Illustrasjonsfoto: iStock/undefined undefined

Klient tilkjent 88,6 millioner kroner
etter uaktsom rådgivning

Et advokatfirma og en advokat ble saksøkt etter å ha bistått to selskaper med et aksjesalg. Avtalen viste seg å ha et annet innhold enn det klienten la til grunn ved avtaleinngåelsen. Ifølge tingretten hadde advokaten opptrådt uaktsomt, og klienten ble tilkjent erstatning med 88,6 millioner kroner.

Publisert

Et advokatfirma og en advokat ble saksøkt etter å ha bistått to selskaper med et aksjesalg. Avtalen viste seg å ha et annet innhold enn det klienten la til grunn ved avtaleinngåelsen. Ifølge tingretten hadde advokaten opptrådt uaktsomt, og klienten ble tilkjent erstatning med 88,6 millioner kroner.

Dette fremkommer i en avgjørelse fra Oslo tingrett, avsagt 5. april 2019 (TOSLO-2018-129819). Bakgrunnen for saken var at selskap A og B («selger») vurderte et salg av 0,13 prosent av aksjene i Finn.no AS til majoritetsaksjonæren. Advokat C i advokatfirma D ble engasjert som en av flere rådgivere.

Avtalen ga ikke selger rett til en andel av skattefordelen

Gjennomføring av et salg ville medføre at kjøperen fikk en eierandel på over 90 prosent av aksjene. Gjennom regler for konsernbidrag og utbytteskatt ble det antatt at en avtale kunne medføre en årlig skattegevinst for kjøperen på over 120 millioner kroner. Det ble på denne bakgrunn anbefalt i et notat til selger at avtalen ga selger en andel av kjøpers skattefordel gjennom fordeling av utbytte mellom aksjonærene. Partene ble ikke enig om noe salg.

«Retten viste også til at en annen advokat i advokatfirma D fanget opp klientens misforståelse, uten at dette ble fulgt opp overfor klienten.»

Toralf Wågheim

Noen måneder senere ble forhandlingene gjenopptatt. Advokat C ble på nytt engasjert av selger. Etter ytterligere forhandlinger og oversendelser av flere avtaleutkast, ble endelig avtale inngått.

I forbindelse med utbetalinger året etter, ga selger uttrykk for at beløpene ikke stemte. Det ble vist til at selger ikke ble kompensert for skattefordelen som kjøper oppnådde ved avtalen. Fra kjøpers side ble det fremholdt at avtalen ikke ga selger rett til slik kompensasjon. Etter gjennomgang ble kjøpers forståelse av avtalen lagt til grunn, og selger tok deretter ut søksmål mot advokat C og advokatfirma D. Det ble anført at advokaten ikke hadde gitt opplysninger til klienten om at den endelige avtalen ikke ga selger rett til en andel av skattefordelen. Partene kom ikke til enighet, og søksmål ble tatt ut.

Tingretten tok først stilling til hvilket oppdrag advokat C hadde påtatt seg. Oppdragsbekreftelse var ikke utarbeidet. C og D anførte at oppdraget var begrenset til å utrede selskapsrettslige konsekvenser. Retten var ikke enig i dette. Retten la til grunn at advokatens oppdrag også omfattet rådgivning vedrørende avtalens utforming. Retten viste herunder til hva advokaten faktisk hadde bistått med.

Råd om avtalens innhold

Det neste spørsmålet var om den aktuelle rådgivningen i forbindelse med avtaleinngåelsen var forsvarlig, herunder om advokaten skulle særskilt opplyst at selger ikke var kompensert med en andel av kjøpers skattefordel i det endelige avtaleutkastet.

Tingretten uttalte i så måte:

«Retten vil bemerke at det ikke generelt kan være slik at advokater har en plikt til å dobbeltsjekke at klienten ikke har glemt eller misforstått et element i en avtale som det på et tidlig stadium har vært aktuelt å forhandle om. Når retten er kommet til at det foreligger ansvarsgrunnlag i denne saken, er det fordi retten vurderer at [advokaten] hadde såpass sterke oppfordringer til å ta forholdet opp med klienten ut fra de konkrete omstendighetene i saken at det må anses uaktsomt av ham at han ikke gjorde dette».

Retten viste i denne forbindelse til flere konkrete forhold som tilsa at advokaten skulle tatt opp forholdet. Retten viste herunder til at det fremkom i dokumentene til styrebehandlingen hos selger, som advokaten fikk til gjennomsyn, at selger ville bli kompensert for skattefordelen. Dette fremgikk imidlertid ikke av avtalen.

Selger var således i villfarelse, uten at dette ble tatt opp med selger. Retten viste også til at en annen advokat i advokatfirma D fanget opp klientens misforståelse, uten at dette ble fulgt opp overfor klienten.

Det forelå etter dette ansvarsgrunnlag. Etter rettens syn var det videre godtgjort at selger hadde lidt økonomisk tap på minst 88,6 millioner kroner som følge av advokatens uaktsomhet. Beløpet ble tilkjent i erstatning med tillegg av 850.000 kroner i sakskostnader.

Dommen var ikke rettskraftig da Advokatbladet gikk i trykken.

Powered by Labrador CMS