Per Sjong Larsen (til høyre) forklarte seg via videolink i Oslo tingrett i går. Her med sin advokat Steingrim Wolland. Dommer i saken er Lili Noelle Sverdrup, mens Advokatbevillingsnemnden er representert av advokat Kari Sigurdsen.
Per Sjong Larsen (til høyre) forklarte seg via videolink i Oslo tingrett i går. Her med sin advokat Steingrim Wolland. Dommer i saken er Lili Noelle Sverdrup, mens Advokatbevillingsnemnden er representert av advokat Kari Sigurdsen.

Fikk ikke bevilling - beskyldt for brudd på rettsrådsmonopolet

Den erfarne forsvareren Per Sjong Larsen (57) fikk avslag på søknad om ny bevilling blant annet fordi han stilte i et møte på Hamar politistasjon med en klient og etter Tilsynsrådets mening brøt rettsrådsmonopolet. Nå har han anlagt sak mot Advokatbevillingsnemnden.

Publisert Sist oppdatert

- At dette er et brudd på rettsrådsmonopolet er åpenbart en uriktig rettsoppfatning, sa advokat Steingrim Wolland, som er Per Sjong Larsens prosessfullmektig, i sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett i går.

Per Sjong Larsen ble fratatt sin advokatbevilling i 2016, og har siden januar 2019 vært ansatt som juridisk medarbeider i Advokatfirmaet Rogstad i Oslo.

Han krever nå å få kjent ugyldig to vedtak om avslag på gjenerverv av advokatbevilling. Tilsynsrådet begrunnet blant annet avslagene med at Sjong Larsen brøt rettsrådsmonopolet etter at han mistet advokatbevillingen.

Retningslinjer for forsvarere

3.8 Forsvareroppdraget er personlig. Forsvareren kan, i den grad det er forsvarlig, la seg bistå av autorisert fullmektig eller annen advokat ved samme kontor. Det samme kan gjøres for å sikre nødvendig opplæring og utviklingsmuligheter, dersom klienten uttrykkelig samtykker og det påses at oppdraget blir forsvarlig utført.

3.9 Den personlige kontakten med klienten kan også ivaretas av andre personer ved forsvarerens kontor.

Fra retningslinjer for forsvarere, laget av Forsvarergruppen i Advokatforeningen

Samtykke-innhenting

Saken gikk via videolink, og startet i går med innledningsforedrag og Larsens forklaring.

- Det som har vært utslagsgivende for ikke å gi tilbake bevillingen til Per Sjong Larsen, er at han på oppdrag fra advokat Morten Kjensli besøkte en klient mens denne satt i varetekt to ganger vinteren 2019. Advokatbevillingsnemnden har gitt uttrykk for at Sjong Larsen driver advokatvirksomhet i strid med rettsrådsmonopolet, og bebreidet ham at han ikke er enig i deres rettslige vurderinger.

- Men deres vurdering at fengselsbesøk er advokatarbeid er loddrett feil, sa Wolland.

I det første møtet Sjong Larsen hadde med klienten, ga han ikke juridiske råd, men innhentet signatur på et samtykke til fengsling, mens det andre møtet var av ren sosial karakter, fremholdt Wolland.

- Vanlig praksis

En forsvarer har rett til å overlate fengselsbesøk til andre, sa Wolland, og viste blant annet til en høyesterettsdom fra 2000. Han viste også til at dette er en utbredt praksis blant forsvarsadvokater, og at advokat Frode Sulland, som forsvarte Veronica Orderud, for eksempel overlot flere politiavhør til sin kontorsjef Berit Holm under Orderud-saken.

- At Holm var Frode Sullands bisitter var det ingen som reagerte på, og advokat Ellen Holager Andenæs har brukt sin advokatassistent i en rekke avhør. Dette er i samsvar med retningslinjene for forsvarere, hvor en forsvarer kan la seg bistå av andre ved kontoret. At jeg skulle ha brutt rettsrådsmonopolet, slo ned som en bombe hos meg, sa Per Sjong Larsen i sin forklaring i går.

- Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden går langt i å antyde at du og Morten Kjensli lyver om innholdet i disse besøkene, sa Wolland.

- Ja, det er mye jeg ikke blir trodd på. Klienten jeg besøkte ble tatt med ett kilo amfetamin i frakkelommen. Jeg ga ingen rettslige råd, saken var dessuten ren plankekjøring, og det var ingen ting jeg kunne rådgi ham om. Han satt isolert i fjorten dager, og i løpet av perioden besøkte jeg ham. Erfaringsmessig får man et sterkt behov for å få besøk når man sitter isolert. Mitt besøk var utelukkende sosialt, sa Sjong Larsen.

Tilbakekalt etter generalklausul

Per Sjong Larsen fikk tilbakekalt sin advokatbevilling i 2016 etter domstolloven § 230 første ledd pkt.1, en bestemmelse som brukes i tilfeller der man mener at advokaten ikke er egnet til å drive advokatvirksomhet eller mangler den tillit som er nødvendig i advokatyrket.

At bevillingen ble trukket tilbake som følge av denne bestemmelsen er feil, mener Wolland.

- Per SjongLarsen ble bare felt for såkalte formalovertredelser av typen manglende innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse. Etter vår oppfatning overdriver Tilsynsrådet betydningen av disse, sa Wolland.

