ADVOKATANSVAR

Illustrasjonsfoto: iStock/noipornpan

Klientens erstatningskrav ble
foreldet – advokaten frifunnet

En leilighetskjøper fikk bistand av advokat i tvist med selgeren. Underveis inntrådte foreldelse av et mulig erstatningskrav mot meglerforetaket som formidlet salget. Advokaten kunne ikke holdes ansvarlig for klientens tap.

Publisert Sist oppdatert

Dette fremkommer i en avgjørelse fra Bergen tingrett, avsagt 4. mars 2019 (Sak 17-187736TVI-BERG/4). Bakgrunnen for saken var at klient A i november 2007 inngikk avtale om kjøp av en leilighet i et utbyggingsprosjekt. Meglerforetaket C var engasjert av utbygger til å selge leilighetene.

Etter avtaleinngåelsen ønsket A å heve kontrakten. A mente at han hadde tatt forbehold i avtalen om at et AS kunne stå som eier, og at selskapet fritt kunne leie ut leiligheten. Forbeholdet ble ikke oppfylt. Utbygger og meglerforetaket anførte at det var avklart allerede før avtaleinngåelsen at forbeholdet ikke lot seg gjennomføre, og at dette var akseptert av kjøper.

Klienten engasjerte advokat B, og kjøpekontrakten ble hevet av A. Utbygger foretok dekningssalg og fremmet erstatningskrav mot A. I Haugaland tingrett ble A i desember 2012 dømt til å betale erstatning til utbygger med 791.253 kroner. Advokat B innga anke til lagmannsretten i januar 2013 på vegne av A. Samtidig sendte advokat B et prosessvarsel til meglerforetaket med varsel om regress. Anken fra A førte ikke frem.

Foreldet krav

Klienten ønsket deretter å rette et erstatningskrav mot meglerforetaket for uaktsom opptreden i forbindelse med avtaleinngåelsen. Kravet viste seg å være foreldet. Advokatens prosessvarsel var fremsatt for sent. A fremmet da erstatningskrav mot advokat B og dennes forsikringsselskap. A anførte at det var utvist uaktsomhet når foreldelse av kravet mot meglerforetaket ikke var avbrutt rettidig.

Advokat B avviste ansvar, og anførte at hans oppdrag var begrenset til tvisten med utbygger. Klienten tok deretter ut søksmål mot advokatens forsikringsselskap med krav om erstatning på i overkant av 1,6 millioner kroner.

Retten tok først stilling til hvilket oppdrag advokat B hadde. Etter rettens syn var oppdraget begrenset til å representere A i tvisten med utbygger. Retten viste til at klienten selv hadde håndtert saken mot meglerforetaket. Advokaten hadde da i utgangspunktet ikke noe ansvar for å gi råd om kravet mot meglerforetaket.

Spørsmålet ble videre om advokat B, gjennom det oppdrag han faktisk hadde, likevel burde ha gitt råd til A om mulige frister i saken mot meglerforetaket. Med henvisning til rettspraksis, viste retten til at det ved oppdragsutførelsen kan bli avdekket uventede risikoer som står i sammenheng med oppdraget. I så fall vil det kunne kreves av advokaten at han identifiserer slike risikoer og tar adekvate eller hensiktsmessige skritt for å eliminere dem, eller i det minste at han informerer klienten.

Utsatt seg selv for risiko

Retten viste videre til at skadelidtes forhold også har betydning for ansvarsvurderingen. Dersom skadelidte selv har utsatt seg for en risiko, kan skadelidte selv måtte bære risikoen for de forhold som utløste skaden.

I den konkrete ansvarsvurderingen viste retten til at når A hadde bestemt at han selv skulle ta seg av kravet mot meglerforetaket, kunne A ikke forvente at advokat B skulle gi noen råd knyttet til kravet. Ved å håndtere saken selv, hadde A etter rettens oppfatning bevisst utsatt seg for en risiko for å gjøre feil som kunne få konsekvenser og føre til skade. Retten fant heller ikke at andre grunner tilsa at advokaten hadde noe rådgivningsplikt i det aktuelle tilfelle. Advokat B hadde da ikke opptrådt uaktsomt.

Advokatens forsikringsselskap ble således frifunnet. Klienten ble dømt til å betale 69.500 kroner i sakskostnader. Dommen er anket.

Powered by Labrador CMS