Straffesaker i utlandet

Bok cover

Hvilke rettslige og faktiske muligheter har norske myndigheter til å bistå norske borgere som blir involvert i straffesaker i utlandet, enten som offer, gjerningsperson eller vitne?

Ved en straffesak i et annet land er det alltid dette landets lover og regler som kommer til anvendelse. Boken belyser minimumsgarantiene som skal sikre alle under rettergang. Boken tar opp en rekke emner som statsborgerskapets betydning, rettigheter ved pågripelse og fengsling, konsulær beskyttelse, mulighetene for straffesak i Norge, samt forberedelse og gjennomføring av straffesak i utlandet. Videre belyses blant annet det internasjonale politisamarbeidet, rettsanmodninger og statlig samarbeid, soningsoverføring, og bøter som blir ilagt i utlandet. Boken er rettet mot alle som kommer i befatning med straffesaker i utlandet, som advokater, politi, øvrige myndigheter og pårørende.

Morten Ruud, Universitetsforlaget, 272 sider, 499 kroner.