Illustrasjonsfoto:

Advokat fikk med kontorfellene på million-investering, men tapte alt

En advokat inngikk avtale med to av sine kontorfeller om investeringer i et eiendomsprosjekt. De to kontorfellene betalte til sammen to millioner kroner til advokaten, men fikk ikke aksjene de betalte for. Advokatens forsikringsselskap kunne ikke holdes ansvarlig for tapet.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i en avgjørelse fra Finansklagenemnda Skade (FinKN-2021-25).

Advokatansvar

Denne spalten omtaler saker i domstolene og i klagenemnder mot advokater.

Spalten skrives av advokat Toralf Wågheim, advokat i Riisa & Co. i Bergen.

Han er også forfatter av boken Advokaters erstatningsansvar.

Bakgrunnen for saken var at advokat A hadde inngått avtale med to av sine kontorfeller om en felles investering i et eiendomsprosjekt. Avtalen innebar opprettelse av et nytt aksjeselskap, hvor partene skulle skyte inn en million kroner hver i aksjekapital. Planen var at selskapet skulle erverve flere eiendommer som ledd i utviklingen av et område.

Kontorfellene innbetalte én million kroner hver til advokatens klientkonto i tråd med avtalen. Det tok noe tid før kontorfellene mottok aksjebevis for investeringen. Kontorfellenes aksjekjøp ble ikke ført i aksjeeierboken i tråd med avtalen.

Noe senere ble advokat A satt under administrasjon av både Kredittilsynet og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Aksjer i feil selskap

Kontorfellene ble etter hvert klar over at aksjeeierbevisene som de hadde mottatt, ikke var i henhold til avtalen. Det viste seg at de hadde fått aksjer i et annet selskap enn det som var avtalt, og til en annen verdi.

Grunnet sendrektighet med navnevalg til selskapet hadde kontorfellene ikke registrert at aksjeeierbeviset refererte til aksjer i et annet selskap enn forutsatt.

Kontorfellenes investering gikk tapt. Advokaten personlig var ikke søkegod. Kontorfellene fremmet krav under advokatens kriminalitetsforsikring og profesjonsforsikring / sikkerhetstillelse.

Forsikringsselskapet avslo kravene som ikke dekningsmessige. Kontorfellene brakte saken inn for Finansklagenemnda.

Kriminalitetsforsikring

Finansklagenemnda viste til at kriminalitetsforsikringen omfatter «formuestap som påføres sikrede som følge av en straffbar handling av enhver art forsettlig begått av sikredes ansatte eller en tredjemann …».

Forsikringen dekker også «sikredes ansvar for formuestap som direkte er påført en tredjemann ved en straffbar handling begått av en av sikredes ansatte …»

Nemnda viser til at det i denne saken var tale om advokatens ansvar overfor tredjemann for advokatens egne straffbare handlinger. Advokatens egne forsettlige handlinger var ikke dekket av forsikringen. Forsikringsselskapet var derfor ikke ansvarlig for tapet under denne forsikringen.

Sikkerhetsstillelsen

Finansklagenemnda viste videre til at sikkerhetsstillelsen dekker «erstatningsansvar advokaten [har] pådratt seg ved utøvelse av advokatvirksomhet …». Profesjonsansvarsforsikringen dekker «sikredes rettslige erstatningsansvar i egenskap av advokat … knyttet til arbeid for klient».

Nemnda viste i så måte til at kontorfellenes tap var en følge av innbetaling av aksjekapital etter inngåelse av en avtale om en eiendomsinvestering.

I følge nemnda var det ikke tale om et advokat-klientforhold, men en privat investeringsavtale hvor advokaten fungerte som medinvestor og selger. Advokatens opptreden hadde derfor mer karakter av forretningsvirksomhet enn av advokatvirksomhet. Det forhold at innskuddene ble innbetalt til advokatens klientkonto kunne heller ikke være avgjørende for om advokaten opptrådte som advokat.

Den ansvarsbetingende handling hadde etter dette ingen nødvendig sammenheng med advokatvirksomhet, og det var da ikke grunnlag for noe ansvar under sikkerhetsstillelsen / ansvarsforsikringen.

Forsikringsselskapet fikk på denne bakgrunnen medhold. Avgjørelsen var enstemmig.

Powered by Labrador CMS