Steen Rode etter at firmaet først ble frifunnet i Østre Landsret i Danmark.

DANSK HØJESTERET:

Advokatfirmaet Bech-Bruun må betale 400 millioner danske kroner i erstatning

Holdes erstatningsansvarlig for rådgivning til tysk bank som begikk bedrageri mot danske skattemyndigheter. - Det synes vi er en meget hård dom, uttaler chief executive partner Steen Rode.

Publisert Sist oppdatert

Det danske advokatfirmaet Bech-Bruun, som har kontorer i Århus og i København og om lag seks hundre medarbeidere, er av Danmarks Højesteret dømt til å betale 400 millioner danske kroner (cirka 625 millioner norske kroner) i erstatning til Skatteforvaltningen.

Saken startet i 2014, da Bech-Bruun rådga den tyske banken North Channel Bank om bankens mulige ansvar ved å medvirke i transaksjoner med danske børsnoterte aksjer, kommer det frem i en kortversjon av dommen publisert på Danmarks Domstole.

Transaksjonene innebar at banken utstedte såkalte utbyttenotater som kunne benyttes ved søknad om refusjon av utbytteskatt til Skatteforvaltningen.

På bakgrunn av søknadene, utbetalte Skatteforvaltningen cirka 1,135 milliarder danske kroner i refusjoner.

- Basert på fiktive transaksjoner

«Refusjonssøknadene viste seg i ettertid å være uberettigede, da søknadene var basert på fiktive transaksjoner, da det verken forekom aksjer, utbytter eller pengestrømmer», skriver Danmarks Domstole.

Højesteret i København i Danmark.

«Sakens hovedspørsmål var om Bech-Bruun, på bakgrunn av råd gitt fra North Channel Bank, var ansvarlig for det tap Skatteforvaltningen ble påført som følge av de uberettigede tilbakebetalingene av utbytteskatt. Dette var blant annet avhengig av av om Bech-Bruun hadde opptrådt forsvarlig og om det var årsakssammenheng og tilstrekkelighet mellom Bech-Bruuns råd og Skatteforvaltningen tap», heter det videre.

- Tilsidesatte skattemyndighetenes interesser

Danmarks høyesterett uttalte at det ved vurderingen av om en advokat i sin rådgivning av en klient har handlet ansvarsbetingende overfor skattemyndighetene, er avgjørende om advokaten på en uforsvarlig måte har tilsidesatt skattemyndighetenes interesser.

«Hvorvidt dette er tilfelle, beror på en samlet vurdering av omstendighetene på tidspunktet for advokatens rådgivning», uttaler Højesteret.

Og videre:

Sakens parter

Prosessfullmektiger for Skatteforvaltningen: Advokat Boris Frederiksen og advokat Steffen Sværke, begge i Poul Smith / Kammeradvokaten.

Prosessfullmektiger for Bech-Bruun IS: Advokat Ole Spiermann og advokat Jacob Lentz, begge i Bruun & Hjejle.

Dommere:  Jens Peter Christensen, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom, Peter Mørk Thomsen og Mohammad Ahsan.

Sag BS-20331/2022-HJR

«Højesteret uttalte at advokat A fra Bech-Bruun etter en samlet vurdering av sakens omstendigheter under sin rådgivning av North Channel Bank måtte innse, at det var en nærliggende risiko for at banken, sammen med andre, var involvert i å utarbeide en modell for uberettiget refusjon av utbytteskatt.»

Advokaten hadde, på en uforsvarlig måte, tilsidesatt skattemyndighetenes interesser og handlet ansvarsbetingende overfor Skatteforvaltningen, mener Højesterett.

Krevde 300 millioner kroner mer

Det samlede beløpet saken omhandlet, var opprinnelig 1,135 milliarder kroner, men skattemyndighetene reduserte kravet til om lag 700 millioner kroner, etter å ha inngått forlik med ulike aktører i saken.

Danmarks Domstole skriver at på bakgrunn av adekvansbetraktninger, uttalte Højesteret at Bech-Bruuns erstatningsansvar ut fra en samlet vurdering alene omfattet et beløp på 400 millioner kroner, og således ikke Skatteforvaltningens fulle krav på litt over 700 millioner kroner.

Beløpet skal betales med prosessrente fra saken ble anlagt i juni 2020.

I landsretten, som behandlet saken som første instans, ble Bech-Bruun frifunnet.

- Vår medarbeider ble lurt

Advokatfirmaet Bech-Bruun har publisert en uttalelse om saken på sine egne nettsider.

«Vi er meget overrasket over at Højesteret er kommet til et annet resultat enn landsrettens klare frifinnelse», uttaler chief executive partner Steen Rode.

«Det ligger fast at Skatteforvaltningen ble lurt i 2014. Det ble vår tidligere medarbeider også. Banken gjorde i virkeligheten noe annet enn det de fortalte ham at de ville gjøre - de begikk bedrageri», sier Rode.

«Højesterett har anlagt en uventet hard vurdering, og funnet at vår tidligere medarbeider begikk en feil tilbake i 2014 ved ikke å ha innsett at banken var involvert i utarbeidelsen av en modell for uberettiget refusjon av utbytteskatt, og Højesteret har på denne bakgrunnen, statuert et ansvar. »

«Det synes vi er en meget hård dom, selv om Højesteret har nedsatt erstatningen som følge av at banken begikk bedrageri ved bruk av fiktive aksjer og utbytter», sier Rode.

Han opplyser om at advokatselskapet tar Højesterets dom til etterretning, og at firmaet er fullforsikret for erstatningsbeløpet.

Dommen kan leses i sin helhet her.

Danske Advokater: - Må være ekstremt varsom

Bransjeorganisasjonen Danske Advokaters administrerende direktør Paul Mollerup sier i en uttalelse at han er glad for at punktum nå er satt i saken.

Paul Mollerup.

«Hele utbytteskattesaken og bedrageriet av statskassen er en utrolig trist sak, som vi som advokatbransje naturligvis tar klart avstand fra. Saken er i en liga for seg. Læringen av denne helt unike saken er at man skal være ekstremt varsom og aktpågivende, hvis man overhodet rådgir i saker av en slik karakter», sier Mollerup.

«Jeg er overbevist om at det i dag er langt større fokus på kun å gi råd på bakgrunn av nødvendig informasjon om de faktiske forhold, som forutsetter at all relevant informasjon kan legges frem for de relevante myndigheter», fortsetter han.

Han viser til at dette gjenspeiles i revisjonen av de advokatetiske reglene fra 2019, som spesifikt omhandler skatterådgivning. 

«Jeg forventer på den bakgrunn at saken ikke vil ha betydning for måten advokater i 2023 og i fremtiden yter råd på», sier Mollerup.

Powered by Labrador CMS