Merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv

Bok cover

Er det behov for en større endring av merverdiavgiftslovens regler for grenseoverskridende transaksjoner, og da særlig reglene for tjenester, slik at de leder til resultater som samsvarer med EU-retten?

Spørsmålet ligger under flere av artiklene i denne boken, der materialet springer ut av avgiftsrettsmiljøet som Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal har utviklet ved Handelshøyskolen BI. Boken er inndelt i tolv kapitler. Blant det som behandles er norsk merverdiavgiftsrett i et internasjonalt perspektiv, internasjonale rettskilder og EU-praksis som rettskilde på merverdiavgiftrettens område, OECDs merverdiavgiftsretningslinjer, elektroniske tjenester og de norske VOES-reglene, tollovens bestemmelser om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift og et nytt system for denne, samt vilkår for fradragsrett for innførselsmerverdiavgift. Videre drøftes det om vi bør ha mer omfattende regler om omvendt avgiftsplikt i Norge, og om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge.

Cecilia Aasprong Dyrnes og Anders B. Mikelsen (red), Gyldendal Juridisk, 208 sider, 520 kroner.