Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.
Advokat Trine Buttingsrud Mathiesen er styreleder i Tilsynsrådet.

- Uttrykket «advokat» benyttes for innehavere av bestemte stillinger selv om de ikke har advokatbevilling

- Det gjelder særlig politiadvokater og statsadvokater, mener advokatfirmaet Thommessen.

Publisert Sist oppdatert

Det eksisterer ikke noe generelt forbud mot å benytte tittelen advokat selv om man ikke har advokatbevilling, påpeker advokatfirmaet Thommessen i et svarbrev til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Tilsynsrådet har gjennomgått tittelbruken i landets 25 største advokatfirmaer, og avdekket at 29 advokatfullmektiger i Wiersholm og 17 advokatfullmektiger i Thommessen benyttet titler som «fast advokat» og «senioradvokat», men uten at disse personene hadde advokatbevilling.

I et styremøte den 27. januar ble advokatene i Wiersholms styre ilagt advarsel fra Tilsynsrådet etter domstolloven § 225 tredje ledd.

Saken om Thommessen ble utsatt, da Tilsynsrådet ønsket svar på ytterligere spørsmål fra firmaet. Firmaet ble også bedt om å kommentere et konkret tips fra en dommerfullmektig om feil tittelbruk fra en ansatt i firmaet.

Thommessen ble bedt om å gi en utførlig redegjørelse for i hvilke sammenhenger advokatselskapet og advokatfullmektigene har benyttet titlene «fast advokat» og «senioradvokat», og om disse titlene har fremgått av advokatfullmektigenes e-postsignaturer.

Tidligere dommerfullmektig tipset

Tilsynsrådet ønsket også svar på om firmaet brukte advokat-titlene i forbindelse med fremsettelse av tilbud til eksisterende eller potensielle klienter.

- I vårt firma, som i mange andre, er «advokatfullmektig», «fast advokat» og «senioradvokat» stillingskategorier, skriver Sverre Tyrhaug.
- I vårt firma, som i mange andre, er «advokatfullmektig», «fast advokat» og «senioradvokat» stillingskategorier, skriver Sverre Tyrhaug.

Samme dag som Advokatbladet publiserte artikkelen, sendte en tidligere dommerfullmektig et brev til Tilsynsrådet. Personen reagerte på at Thommessen overfor Tilsynsrådet hadde uttalt «at de ansatte så godt som unntaksfritt har benyttet advokatfullmektig som tittel i korrespondanse utad, det vil si overfor klienter, motparter eller andre».

Dette stemmer ikke, opplyser dommerfullmektigen i brevet til Tilsynsrådet:

«Som tidligere dommerfullmektig i (XX) tingrett, kan jeg imidlertid bekrefte at en av de aktuelle advokatfullmektigene i Thommessen signerte e-poster til domstolen som fast advokat våren 2020. Dette husker jeg da vedkommende sendte retten en e-post for å avklare hvor mye en fullmektig måtte bidra under hovedforhandlingen for at jeg som dommer ville godkjenne innsatsen som en sak i henhold til prosedyrekravet.»

Og videre:

«Jeg oppfattet da at spørsmålet ble stilt på vegne av en annen i firmaet, og gjorde meg noen tanker da jeg senere oppdaget at det var den «faste advokaten» som var den aktuelle fullmektigen som trengte prosedyrepoeng.»

- Ba retten om veiledning

Managing partner Sverre Tyrhaug i Thommessen svarer på denne opplysningen i sitt svarbrev til Tilsynsrådet.

«Vi har ikke lett frem eposten dere viser til i brevet. Vårt syn er at personer uten advokatbevilling i kommunikasjon med klienter, motparter og domstoler skal titulere seg som advokatfullmektiger selv om de har stillingskategori som fast advokat eller senioradvokat. Vi tror ikke at den det vises til i deres brev bevisst har ønsket å uriktig utgi seg for å være advokat, men bruken av stillingsbetegnelsen «fast advokat» i korrespondanse uten også å benytte tittelen «advokatfullmektig» er ikke i samsvar med firmaets retningslinjer, og vi har derfor innskjerpet dette.»

Den ansatte ser ikke ut til å ha gjort annet enn å be retten om veiledning for prosedyrekravene, fortsetter Tyrhaug, og understreker at firmaet ikke er kjent med «ett eneste tilfelle av at faste advokater eller senioradvokater uten advokatbevilling har brukt andre titler enn «advokatfullmektig» som ledd i sakførsel overfor domstolene».

Firmaet har nå endret sin praksis, og alle ansatte omtales nå ved tittel på firmaets hjemmeside og tittelen presiseres i alle tilbud, poengterer han.

«Vi håper det kan være slutten på denne saken.»

- Ikke opptrådt i strid med domstolloven eller annen lov

Tyrhaug viser så til advarselen som Tilsynsrådet ga til advokatene i styret i Wiersholm.

