Nektet jobb som rettshjelper – krever 1,6 millioner

Steingrim Wolland. Foto.Glittertind-advokat Anders Ryssdal er adokat Steingrim Wollands prosessfullmektig i saken som i går var til behandling i Oslo tingrett.

Advokat Steingrim Wolland mener han urettmessig ble hindret i å jobbe som rettshjelper i sju måneder. Nå krever han 1,6 millioner kroner i erstatning og oppreisning.

Høsten 2016 fikk Steingrim Wolland jobb hos advokatfirmaet Rogstad i Oslo. Den profilerte presserettsadvokaten og ytringsfrihetseksperten var suspendert fra å jobbe som advokat på grunn av en personlig konkurs i 2009, og var i årene fra 2011 til sommeren 2017 registrert med adresse i England. I april 2017 ble Wolland også nektet jobb som rettshjelper, og det er dette rettsstriden gjelder.

Kunne Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden nekte Wolland jobb som rettshjelper, var hovedspørsmålet i rettssaken som var oppe i Oslo tingrett mandag.

– Bakgrunnen for saken er en avgjørende svikt i Tilsynsrådets behandling, da de i april 2017 på bakgrunn av en personlig konkurs i et vedtak fratok Wolland retten til å drive som rettshjelper, fastslo Wollands advokat, Anders Ryssdal, i sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett mandag.

– Myndighetsmisbruk

Ryssdal viste så til at Advokatbevillingsnemnden ifølge loven kan kalle tilbake advokatbevillingen dersom advokaten gjør seg skyldig i forhold som gjør vedkommende uskikket eller uverdig til å drive advokatvirksomhet, eller forhold som gjør at vedkommende mister nødvendig tillit – som en konkurs. Men sistnevnte gjelder ikke og har aldri vært ment å gjelde for rettshjelpere, ifølge Ryssdal.

– I regelverket for rettshjelpere er det ingen henvisning til konkurser, slik det er ved reglene for advokatvirksomhet. Hadde lovgiver ment dette, hadde de selvfølgelig satt dette inn regelverket som nylig er revidert. Men det har aldri vært meningen å sette folk som går konkurs ut av arbeidslivet – tvert imot. For å være «uskikket og uverdig» er det en høy terskel, langt høyere enn Wollands straffedommer fra langt tilbake, argumenterte Ryssdal, og viste til tidligere rettspraksis.

Advokat Wolland ble i 2013 dømt til nitti dagers betinget fengsel for medvirkning til uaktsomt bedrageri. I 2006 ble han dømt til 45 dager betinget fengsel for vold mot offentlig tjenestemann. Ikke nok til å bli ansett som uskikket og uverdig som advokat,anførte advokat Ryssdal.

– Vårt syn er at Advokatbevillingsnemndens vedtak er ugyldig på grunn av manglende lovhjemmel, saksbehandlingsfeil og myndighetsmisbruk. Å unnlate å registrere Wolland som rettshjelper er rettsstridig. Det fantes hverken rettslig grunnlag eller faktisk grunnlag for å nekte ham det, sa Ryssdal.

Han presiserte så at Wollands konkurs ikke hadde noe med advokatvirksomheten hans å gjøre, men skyldtes investeringer han gjorde som slo feil under finanskrisen.

– Et totalbilde

Ryssdal mente 1,5 millioner kroner, tilsvarende 5000 kroner pr. virkedag, vil være et forsiktig anslag og en passende erstatningssum for de drøye syv månedene Wolland ikke fikk lov til å drive som rettshjelper. I tillegg mente han 100.000 kroner vil være en riktig oppreisning.

Statens advokat Anne Hesjedal Sending argumenterte derimot for at Wolland systematisk har latt være å gjøre opp for seg over flere år, blant annet ved å melde adresseendring til England.

– Ved en vanlig straffedom vil man etter hvert som årene går kunne legge mindre vekt på denne dommen, mens det motsatte er tilfellet når man lar være å rydde opp med kreditorene sine i en konkurs-sak. Wolland har ikke vist noen som helst evne eller vilje til å rydde opp, sa Sending.

På spørsmål fra tingrettsdommer Inga Bejer Engh avviste Sending at en slik konkurs automatisk vil kunne føre til suspensjon også som rettshjelper slik tilfellet er for advokatbevillinger.

– Det er ingen anførsler fra denne siden om at man ved alle konkurstilfeller vil være uskikket som rettshjelper, men her snakker vi om et totalbilde, sa Sending.

– Navn med markedsføringsverdi

Sending spurte også Wolland om hvorfor han hadde figurert på hjemmesiden til firmaet Rogstad i perioden han var suspendert.

– Navnet mitt har en viss markedsføringsverdi, men at jeg figurerte på hjemmesiden har ingenting å gjøre med inntektene mine derfra. Jeg har ikke hatt inntekt der i perioden før jeg fikk tillatelse til å jobbe som advokat igjen. Jeg trodde at dette kunne ordne seg når som helst, ikke at saken skulle ta flere måneder. Jeg var ikke ansatt i selskapet på dette tidspunktet, men hadde en muntlig avtale om at jeg skulle bli ansatt og gå inn med en aksjepost i selskapet fra det tidspunktet jeg kunne registreres som rettshjelper, sa Wolland i sin forklaring.

Den 1.juli 2017 fikk Wolland tilbake advokatbevillingen. Han er i dag ansatt i advokatfirmaet Rogstad i Oslo. Dom i saken er ventet om fire uker.