Om erstatningsrett. Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup

Bokcover. Foto.Foto: Gyldendal

To jusprofessorer ved UiO fikk i oppgave å revidere den 5.utgaven av Peter Lødrups Lærebok i erstatningsrett. I det endelige resultatet er det ikke mye igjen av den opprinnelige læreboken, heter det i bokens innledning.

Mens Lødrups bok var en lærebok, er denne boken også rettet mot dommere og advokater som arbeider mer erstatningsrettslige spørsmål.

Fremstillingen behandler etablerte erstatningsrettslige problemstillinger, både i lys av utviklingstrekk (lovregulering, reguleringstetthet og flere typer lovregulering, og skillet mellom private og offentlige kontroll- og tilsynsaktører), og i lys av nyere norske, og til en viss grad europeiske, rettsregler, skriver forlaget i sin egen omtale av boken.

Boken er delt i tre deler; en innledning om erstatningsretten og dens plass i rettssystemet, erstatningsrettens kilder, herunder europeiske kilder og EMK, og erstatningsrettslig relevant skade. Del 2 omhandler Ansvarsgrunnlaget, med blant annet disse kapitlene: Culpa, det alminnelige skyldansvaret. Arbeidsgiveransvaret. Lovfestet objektivt ansvar. Ulovfestet objektivt ansvar. Del 3 omhandler Årsakssammenhenger. I del 4 drøftes betydningen av skadelidtes eget forhold, mens del 5 drøfter erstatningskravet.

Trine-Lise Wilhelmsen, Birgitte Hagland. Gyldendal juridisk. 397 sider, 590 kroner.