Solid om sakførsel

Sakførsel. CoverFoto: Gyldendal

Knut Boye har nettopp utkommet med 4. utgave av boken Sakførsel og dermed er tolv års ventetid over.

I forordet viser Boye til at det har vært ønskelig å høste erfaringer med den nye tvisteloven og dens gjennomføring i praksis. Boken representerer en nødvendig oppdatering om rettergang under tvisteloven og voldgiftsloven, særlig førstnevnte lov.

Helt siden førsteutgaven i 1997 har Boyes bok fylt en viktig plass i sivilprosessen. Bokens opplyste siktemål er den praktiske utøvelsen av advokatprofesjonen i sivile tvister. Først og fremst representerer boken tilnærmet obligatorisk lesestoff for yngre advokater, men boken tjener også som utmerket ajourføring for erfarne advokater. Følger advokaten de mange gode råd og vink som Boye gir, bør godt håndverk og fornøyde klienter bli resultatet.

Boken er inndelt i fire deler. Del 1 handler om oppdraget. Her behandles blant annet etiske spørsmål, forholdet til klienten, forhandlinger, rettsmekling og forlik. I del 2 behandles forberedelse til søksmål, forliksrådsbehandling, forholdet til offentlighet/media, forholdet til bevismaterialet, edisjonsrett og edisjonsplikt, stevning, tilsvar, diverse andre prosessuelle forhold som meddommere og partshjelp og planmøte, samt den praktiske forberedelsen til hovedforhandling.

Del 3 omhandler hovedforhandlingen. Her behandles forholdet til tvisten, retten, motparten, parter og vitner. Videre behandles innledningsforedrag, avhør av parter og vitner, prosedyren, replikk og duplikk samt sakskostnadsoppgaven. I del 4 behandles sakskostnader og salær, diverse andre prosessformer enn allmennprosess, voldgift og bruk av rettsmidler. Til slutt i boken finner man diverse nyttige vedlegg, blant annet 12 huskelister (herunder om stevning, tilsvar, anke osv.).

I en kort anmeldelse er det ikke mulig å kommentere de enkelte delene nærmere. Jeg gjør likevel et lite unntak for del 3 om hovedforhandlingen og kapitlene om avhør av parter og vitner. Normalt er det på dette punktet advokater kan ha mest å hente. Behandlingen av såkalt «krysseksaminering» og hva advokaten i praksis kan forvente å få ut av dette, er for eksempel noe de fleste bør kunne lese med utbytte.

Boye har med igjen levert et imponerende og svært nyttig bidrag til sivilprosesslitteraturen. Alle advokater som arbeider med sivile tvistesaker bør gjøre seg kjent med Boyes nye bok og notere seg de mange og gode tips. Boken gis de beste anbefalinger.

Knut Boye, Gyldendal, 532 sider, 699 kroner.