Mangelskrav gikk tapt ved foreldelse: Advokatfirmaet frifunnet for erstatningsansvar

Et selskap leide lagerlokaler og engasjerte advokat for å fremme mangelskrav mot utleier. Advokaten fratrådte etter hvert fra oppdraget, og kravet ble senere foreldet. Advokaten kunne ikke holdes ansvarlig for at kravet gikk tapt.

Publisert

Dette kommer frem i dom fra Oslo tingrett, avsagt 8. mai 2023 (sak 22-088494TVI-TOSL/02).

Bakgrunnen for saken var at leietaker A leide lagerlokaler av utleier B. Etter overtakelse stilte Mattilsynet krav om utbedring av lokalene. Leietaker A iverksatte utbedring. Videre oppstod problemer med et kjøleanlegg, som leietaker A også utbedret. Advokatfirma C ble deretter kontaktet for bistand til oppfølging av mangelskravene mot utleier B.

Advokat D fremsatte krav om erstatning for utbedringskostnader i begge sakene, men utleier avviste ansvar. Advokaten tok ut stevning i «kjøleanlegg-saken», mens partene forhandlet videre utenrettslig i «lagersaken».

Fremmet erstatningskrav mot advokatfirmaet

Etter et forhandlingsmøte ønsket leietaker A å følge opp «lagersaken» selv. Saken ble fortsatt ikke løst. Advokat D bistod videre i «kjøleanlegg-saken» og vant frem i rettssaken. Da leietaker A på et senere tidspunkt på nytt tok kontakt med advokatfirma C for bistand i «lagersaken», orienterte advokaten om at erstatningskravet muligens var foreldet. Leietaker A byttet advokat, og tok ut søksmål mot utleier B. Både tingretten og lagmannsretten la til grunn at mangelskravet var foreldet.

Leietaker A fremmet deretter krav om erstatning mot advokatfirma C og deres forsikringsselskap. Det ble anført at advokaten hadde vært uaktsom ved ikke å opplyse om foreldelsesfristen. Kravet ble avslått, og stevning ble tatt ut for tingretten.

Rekkevidden av opplysningsplikten

Tingretten legger til grunn at advokater er underlagt et strengt profesjonsansvar og at det etter rettspraksis kreves ekstra påpasselighet i forbindelse med foreldelsesfrister. Etter bevisførselen la retten til grunn at advokatoppdraget i «lagersaken» opphørte etter advokatens bistand i et forhandlingsmøte.

Spørsmålet for retten var om advokaten ved fratreden skulle gitt særskilte opplysninger om den fremtidige foreldelsesfristen.

Retten uttaler at rekkevidden av advokaters opplysningsplikt ved fratreden må gjøres etter en konkret vurdering, der omfanget av advokatens plikter vil variere med omstendighetene i saken. Tiden som gjenstår til fristen utløper, er et moment i vurderingen. Retten viste til rettspraksis, hvor det var ilagt ansvar etter advokatens fratreden én måned før utløp av foreldelse.

I nærværende sak var det omtrent ti måneder etter fratreden til et eventuelt krav ble foreldet. I følge tingretten var det da ikke «… erstatningsbetingende uaktsomt av advokat [D] å ikke vurdere eller opplyse om foreldelsesfristen ettersom det gjensto lang tid før denne ville utløpe».

I ansvarsvurderingen ble det også lagt vekt på at leietaker A hadde gitt uttrykk for at selskapet ikke ønsket å gå videre med lagersaken i et rettslig spor, herunder av frykt for negativ publisitet. Også dette talte for at advokaten ikke trengte å gi ytterligere opplysninger om foreldelsesfristen ved fratreden.

Ikke årsakssammenheng

Retten bemerket for øvrig at det heller ikke var sannsynliggjort årsakssammenheng og økonomisk tap. Retten fant at leietaker A ikke hadde fremsatt rettidig reklamasjon for sitt anførte krav, slik at kravet uansett ikke hadde ført frem.

Retten uttalte videre at leietakers erstatningskrav uansett ville vært betydelig lavere enn det som ble fremsatt. Ved rettslig pågang ville leietaker A således mest sannsynlig blitt pådratt mer i sakskostnader enn selve erstatningskravet. Det forelå da ikke noe tap å kreve erstattet av advokaten.

Advokatfirmaet og deres forsikringsselskap ble frifunnet og tilkjent sakskostnader på 1.227.188 kroner.

Powered by Labrador CMS