Tilsynsutvalget mener sorenskriveren har opptrådt i strid med god dommerskikk.
Tilsynsutvalget mener sorenskriveren har opptrådt i strid med god dommerskikk.

Sorenskriver får kritikk for å ha utøvd forlikspress i en foreldretvist

Tilsynsutvalget for dommere stiller spørsmål ved hans nøytralitet etter at han angivelig skal ha forsøkt å true klager til forlik.

Publisert Sist oppdatert

Klagen gjaldt saksbehandlingstid og dommeradferd i forbindelse med en foreldretvist hvor klager var en av partene i saken.

Tilsynsutvalget for dommere er enig i at tidsbruken var «lang og uakseptabel», men kom likevel til at sorenskriveren ikke kunne klandres for at saksbehandlingen ble forsinket, noe som i hovedsak ble begrunnet med koronapandemi, manglende videoutstyr og ressurssituasjonen ved domstolen.

For den delen av klagen som gjaldt sorenskriverens opptreden i et rettsmøte, er derimot tonen en annen. Ifølge klager utøvde sorenskriveren forlikspress, og truet med å omgjøre en tidligere innvilgelse av fri sakførsel om saken gikk til hovedforhandling.

Sorenskriveren skal også ha ment at klagers prosessfullmektig gjorde for lite for å oppnå forlik, og kom i den forbindelse med «upassende bemerkninger».

Dommeren avviser klagen, og selv om han spurte klager hva han forventet å oppnå med en dom, skal han aldri ha truet.

«Uvanlig amper» stemning

Klager viser særlig til at sorenskriveren gikk inn i hans økonomiske situasjon under et rettsmøte hvor både motpart og hennes prosessfullmektig var til stede, noe klager mener er et brudd på taushetsplikten.

Dommeren vedkjenner også «at han påpekte for klager at hvis han ikke lenger tilfredsstilte vilkårene for fri rettshjelp måtte han betale for advokat selv».

Hverken motpartens prosessfullmektig eller den sakkyndige i saken opplevde at dommeren opptrådte på en upassende måte, selv om sistnevnte viser til at stemningen i retten var «uvanlig amper» i sitt tilsvar.

Klagers prosessfullmektig mener det var åpenbart at dommeren ønsket forlik i saken, og skriver at det ble «sagt i klartekst at han hadde ventet mer drahjelp fra henne som saksøkers advokat for få til en avtale».

«Hun oppfattet det også slik at han varslet at han ville gå inn i søknaden om fri sakførsel på nytt hvis klienten ikke gikk med på forlik i saken. Det ble spesifikt vist til en bil som hennes klient hadde anskaffet seg. I nærvær av mor og hennes prosessfullmektig, måtte så klienten opplyse at bilen var leaset. Etter en pause og på slutten av rettsmøtet kom dommeren tilbake og sa at det nok hadde blitt sagt for mye», heter det i tilsvaret.

Mener dommeren ikke viste «tilbørlig respekt» for klagers ønske

«Det følger av rettshjelploven § 8 tredje ledd at tidligere innvilget fri sakførsel på bestemte vilkår kan omgjøres dersom en parts økonomiske situasjon endrer seg. Utvalget finner det imidlertid uakseptabelt å koble et varsel om en slik mulig omgjøring av tidligere innvilget fri sakførsel direkte til klagers syn på spørsmålet om forlik i foreldretvisten», heter det i avgjørelsen.

Tilsynsutvalget konkluderer med at sorenskriveren har utøvd utilbørlig forlikspress overfor klager, samt at det kan settes spørsmålstegn ved hans nøytralitet.

«Etter Tilsynsutvalgets syn forsterkes det kritikkverdige i saken av at spørsmålet om klagers økonomiske situasjon ble reist av dommeren under rettsmøtet hvor motparten og dennes prosessfullmektig var til stede. Det fremstår også som uheldig, og lite skjønnsomt, at sorenskriveren under rettsmøtet ga åpent uttrykk for at klagers prosessfullmektig ikke ga nok bistand, eller «drahjelp», til å nå frem til forlik.

Selv om sorenskriverens synspunkt om at saken materielt sett burde vært forlikt skulle være vel fundert, må en parts uttrykkelige ønske om å få dom i saken respekteres. Det må også vises respekt for prosessfullmektigens rolle i saken, herunder de råd som gis til parten. I denne saken viste sorenskriveren gjennom sin handlemåte ikke tilbørlig respekt for klagers uttrykte ønske om å få saken avgjort ved dom, og rollen til klagers prosessfullmektig.»

Hele avgjørelsen kan du lese her!

Powered by Labrador CMS