Foto: iStock/chris-mueller

Dette er endringene i veitrafikkloven

JU§NYTT. Nå risikerer man inntil ett år karantene dersom man fusker på førerprøven.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Fra 29. mars 2019 er det endringer i veitrafikkloven, jf. LOV-2019-03-29-10 (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.)

Endringene innebærer blant annet at det ved fusk på førerprøven nå kan ilegges karantene for ny førerprøve på inntil ett år mot tidligere inntil fire uker. Den som ikke består førerprøve, utrykningsprøve eller prøve for yrkessjåførkompetanse kan forbys å gå opp til ny prøve i en periode på inntil to måneder.

Ileggelse av karantene skal ikke utelukke anmeldelse. Ileggelse av karantene for fusk til førerprøven, må regnes som straff etter EMK. Reaksjonen er dermed omfattet av forvaltningslovens bestemmelser om administrative sanksjoner.

Straffeforfølgning av kandidaten er ikke utelukket selv om karantenen anses som en administrativ sanksjon, jf. EMKs forbud mot dobbelt straffeforfølgning. Den totale reaksjonen må imidlertid være rimelig i forhold til overtredelsen, slik at kombinasjonen lang karantenetid og anmeldelse av kandidaten må forbeholdes de groveste situasjonene.

Det vil være domstolene som tar stilling til hva som er en rimelig reaksjon samlet sett.

Det er også ny § 43 b om behandling av personopplysninger og ny § 43 c om forholdet til folkeregisterloven.

Powered by Labrador CMS