Tilbakekall som følge av formalovertredelser skal behandles etter punkt 2 til 4 i domstolloven § 230, punkter som gir rett til å få tilbake bevillingen så snart forholdene er bragt i orden, påpekte han.

At Tilsynsrådet ikke brukte minste inngreps prinsipp, eller ga en konkret advarsel om at det var aktuelt å bruke den såkalte generalklausulen for å tilbakekalle Sjong Larsens bevilling, «er et meget klart tilfelle av saksbehandlingsfeil», fremholdt Wolland.

- Ikke bare formalbrudd

Regjeringsadvokat Kari Sigurdsen fremholdt at bruddene som førte til at Sjong Larsen mistet advokatbevilling, var alvorlige, og ikke bare formalbrudd.

- Han ble ilagt den første irrettesettelsen fra Tilsynsrådet i 2001 for ikke å ha overholdt frister. I 2003 ble det avholdt et bokettersyn der det ble avdekket mangelfull regnskapsføring og mangelfull avstemming av klientmidler. Som følge av disse funnene ble det gitt en advarsel.

- Å blande sammen klientmidler med egne midler er etter statens syn ikke formalovertredelser, men et alvorlig forhold som gir grunnlag for kritikk, fremholdt Sigurdsen.

Også i årene 2006, 2008 og 2010 ble Sjong Larsen ilagt henholdsvis irrettesettelser og advarsler for tilsvarende forhold. Etter et nytt bokettersyn i 2011 fant man at det hadde skjedd en forbedring i regnskapsførselen og i behandlingen av betrodde midler.

Deretter fikk Sjong Larsen nye advarsler for fristoversittelser i 2013 og 2014.

- Så besluttet Tilsynsrådet å avholde et nytt bokettersyn på grunn av forsinket egenerklæring i 2015. Da ble det avdekket mye regnskapsrot og manglende avstemming av klientmidlene, sa Sigurdsen.

Ifølge Sigurdsen avdekket dette bokettersynet blant annet at det i liten grad var ført interntid, at det ikke var utført ID-kontroll av klienter, og at klientmidler ikke var avstemt månedlig for 2013 og 2014, slik loven krever, men bare pr. årsslutt.

- Tilsynsrådet fant forholdene så alvorlige, og på bakgrunn av en lang rekke irettesettelser og advarsler over flere år, ble det besluttet å foreslå tilbakekall av bevilling overfor Advokatbevillingsnemnden, sa Sigurdsen.

Krevde full salærsats for møtet

Staten mener det er utvilsomt at Sjong Larsen gjennomførte et klientmøte og at han utarbeidet en samtykkeerklæring fra den siktede personen.

- Sjong Larsen hadde ikke anledning til å bistå i avhør, sa Sigurdsen.

Hun påpekte også at advokat Morten Kjensli i sin salæroppgave hadde sendt inn krav om full salærsats for møtet Sjong Larsen avholdt.

Per Sjong Larsen erkjente regnskapsrot i sin forklaring, og poengterte også at han i hovedsak hadde straffesaksklienter, og at loven ikke påkrever ID-kontroll av disse. Han sa også at han aldri har benyttet klientmidler til privat bruk.

- Så hvis du tok ut ti tusen kroner i salær fra klientkontoen, så sendte du melding til klienten, spurte Wolland.

- Ja. Jeg har alltid hatt dokumentasjon for klientmidlene, men har hatt denne dokumentasjonen på feil sted, svarte Sjong Larsen.

Ifølge Sjong Larsen dreier forholdene seg om mindre beløp, som fire tusen, seks tusen og ti tusen kroner.

Krever erstatning

I tillegg til å kreve avslagsvedtakene ugyldig, krever Sjong Larsen også erstatning for tapt arbeidsinntekt. Ifølge Wolland skulle han etter planen ha vært advokat Morten Kjenslis medforsvarer for hovedtiltalte i Lime-saken, dersom han hadde fått tilbake advokatbevilingen.

Ifølge opplysninger som ble lagt frem i retten, har Kjensli hatt en omsetning på 1.982.288 kroner fra 1. april i fjor til og med 25. mars i år.

Saken fortsetter i dag og i morgen med vitneforklaringer fra blant andre Sjong Larsens regnskapsfører og advokat Morten Kjensli.

Vil oppheve rettsrådsmonopolet

Advokatlovutvalget har i sitt forslag til advokatlov foreslått å oppheve rettsrådsmonopolet, slik at enhver kan yte rettslig bistand.

«Det er mange personer som i kraft av sin utdannelse eller arbeidserfaring – eller begge deler – har gode forutsetninger for å gi kvalifiserte rettslige råd, selv om de ikke er advokater.

Allerede i dag er det mange andre enn advokater som yter rettslig bistand som en del av annen virksomhet eller som en selvstendig ytelse. Eksempler på det siste er en revisor som gir skatteråd, eller en arkitekt som gir råd om forståelsen av plan- og bygningsloven. Utvalget mener at det å åpne generelt for at andre enn advokater får adgang til å yte rettslig bistand, kan føre til økt konkurranse og gi rimeligere juridiske tjenester for det rettssøkende publikum», heter det i forslaget til ny advokatlov.