Et advokatoppdrag om erstatning og gjenplanting etter trefelling, endte med en rettssak om advokatansvar.

Advokat misligholdt oppdrag om trefelling

En grunneier mente det var hugget ned et stort antall trær på hennes eiendom og engasjerte advokat. Under hovedforhandlingen viste det seg at de fleste trærne ikke stod på hennes eiendom.

Publisert

Advokatens utførelse av oppdraget var mangelfull, og grunneieren fikk et betydelig prisavslag på advokatregningen.

Dette kommer frem i dom fra Borgarting lagmannsrett avsagt 11. august 2023 (LB-2022-176662).

Bakgrunnen for saken var at grunneier A mente det var hugget ned et stort antall trær på hennes eiendom. Hun engasjerte advokatfirmaet B ved advokat C for bistand.

Advokaten fremmet krav om erstatning til selskapet / nabo som hadde stått for hogsten. Motparten avviste kravet, og anførte blant annet at nabogrensen ikke var krysset. Selskapet tilbød også befaring for å oppklare grenseforholdene.

Advokat Toralf Wågheim skriver spalten Advokatansvar i Advokatbladet. Han er forfatter av boken Advokaters erstatningsansvar.

- Krevde gjenplanting

Advokat C tok ut forliksklage og senere stevning med krav om gjenplanting, eventuelt erstatning. Det ble i stevningen ikke tilbudt bevis for grenseforholdene, eller sakkyndige vurderinger for kravet.

Kort tid før hovedforhandlingen innhentet advokat C en uttalelse fra megler om tapets størrelse. Megleren mente at trefellingen ikke hadde ført til noe tap. Erstatningskravet ble i sluttinnlegget angitt til 1,5 millioner kroner.

Under hovedforhandlingen ble det under befaring avklart at det kun var tre trær som var hugget ned på As eiendom. A ble tilkjent erstatning på 37.500 kroner, og partene måtte dekke egne kostnader.

Etter saken fremmet advokatfirma B et salærkrav mot grunneier A på totalt 415.972 kroner. A bestred kravet utover 152.853 kroner, som allerede var betalt av henne og rettshjelpsforsikringen. 

Advokatfirmaet B tok rettslige skritt med krav om betaling av ytterligere 263.119 kroner. A ble frifunnet i tingretten. Advokatfirmaet B anket til lagmannsretten.

Mislighold og prisavslag

Lagmannsretten viste innledningsvis til at oppdragsbekreftelsen gjorde unntak fra RGA punkt 3.3.1 om rimelig forhold mellom salæret og det utførte arbeid.

I stedet var det vist til avtalerettslige og obligasjonsrettslige prinsipper. Under henvisning til rettspraksis viste lagmannsretten til at et advokatoppdrag også etter bakgrunnsretten skal utføres på en forsvarlig, rasjonell og faglig tilfredsstillende måte.

Advokaten skal likevel innrømmes et visst slingringsmonn, slik at ikke ethvert avvik utgjør en mangel. Advokaten har videre plikt til å gi forsvarlige råd til klienten om mulighetene for å vinne fram. 

Hvis advokaten har misligholdt sine plikter ved utførelsen av oppdraget, vil klienten etter alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper ha krav på prisavslag.

Mangler ved oppdraget

Lagmannsretten mente at advokatfirmaet B hadde utført oppdraget mangelfullt. Det forelå «klare mangler ved arbeidet med å klarlegge og skaffe bevis for hvor grensen mot naboeiendommen gikk».

Etter lagmannsrettens vurdering var det også «klare mangler ved arbeidet med å avklare hvilket tap hogsten hadde påført [A]». 

Retten viste videre til at det ikke var innhentet sakkyndig vurdering av tapet før saksanlegget. Det ble derfor først dagen før hovedforhandlingen klart at den sakkyndige som var engasjert mente at det ikke forelå noe tap.

Arbeidet til advokat C var heller ikke lagt opp på en tilstrekkelig rasjonell og kostnadseffektiv måte, og det var fakturert i strid med oppdragsbekreftelsen. 

Det var eksempelvis fakturert for to timers arbeid for å ha sendt og mottatt åtte korte e-poster innenfor et tidsintervall på cirka åtte minutter samme dag.

 Lagmannsretten uttalte at det ikke kan kreves betaling for ett kvarter for hver e-post, når arbeidet er utført i sammenheng.

A fikk medhold i kravet om prisavslag.

Lagmannsretten konkluderte at advokatfirmaet ikke hadde krav på ytterligere betaling enn det som allerede var betalt. Anken ble forkastet, og A ble tilkjent sakskostnader for lagmannsretten på 166.440 kroner, og for tingretten med 162.031 kroner, totalt 328.471 kroner.

Powered by Labrador CMS