Professor-strid ved Det juridiske fakultetet ved UiO:

Professor Jo Hov innrømmer at hans offentlige anklager mot en kollega er "uvanlig", og at han har vært i atskillig tvil om han burde gjøre det. "Men jeg har ingen andre måter å komme til orde på", hevder han på en nyopprettet nettside. Foto: Henrik Skjevestad

Pensum-krangel og anklager om «kompis-korrupsjon»

Pensjonert professor Jo Hov anklager en kollega for å ha brukt ufine metoder for å få fjernet hans lærebok i faget Sivilprosess, og kaller pensumsfastsettelsen lukket og autoritær. Studiedekan Erling Hjelmeng er lite glad for det han kaller en personfokusert offentlig skittentøyvask.

Publisert Sist oppdatert

Pensjonert UiO-professor Jo Hov (78) hevder at hans tidligere kollega Anne Robberstad sørget for at læreboken hans ble fjernet som hovedpensum i faget Sivilprosess. Ifølge Hov ville Robberstad heller at studentene skulle bruke hennes egen lærebok.

Nå etterlyser professoren en ny ordning der fagansvarlige ikke lenger skal kunne godkjenne egenskrevne bøker.

Hovs pensumbøker har i en årrekke blitt brukt i faget sivilprosess, som inngår i masterstudiet i rettsvitenskap.

- Min siste versjon av boken «Rettergang i sivile saker» er ikke blitt godkjent som hovedlitteratur i faget, til tross for at den fagansvarlige gratulerte meg med boken, og ga meg beskjed om at boken ville bli sendt til godkjenning dersom jeg rettet noen mindre feil, sier Jo Hov til Advokatbladet.

- Det er ikke hyggelig med en slik personfokusert offentlig skittentøyvask.

Studiedekan Erling Hjelmeng

- Strøket fra pensumlisten

Etter å ha oppdatert «Rettergang i sivile saker» høsten 2016, sendte Hov boken som avtalt til godkjenning av daværende fagansvarlig for sivilprosess, Anne Robberstad, med spørsmål om boken ville bli antatt som hovedlitteratur.

- Jeg fikk da bekreftet at det ville den bli. Boken ble så ført opp som hovedlitteratur, forteller Hov.

Seks måneder senere, forteller Hov at han ved en tilfeldighet oppdaget at boken var blitt strøket fra hovedlitteraturlisten.

Høsten 2018 tok Hov kontakt med Maria Astrup Hjort, som i mellomtiden hadde overtatt som fagansvarlig, som mente den fjerde utgaven av «Rettergang i sivile saker» kunne godkjennes som et fullgodt alternativ, og boken ble så trykket i januar 2019.

Like før påske i år fikk han en telefon fra Astrup Hjort som hadde hatt et møte med Anne Robberstad og oppdaget det de omtaler som et omfattende behov for oppdatering.

Begrunnelsen var blant annet at grunnlovsendringene av 2014 ikke var behandlet.

Hov klaget vrakingen av egen bok til Programrådet for masterutdanningen i rettsvitenskap (PMR), og ba om en ekstern vurdering av boken.

Jeg håper på en prinsipiell endring i hvordan studielitteratur godkjennes, og at man i fremtiden ikke kan godkjenne egne bøker eller diskvalifisere konkurrenter.

Pensjonert professor Jo Hov

De faglige innvendingene mot boken var ikke den reelle begrunnelsen for vrakingen, mener Jo Hov, som i sakens anledning har opprettet nettsiden rettergangisivilesaker.no.

I et fyldig innlegg på nettsiden går Hov til angrep på begrunnelsen, og omtaler Anne Robberstad i negative ordelag.

- Studentene foretrekker min bok

En av Hovs påstander er at hans bok ble fjernet for å gjøre plass til Robberstads egen bok Sivilprosess, som kom ut i 4.utgave i 2018.

«Alle de tilbakemeldinger jeg fikk, både fra bokhandlene og studentene, gikk ut på at studentene foretrakk min bok fremfor hennes, og at hennes egen bok omtrent ikke ble solgt i det hele tatt», skriver Hov.

Flere studenter er kritisk til systemet for valg av pensum på diskusjonsforumet Jodel. Foto: Skjermdump

Han hevder også at det eksisterer faglige bånd mellom Robberstad og Hjort som har spilt inn i vrakingen av hans bok.

« Men sånt skal man i prinsippet ikke ta hensyn til – noe annet er «kompiskorrupsjon» –et fenomen som dessverre er svært utbredt ved fakultetet», skriver han.

