Høyesterett/illustrasjonsfoto:

Høyesterett: Vilkåret om «arbeidsevnen nedsatt» stiller ikke krav til varighet

JU§NYTT. Fersk avgjørelse klargjør vilkåret i § 11-5 første ledd i folketrygdloven.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesteretts enstemmige dom 8. juni 2020 - HR-2020-1193-A - tok stilling til om vilkåret i § 11-5 første ledd om at medlemmet har fått «arbeidsevnen nedsatt», stiller krav til varigheten av den nedsatte arbeidsevnen.

«Ankende part ble sykmeldt fra sin deltidsstilling som kasserer på grunn av akutte ryggsmerter, men kom tilbake i jobb etter en sykmeldingsperiode på drøye tre måneder. Hun oppfylte ikke inntektskravet for sykepenger, og fremsatte derfor krav om arbeidsavklaringspenger. Nav avslo kravet fordi perioden med nedsatt arbeidsevne ikke hadde vært av tilstrekkelig varighet og la avgjørende vekt på at ankende part hadde kommet raskt tilbake i jobb. Trygderetten stadfestet vedtaket», skriver Høyesterett.

Ikke bestemte krav til varighet

Høyesterett kom til at nedsettelsen må forventes å få en viss varighet, og en rent forbigående nedsettelse av arbeidsevnen faller utenfor. Men det er ikke grunnlag for å oppstille bestemte krav til varigheten som vilkår for arbeidsavklaringspenger.

Inngangsvilkåret i § 11-5 må også sees i sammenheng med vilkårene om behov for bistand i § 11-6. Det skal foretas en bred og sammensatt vurdering etter § 11-5 andre ledd, der forholden ved helsetilstanden er utgangspunktet, men ikke alene avgjørende.

Ugyldig kjennelse

Det er viktig å være oppmerksom på at vurderingen av om arbeidsevnen er nedsatt må skje ut fra forholdene på søknadstidspunktet, men ved fortsatt saksbehandling i forvaltningen, herunder Trygderetten, er den etterfølgende utviklingen i arbeidsevnen av betydning.

Høyesterett har for øvrig en god og oversiktlig fremstilling av rammene for domstolskontrollen og ankebehandlingen i Trygderetten.

I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at Trygderettens kjennelse er ugyldig.

Dommere: Steinsvik, Arntzen, Normann, Bergsjø og Møse.

Powered by Labrador CMS