Finansklagenemnda har nylig behandlet et krav mot en advokat som ikke hadde arkivert et testament.

Advokatens ansvar når et testament forsvinner

En advokat hadde bistått to ektefeller med å opprette gjensidig testament, men fant ikke testamentet i sitt arkiv da det ble etterspurt. Testamentsarvingene fremmet krav om erstatning fra advokaten, men nådde ikke frem.

Publisert

Dette fremkommer i en avgjørelse fra Finansklagenemnda Skade avsagt 4. februar 2020 (FinKN-2020-83).

Bakgrunnen for saken var at en advokat hadde fått i oppdrag å opprette et gjensidig testament for et ektepar. Testamentet ble opprettet i tre eksemplarer, ett til hver av ektefellene og ett som skulle oppbevares hos advokaten. Etter at den første ektefellen døde, fant gjenlevende ektefelle verken sitt eget eller ektefellens eksemplar av testamentet, utover et usignert utkast med det samme innholdet.

Advokaten ble kontaktet, men heller ikke advokaten kunne finnet sitt eksemplar. Advokaten viste til at det hadde skjedd flere flyttinger av arkivet, og antok at testamentet hadde blitt destruert ved en feil. Den gjenlevende ektefellen skrev deretter en erklæring hvor hun bekreftet at ektefellene hadde undertegnet testamentet likelydende det usignerte eksemplaret.

Etter den andre ektefellens død oppstod det tvist mellom legalarvingene og testamentarvingene. Det ble åpnet offentlig skifte, og det ble deretter tatt ut søksmål.

Legalarvingene akseptere ikke erklæringen fra lengstlevende om inngåelsen av testamentet. Bostyrer fant til slutt ektefellenes eksemplarer i deres bolig. Legalarvingene og testamentarvingene inngikk deretter forlik.

Det ble avtalt at legalarvingene skulle dekke deler av testamentarvingenes sakskostnader. De resterende sakskostnadene med 126.866 kroner ble krevet dekket av advokaten og dennes forsikringsselskap. Det ble anført at advokaten hadde utvist uaktsomhet siden advokaten ikke hadde tatt vare på sitt eksemplar. Advokatens forsikringsselskap avslo erstatning.

Ikke årsakssammenheng

Finansklagenemnda tok ikke stilling til om advokaten hadde utvist uaktsomhet, da nemnda ikke kunne se at det forelå årsakssammenheng mellom den påståtte feilen og tapet.

Nemnda viste til at et bortkommet testament skal gjelde uansett dersom innholdet kan klarlegges, og at det ikke er grunn til å tro at testamentet var tilbakekalt eller ugyldig, jf. arveloven § 69. I dette tilfellet forelå et utkast og en erklæring fra gjenlevende ektefelle om at testamentet var inngått. Det var da ingen grunn til å betvile testamentets eksistens eller dets innhold.

Testamentet kunne på denne bakgrunn sannsynliggjøres selv om et signert originalt eksemplar ikke kunne fremlegges. Nemnda viste videre til at testamentvitnene også var kjent og i live, og kunne derfor også bekrefte testamentet. Testamentet og dets innhold kunne derfor avklares uten det eksemplaret som var oppbevart hos advokaten.

Powered by Labrador CMS