Advokat og styreleder Steingrim Wolland.

- Statlig undergraving av advokatstanden

Advokat og styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad anklager Tilsynsrådet for å ha fremsatt usanne påstander om at kriminelle aktører er kommet inn på eiersiden i advokatforetak. «Det kan være liten tvil om at mange tenker at det er vårt firma som omtales», skriver Wolland i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Thomas Smedsvig er leder for Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, som er et statlig organ ett hundre prosent finansiert av oss advokater. Han har nylig skrevet en «Beretning», delvis gjengitt i Advokatbladet, som er et hårreisende angrep på kolleger. «»

Han fremsetter to fullstendig udokumenterte beskyldninger, og jeg tør påstå at begge er direkte usanne. Det første er at han hevder å ha «registrert tilfeller der kriminelle aktører er på eierskaps- og kontrollsiden av foretaket.» Den svært alvorlige beskyldningen forsterker han med at han angivelig frykter slike advokatfirma «kan utnyttes til kriminelle formål». Kriminelle aktører er noe helt annet enn «tidligere domfelt». Det beskriver noen som driver med kriminalitet aktivt. Nå.

Etter VGs løgn-kampanje mot Advokatfirmaet Rogstad AS i vinter, som Tilsynsrådet medvirket i, kan det være liten tvil om at mange tenker at det er vårt firma som omtales. Jeg har derfor bedt advokat Smedsvig om å avkrefte at det er oss han sikter til, men det nekter han.

- Hevder det gjelder flere firmaer

På den måten opprettholder han beskyldningen mot ikke bare de rundt tretti advokatkollegene i Adokatfirmaet Rogstad, men også en ubestemt gruppe andre advokater. Han hevder beskyldningen gjelder flere firmaer. Jeg kan forsikre om at utsagnene, hva gjelder oss, er løgn. Jeg tror derfor ikke på at kollega Smedsvig har dekning når det gjelder andre advokatfirma. Jeg tror Smedsvigs utsagn er direkte usant, og ser frem til hans forsøk på å bortforklare beskyldningene fremfor å belegge dem.

Èn ting er at det ikke er ansvarsfritt å fremsette slike beskyldninger, men det er helt uakseptabelt at lederen for et statlig organ aktivt går inn for å svekke den alminnelige tillit til advokater og advokatfirmaer, gjennom å spre usannheter. Det er uetisk, og hensikten er tydelig. Han vil skremme til underkastelse, og han ønsker å påvirke. Han vil at det organet han leder skal få mer makt over bransjen og den enkelte advokat, og da må loven endres.

- Feil oppfatning av rettshjelpsmonopolet

Det andre han gjør, som har samme formål, er å hevde at «..personer som har fått tilbakekalt sin advokatbevilling i økende grad opptrer i strid med rettsrådsmonopolet, blant annet ved at de fortsetter å arbeide i advokatforetaket og utfører tilsvarende oppgaver som andre advokater utfører.»

Dette har han heller ikke dekning for. Derimot har jeg dekning for, etter tre dager i retten med Advokatbevillingsnemnden i forrige uke, å påstå at Tilsynsrådet forfekter en åpenbart feil oppfatning av hva rettshjelpmonopolet går ut på. Tilsynsrådet hevder en oppfatning som er i strid med loven, forarbeidene, lovkommentarer, rettsavgjørelser, advokatforeningens egne retningslinjer for forsvarere punkt 3.9, og forslag til ny straffeprosesslov.

De har i retten ikke kunnet legge frem ett eneste skriftstykke som uttrykker samme oppfatning. Tilsynsrådet forsøker etter evne å undergrave forsvarerens uavhengige stilling og rett til selv å bestemme hvem som skal utføre arbeidsoppgaver for advokaten.

I samme «beretning» fremgår også at «Praksisen med å innstille på å nedlegge forbud mot å utøve rettshjelp har blitt gjort regelmessig i tilbakekallssakene i 2019.»

