Høyesterett
Høyesterett avgjorde i juni i år at Nina Sørensen har krav på advokatbevilling.

Mener Advokatbevillingsnemnden ikke respekterer Høyesteretts avgjørelse

Advokatfullmektig Nina Sørensen ble nektet advokatbevilling fordi hun ikke var autorisert for én av 27 prinsipaler. I juni konkluderte Høyesterett med at vedtaket var ugyldig. Likevel får hun ikke utstedt bevilling fra 2021 - da det ugyldige vedtaket ble fattet.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg opplever at Advokatbevillingsnemnden i realiteten nekter å ta Høyesteretts avgjørelse til etterretning, sier Nina Sørensen til Advokatbladet.

I to år har Sørensen, som nå er advokatfullmektig i Simonsen Vogt Wiig, kjempet for å få omgjort Advokatbevillingsnemndens avslag på sin søknad om advokatbevilling.

Advokatfirmaet PwC, som hun den gang arbeidet for, hadde glemt å autorisere henne for en nyansatt partner, noe som først ble oppdaget da hun søkte om bevilling. Partneren hadde vært Sørensens prinsipal i to rettssaker.

Sørensen vant frem både i Hordaland tingrett og i Gulating lagmannsrett. Staten anket videre til Høyesterett, og i juni avsa øverste instans dom: Advokatfullmektigen har krav på bevilling selv om autorisasjon manglet for én av 27 prinsipaler.

Får ikke bevilling fra og med 2021

Den 29. juni fattet Advokatbevillingsnemden omgjøringsvedtak i saken. Av vedtaket fremgår det at Sørensen ikke får bevilling med virkning fra tidspunktet da nemnden fattet opprinnelig vedtak den 11. februar i 2021. I stedet får hun bevilling fra og med 2023.

Av vedtaket fremgår det:

«Etter en ny vurdering omgjør Advokatbevillingsnemnden vedtaket av 15.04.2021. Etter Høyesteretts dom er det klart at Nina Sørensen fyller vilkårene for advokatbevilling, jf. domstolloven § 220. Hennes klage over Tilsynsrådets vedtak av 11.02.2021 tas til følge, slik at ny advokatbevilling kan utstedes.

Nina Sørensen har krevet at nemndens vedtak skal omgjøres med virkning fra tidspunktet Tilsynsrådet fattet vedtak 11.02.2021. Nemnden kan ikke se at det er grunnlag for å gi et vedtak om å innvilge advokatbevilling tilbakevirkende kraft, og tilsynsmyndighetene har heller ingen praksis for dette.

Konklusjon: Advokatbevillingsnemnden omgjør sitt vedtak av 15. april 2021. Klagen over Tilsynsrådets vedtak av 11. februar 2021 tas til følge, jf. domstolloven § 220.»

- Av vesentlig betyding

Nina Sørensen sier at hun er fortvilet over avgjørelsen.

- Det følger av Høyesteretts avgjørelse at Tilsynsrådet ikke hadde grunnlag for å avslå min søknad om advokatbevilling i 2021. For min CV og karriereutvikling har det vesentlig betydning om bevilling ble oppnådd i 2021 eller 2023, forteller Sørensen.

- Det er derfor jeg har opprettholdt kravet gjennom tre rettsinstanser, sier hun.

Av Høyesteretts avgjørelse fremgår det at den prosedyreerfaringen som var dokumentert i den opprinnelige søknaden om advokatbevilling, oppfylte prosedyrekravet i advokatforskriften § 8-1. Den formelle autorisasjonen manglet etter en «openberr glipp». Vedtaket fra Advokatbevillingsnemnda var derfor ugyldig.

- Vedtaket er minimalt begrunnet

Sørensen mener forvaltningsorganet ikke innretter seg lojalt etter Høyesteretts avgjørelse.

- Vedtaket er minimalt begrunnet: Nemnden viser, som eneste rettskilde, til at de «ikke har praksis» for å treffe vedtak med tilbakevirkende kraft, sier Sørensen.

- Men det har de selvsagt ikke når dette er første gang noen har utfordret dem på dette typetilfellet, sier hun.

- Fremstår som et «takk for sist»

- Etter at Høyesterett fastslo at Tilsynsrådets praksis «ikke [kunne] tillegges særlig vekt» ved avgjørelsen, fremstår det jo lett som et «takk for sist», når det treffes nytt vedtak i min disfavør med akkurat samme begrunnelse. Dermed er nemndens feil elegant satt en strek over, sier hun.

Hun forteller at Advokatbevillingsnemden heller ikke har tatt initiativ til noen dialog om hvordan vedtaket alternativt kunne utformes.

- Vi har tatt Høyesteretts dom til etterretning

Dag Eriksen, direktør i Tilsynsrådet, er ikke enig i at nemnden ikke har innrettet seg etter avgjørelsen.

- Advokatbevillingsnemnden har tatt Høyesteretts dom til etterretning ved å innvilge Sørensen advokatbevilling. Dette ble gjort ved nemndens vedtak av 27. juni 2023, sier han.

Powered by Labrador CMS