«(...) på bakgrunn av saken mot det konkurrerende firmaet, finner vi grunn til å understreke at vi etter vårt syn ikke har opptrådt i strid med regler gitt i eller i medhold av domstolloven eller annen lov».

Thommessen viser til at den foreslåtte bestemmelsen i advokatloven § 7, der det heter at «bare personer med norsk advokatbevilling har rett til å benytte tittelen advokat» ikke har trådt i kraft, og derfor heller ikke kan foregripes.

- Flere bruker uttrykket advokat

«Det gjelder ikke i dag et tilsvarende generelt forbud, og det er eksempler på at uttrykket «advokat» benyttes for innehavere av bestemte stillinger selv om de ikke har advokatbevilling. Det gjelder særlig politiadvokater og statsadvokater, som jo også bruker disse titlene i sakførsel selv om de ikke har advokatbevilling», skriver Tyrhaug.

Thommessen har tatt konsekvensen av at Tilsynsrådet mener at firmaets bruk av stillingskategorier var uønsket, påpeker han.

Men firmaet kan «ikke se at den er i strid med noen bestemmelse i domstolloven, forskrifter til domstolen eller andre lov- eller forskriftsregler. Det må etter vårt syn være tilstrekkelig at den uønskede praksisen korrigeres, det er ikke grunnlag for sanksjoner etter domstolloven § 225 tredje ledd».

Ber om dialog om tittelbruk

Thommessen inviterer Tilsynsrådet til en dialog om hvilke titler advokatfullmektigene bør bruke.

Vi ønsker også en dialog med Tilsynsrådet om vårt behov for å gi ansatte hos oss med tittel advokatfullmektig, en stillingsbeskrivelse (og tilhørende timepriser og lønn) som reflekterer vedkommendes erfaring, kompetanse og verdi, og da nærmere hvilke stillingsbeskrivelser (og tilhørende presiseringer knyttet til tittel) som tilsynsrådet tenker er forsvarlig utfra domstolloven, den kommende advokatloven mv.»

Fyller ikke prosedyrekravet

I de fleste tilfeller vil advokatfullmektiger ha advokatbevilling når de får stilling som fast advokat i Thommessen, påpeker firmaet. Stillingstittelen oppnås først etter tre, fire års relevant erfaring.

Men det er en del unntak, påpeker Tyrhaug. Ifølge Tilsynsrådet var det tretten advokatfullmektiger som stod oppført som fast advokat eller senioradvokat i firmaet.

I nesten alle tilfeller skyldes dette at «vedkommende ikke fyller prosedyrekravet i advokatforskriften § 8-1. I et fåtalls tilfeller har vi også rekruttert erfarne jurister til stillinger som senioradvokater uten at de har hatt advokatbevilling. Det gjelder jurister med lang erfaring og en særlig kompetanse fra andre arbeidsgivere som er etterspurt fra våre klienter».

Tyrhaug forteller at de ansatte det gjelder er blitt omtalt med stillingskategori «i en del tilbud til eksisterende og potensielle klienter».

«Det er også riktig at våre timepriser er knyttet til erfaring og kompetanse, og dermed stillingskategori. Det gjelder både i våre standardbetingelser og i mange tilbud til eksisterende og potensielle klienter. Dette nettopp fordi timeprisene er en funksjon av de ansattes erfaring og kompetanse, og derved den verdi de vil tilføre i oppdragsutførelsen til klienten.»

Omfattes av taushetsplikten

Thommessen ønsker ikke å etterkomme Tilsynsrådets forespørsel «om å få oversendt kopi av et slikt tilbud der timepriser forekommer».

Slike tilbud omfattes av advokatenes taushetsplikt, påpeker Thommessen,« og inneholder uansett forretningshemmeligheter både for oss og kundene. Vi ber derfor om en fornyet vurdering fra Tilsynsrådet av om det er nødvendig å fremlegge eksempler på tilbud der vi har presentert ansatte jurister i stillingskategoriene faste advokater eller senioradvokater uten å nevne at de ennå ikke har advokatbevilling. Vi legger ikke skjul på at det har forekommet».

Firmaet understreker at det ikke har hatt til hensikt å villede noen, og tror heller ikke at klienter «på noen måte føler seg villedet», og viser til at det er velkjent i bransjen at man kan ha stilling som fast advokat eller senioradvokat uten å ha bevilling.

«Vi mener derfor at vår praksis ikke har hatt betydning for våre klienter eller for andre, og det har – som vi skal komme tilbake til – som følge av de ansattes tittelbruk overfor klienter, motparter og domstoler, heller ikke vært reell forvekslingsfare. Etter at saken ble tatt opp av tilsynsrådet, har vi imidlertid vært lydhøre for tilsynsmyndighetens synspunkter og derfor endret vår praksis», skriver Tyrhaug.

Powered by Labrador CMS