Minstetid for bevilling

Dette er i strid med loven. Det er ikke adgang til å innføre en slik praksis, men det er ikke første gang Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden har innført en lovstridig praksis. Det gjorde man også på slutten av 90-tallet, hvor man innførte en minstetid for å få ny bevilling, etter å ha mistet den for formalovertredelser etter dstl. § 230 første ledd nr 2 og 3.

Da satte Sivilombudsmannen ned foten. Tilsynsrådet / Advokatbevillingsnemnden sa man skulle følge Sivilombudsmannens uttalelse, men gjorde det likevel ikke. Da sa Høyesterett stopp, og slo fast at det var myndighetsmisbruk å innføre minstetid, blant annet fordi det hadde pønalt preg.

Etter Høyesterettsdommene i 2005 og 2006, tok Tilsynsrådet / Advokatbevillingsnemnden en pause i aktivitetene, før man igjen satte i gang med akkurat det samme i 2015, bare med en endret begrunnelse.

De har ikke informert noen om hva som foregår, og måtte pålegges av retten å utlevere de vedtakene som avdekket dette. De siste fem årene har 15-20 advokater blitt utestengt fra yrket for rene formalovertredelser, med ytterst tvilsom lovhjemmel.

- Strengt profesjonsansvar

Sitatet ovenfor viser at våre juristkolleger nå også blir rutinemessig utestengt fra rettshjelpvirksomhet, i strid med loven. I tillegg forsøker man altså å hindre godt kvalifiserte jurister å gjøre oppgaver for advokater. De skal ikke engang få muligheten til å jobbe for advokater, altså ikke klienter, men for advokater. De skal straffes med total utestengning fra det faget de kan. De skal sulte. Fordi? Ofte bare fordi de har vært sein med å levere revisorerklæring eller ikke kan dokumentere at klientkontoen har vært «avstemt» månedlig.

Jeg skal stå imot fristelsen til å kommentere det menneskesyn slike holdninger avslører. Men, jeg skal kommentere hva dette også avslører: En mangel på respekt for advokaters evne, og rett, til selv å vurdere hva som er forsvarlig og fornuftig utførelse av sine oppdrag.

Advokater har det desidert strengeste profesjonsansvar, og er personlig ansvarlig for absolutt alt som gjøres eller forsømmes. Om jeg lar min sekretær, fullmektig eller en dyktig fagmann som midlertidig er uten bevilling – lage et utkast, snakke med en klient eller finne frem rettskilder, så er sluttproduktet mitt ansvar. Advokatmonopolet er ikke det minste relevant for dette.

- Undergraver selvstendigheten

Jeg har vondt for å tro at advokat Smedsvig har skrevet den beretningen selv. Det antar jeg at direktør og hennes assistent har gjort. De to har vært i Tilsynsrådet / Advokatbevillingsnemnden i over tjue år, har det største ansvaret for det som har foregått der, og det er sekretariatet som har størst interesse av mest mulig makt, og at maktmisbruk skal bli til legitim maktutøvelse. Veien til det er påvirkning; av opinion, politikere domstoler. Og advokater. Virkemidlet er desinformasjon.

Det er nok mange som tenker at dette «angår ikke meg». Men det gjør det! Det undergraver advokatens selvstendighet. Det er snart ikke noe igjen av «det frie yrket». Disse statsansatte arbeider systematisk for å kunne detaljbestemme hvordan advokater utøver sin virksomhet, og du skal være livredd! Det bør du være.

Får du dem etter deg, står du alene og det er ingen å klage til. Ikke engang Advokatforeningen er på banen. Du må gå til domstolene. Det er dyrt for deg, men gratis for Tilsynsrådet og statsansatte i alle roller.

LES OGSÅ: Styreleder Thomas Smedsvig: - Hvem undergraver advokatstanden?

Powered by Labrador CMS