Illustrasjonsfoto/Advokatbladet:

Advokat glemte å informere klienten om rettssaken

Advokaten møtte opp alene i tingretten og prosederte saken, men tapte. Klienten fremsatte deretter krav om erstatning, men kravet førte ikke frem.

Publisert

Dette fremkommer i en avgjørelse fra Finansklagenemnda Skade avsagt 24. januar 2020 (FinKN-2020-67).

Bakgrunnen for saken var at klienten hadde kjøpt en bruktbil. Klienten mente det forelå en rekke feil ved bilen som ga ham rett til å heve kjøpet. Klienten engasjerte advokat.

Advokaten sendte krav til bilselgeren om heving, subsidiært krav om prisavslag, og i alle tilfeller krav om erstatning for pådratte reparasjonskostnader. Klienten og advokaten møtte bruktbilselgeren i forliksrådet. Saken ble innstilt. Klienten ønsket å forfølge saken og det ble tatt ut stevning til tingretten.

Advokaten underrettet ikke klienten om tidspunktet for hovedforhandlingen. Advokaten gjennomførte imidlertid rettssaken, uten at klienten var til stede og fikk avgi partsforklaring.

Felt av disiplinærutvalget

Tingretten konkluderte med at det ikke forelå en kjøpsrettslig mangel på kjøpstidspunktet. Selger av bilen ble frifunnet og tilkjent saksomkostninger. Da klienten ble kjent med dommen, sendte han klage på advokaten til Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Der fikk advokaten en irettesettelse for å ikke ha underrettet klager om rettssaken. Klienten fremsatte deretter krav om erstatning mot advokaten og advokatens forsikringsselskap.

Advokaten og selskapet avviste ansvar. Klienten brakte deretter saken inn for Finansklagenemnda.

Ingen årsakssammenheng mellom forglemmelse og tapet i retten

Forsikringsselskapet aksepterte at advokaten hadde opptrådt uaktsomt ved at klienten ikke ble underrettet om rettssaken. Partene var således enig om at det forelå ansvarsgrunnlag. Selskapet anførte imidlertid at det ikke forelå årsakssammenheng mellom det forhold at klienten ikke ble innkalt til hovedforhandling og kunne gi partsforklaring, og at han tapte saken i tingretten.

Klienten viste til at han kunne fått frem mer informasjon om bilen dersom han hadde vært til stede i retten. Klienten viste herunder til uttalelser både fra NAF, Forbrukerrådet og to bilforhandlere som skulle underbygge påstanden om mangel.

Ut fra den fremlagte dokumentasjonen kunne ikke Finansklagenemnda se at det forelå nødvendig årsakssammenheng. Resultatet i tingretten ville mest sannsynlig blitt det samme selv om klienten hadde møtt frem.

Enstemmig

Det fremgikk av tingrettens dom at klientens anførsler allerede var lagt frem for retten og vurdert på nødvendig måte. Retten hadde derfor hatt et fullstendig faktagrunnlag for sin avgjørelse. Det kunne således ikke legges til grunn at en muntlig partsforklaring fra klienten hadde ført til et annet resultat.

Finansklagenemnda kunne heller ikke se at tilleggsinformasjonen som klienten påberopte ville ha ført til et annet resultat. Det avgjørende spørsmålet for tingretten var om bilselgeren hadde holdt tilbake opplysninger om bilens tilstand, og dette spørsmålet ville ikke blitt belyst gjennom den dokumentasjonen som klienten viste til.

Erstatningsvilkårene var da ikke oppfylt, og forsikringsselskapet kunne ikke holdes ansvarlig.

Avgjørelsen var enstemmig.

Powered by Labrador CMS