Halvard Helle representerer VG, og har vunnet i to rettsinstanser.
Halvard Helle representerer VG, og har vunnet i to rettsinstanser.

VGs bruk av bilder fra Advokatfirmaet Rogstads Facebook-sider skal behandles i Høyesterett

Rettsanvendelsen i lagmannsrettens dom skal prøves.

Våren 2020 skrev VG en rekke artikler om advokatfirmaet Rogstad og Afzzal Ghauri, som ifølge avisen bygde opp advokatvirksomheten mens han sonet en dom for grove lånebedragerier.

VG illustrerte sine reportasjer blant annet med bilder av ansatte som var hentet fra advokatfirmaets nettside og Facebook-side.

Sakens parter

  • Advokatfirmaet Rogstad representeres av advokat Andreas Galtung i Advokatfirmaet Galtung.
  • VG representeres av advokat Halvard Helle i Schjødt.

Dette representerte et brudd på åndsverksloven, mente advokatfirmaet Rogstad, som gikk til sak mot VG og journalisten som skrev sakene for brudd på åndsverkloven §§ 23, 25, 29, 36 og 82, og krevde skjønnsmessig erstatning etter § 81.

Advokatfirmaet Rogstad viste i sine anførsler til at VG hadde brukt 18 fotografier som var publisert mer enn 182 ganger, og at publiseringen hadde generert vinning for VG.

- Faktum er at VG har stjålet 18 ulike fotografier - ikke sitert fra, men i sin helhet - og publisert disse minst 200 ganger, med flere titalls millioner «visninger», og hatt millioninntekt på tyveriene, sa styreleder Steingrim Wolland til Advokatbladet.

Han mente at dommen åpenbart er i strid med EMK og opphavsrettsloven, og at den fullstendig undergraver fotografers rettigheter.

Høyesterett: Utelukkende åndsverkloven §§ 29 eller 36 andre ledd

«I medhold av tvisteloven § 30-14 tredje ledd begrenses ankeforhandlingene for Høyesterett slik at det foreløpig ikke forhandles om andre spørsmål enn om Verdens Gang AS kunne gjengi fotografiene med hjemmel i åndsverkloven §§ 29 eller 36 andre ledd. Dersom de ankende parter får medhold, må lagmannsrettens avgjørelse oppheves og fortsatt behandling av saken finne sted for lagmannsretten», skriver ankeutvalget.

Da dommen falt i september i år, uttalte VGs advokat Halvard Helle i Schjødt følgende til Advokatbladet:

- Dommen slår fast et viktig prinsipp; at opphavsretten ikke er et redskap for å begrense ytrings- og informasjonsfriheten.

- I tillegg slår dommen fast at mediene kan innhente og publisere også fotografier i tråd med sitatretten i åndsverksloven, der dette har en sterk journalistisk begrunnelse og saken ellers har offentlig interesse, sa Helle.

Her er dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Åndsverkloven

§ 29. Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

§ 36 andre ledd:

Også et offentliggjort kunstverk, offentliggjort fotografisk verk eller offentliggjort filmverk som har tilknytning til dagshendingen uten å inngå i den, kan på samme vilkår som i første ledd gjengis mot vederlag. Dette gjelder ikke verk som er skapt i ervervsvirksomhet med henblikk på gjengivelse i media.

Powered by Labrador CMS