig», skriver Tilsynsrådet på sine nettsider.

Ifølge nemnden bryter dommen med en veletablert forvaltningspraksis som har støtte i loven.

«Da dommen vil kunne ha betydning for tidligere avslagsvedtak og fremtidige saker, har nemnden sett behov for å få en rettsavklaring fra Høyesterett.»

Tilsynsrådet stiller seg bak nemndens vurderinger, og skriver at den «inntil avklaring foreligger praktisere regelverket som tidligere.»

- Kan være grunnlag for erstatning

Da Sørensen møtte Advokatbevillingsnemnden i retten, opplyste Tilsynsrådet om at det i årene mellom 2017 og 2021 var avdekket 134 rettssaker hvor advokatfullmektigen ikke har vært autorisert for den advokaten som vedkommende opptrådte for i saken.

- Jeg forstår dommen slik at de aktuelle advokatfullmektigene da har fått avslag på sine søknader om advokatbevilling, og følgelig på et uriktig grunnlag, sett hen til lagmannsrettens dom. Disse advokatfullmektigene har i tilfelle måttet gjennomføre nye rettssaker for å få advokatbevilling. Denne forsinkelsen kan ha ført til økonomisk tap for den enkelte, som det etter min mening kan være grunnlag for å kreve erstattet av Tilsynsrådet, har Riisa-advokat og ekspert på advokatansvar, Toralf Wågheim, tidligere sagt til Advokatbladet.

Hele dommen fra lagmannsretten kan du lese her!

Powered by Labrador CMS