Jusprofessor Anne Robberstad ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt. Foto: Nina Schmidt

- Boken trengte grundig oppdatering

Fagansvarlig Maria Astrup Hjort bekrefter i et brev 5. juni 2019 til Programrådet for masterutdanningen i rettsvitenskap (PMR) at hun i utgangspunkt ville innstille Hovs bok til igjen å bli hovedlitteratur, om de mindre feilene ble rettet.

Men hun bestrider at feilene var bagatellmessige.

«Etter at boken forelå i trykt form ble jeg gjort oppmerksom på at boken lider av mange andre svakheter. Boken mangler oppdateringer både hva gjelder lovendringer, nyere forarbeider, forskning og juridisk litteratur generelt. For å gjøre boken til et godt alternativ til dagens hovedlitteratur, trengs det en grundig oppdatering av boken. Innarbeidelsen av nyere rettspraksis som ble gjort høsten 2018 dekker bare en del av dette oppdateringsbehovet», heter det i brevet.

Saken har skapt stor debatt på Jodel.

Diskuteres anonymt

Maria Astrup Hjort ønsker ikke å debattere saken i media, fremholder hun overfor Advokatbladet.

- Jeg har kommet med mine synspunkter i denne saken i mitt brev til Programrådet for masterutdanningen, og har ingen kommentarer utover det, sier Hjort til Advokatbladet.

På det anonyme forumet Jodel har saken vært blant de mest diskuterte denne uken.

– Hvordan opplever du student-engasjementet på Jodel i denne saken?

– Det bruker jeg ikke tid på, sier Hjort.

Jo Hov håper saken kan føre til endringer.
Støtte til Jo Hov på Jodel.

Etterlyser nytt godkjenningssystem

«Denne saken viser hvor lukket og autoritær prosessen bak pensumfastsettelse er. En forfatter kvalitetssikrer sine egne bøker, og mange prøver også å sikre seg et monopol. Den som ser nærmere på pensumlista, vil se et påfallende fravær av bøker skrevet ved andre fakulteter», skriver Hov på nettsiden sin.

- Når praksisen er slik at man kvalitetssikrer både egne og andres bøker, sier det seg selv at systemet åpner opp for usaklige og urimelige avgjørelser. Jeg håper det vil finne sted en prinsipiell endring i hvordan studielitteratur godkjennes, og at man i fremtiden ikke kan godkjenne egne bøker eller diskvalifisere konkurrenter. Det er nesten det viktigste med alt dette, sier Hov.

Offentlig skittentøyvask

Studiedekan Erling Hjelmeng har sett Jo Hovs nettside.

- Det er ikke hyggelig med en slik personfokusert offentlig skittentøyvask, sier Hjelmeng til Advokatbladet.

- I denne konkrete saken behandlet PMR spørsmålet om Hovs lærebok på bakgrunn av brevet han sendte til programrådet. Som ledd i saksforberedelsen ble det innhentet et notat fra ansvarlig faglærer, som redegjorde for hvorfor boken ikke kunne godkjennes som hovedlitteratur. Dette var en faglig vurdering som PMR ikke kan å overprøve. Innvendingene mot boken var også av en slik art at vi ikke så grunn til å sende boken til ekstern vurdering, påpeker Hjelmeng.

Professor og studiedekan Erling Hjelmeng.

Avviser påstand om håndplukking

Han tillegger at ansvarlig faglærer tar selvkritikk på at det ble skapt forventninger hos Jo Hov om at boken kunne settes opp som hovedlitteratur.

Han tilbakeviser Hovs påstander om at spesielle bånd mellom Robberstad og Hjort kan ha påvirket avgjørelsen, og viser til at Hjort er oppnevnt som ansvarlig faglærer av fakultetet, etter innstilling fra studieårsansvarlig.

- Ikke optimalt

Hjelmeng erkjenner at det er betimelig å stille spørsmål om systemet for godkjennelse av pensumlitteratur åpner for at personer kan la hensynet til egne økonomiske interesser trumfe faglige hensyn.

- Her minner jeg om at ansvarlig faglærer bare innstiller, og at PMR og studiedekanen fatter egne beslutninger. Videre er ansvarlig faglærer pålagt å foreta en høring i faglærergruppen, og innstillingen til PMR går via studieårsansvarlig, sier Hjelmeng.

Advokatbladet har vært i kontakt med jusprofessor Anne Robberstad som opplyser at hun har vært på reise, og at hun trenger mer tid til å sette seg inn i påstandene, og at hun derfor ikke ønsker kommentere saken på det nåværende tidspunkt.

Powered by Labrador CMS