Haugaland og Sunnhordland tingrett rettssted Haugesund.
Haugaland og Sunnhordland tingrett rettssted Haugesund.

TENGS-SAKEN

Vassbakks forsvarer: – Det klare utgangspunktet er å anke

28 år etter drapet på Birgitte Tengs besluttet Haugaland og Sunnhordland tingrett enstemmig at Johny Vassbakk (52) dømmes til 17 års fengsel for drapshandlingene. Hans forsvarer, Stian Trones Bråstein, varsler at dommen vil bli anket.

Publisert

Mandag klokken 10 ble domsslutningen lest opp i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Påtalemyndigheten fikk medhold, og Johny Vassbakk ble dømt til 17 års fengsel for drapshandlingene på Karmøy i mai 1995.

I tillegg ble han dømt til å betale 600.000 kroner i erstatning til hver av foreldrene.

– Vår klient er veldig skuffet, og svært uenig i de bevisvurderingene som er gjort, sier en av Vassbakks to forsvarere, Stian Trones Bråstein, til Advokatbladet.

DNA-beviset sentralt

Rettens administrator Arne Vikse.
Rettens administrator Arne Vikse.

I syv uker har hovedforhandlingen pågått i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Det store spørsmålet var knyttet til om tiltaltes DNA havnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs før, under eller etter drapet.

Johny Vassbakk har hele tiden hevdet sin uskyld, og mener hans DNA må ha havnet på strømpebuksen via en annen person. Forsvaret har gjennom hovedforhandlingen jobbet med å så tvil om DNA-bevisets styrke og stilling.

Dommerne i Haugaland og Sunnhordland tingretts dom konkluderte likevel i tråd med aktoratets påstand.

– Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte trakk ned strømpebuksen og trusen da flekken med Birgittes blod ble avsatt, sa tingrettsdommer Signe Lundegård om vurderingen av DNA-beviset.

Straffeloven 1902 § 233

Den, som forvolder en andens Død, eller som medvirker dertil, straffes for Drab med Fængsel i mindst 8 Aar.

Har den skyldige handlet med Overlæg, eller har han forøvet Drabet for at lette eller skjule en anden Forbrydelse eller unddrage sig Straffen for en saadan, kan Fængsel inntil 21 år anvendes. Det samme gjælder i Gjentagelsestilfælde samt, hvor forøvrigt særdeles skjærpende Omstændigheder foreligger.

Videre anså retten det som usannsynlig at DNA-funnet kunne havnet på strømpebuksen gjennom oversmitte eller kontaminering.

– Stor aggresjon og manglende impulskontroll

Retten la til grunn at Vassbakk fremstod som egnet til å kunne utføre de handlingene han ble siktet for.

«Han fremstår med de nødvendige personlige egenskaper til å stå bak et så grotesk drap i kraft av sin manglende evne til å regulere seg slik det fremstår i f.t. enkelte av de beskrevne handlinger som han har begått», følger det av dommen.

Også hans mangel på alibi ble vektlagt.

«Tiltalte fremstår uten alibi for tidspunktet for den straffbare handling. Tiltalte husket ikke i desember 1995, da han ble avhørt som vitne i saken, hva han gjorde den aktuelle kvelden. Bowleren stengte på dette tidspunktet kl. 24.00 og han opplyste at han ikke var på nattkino. Tiltalte har forklart at han pleide å komme hjem mellom 02.00 – 02.30, men han kunne også være i byen til 03.30», følger det videre.

Ved straffeutmålingen la retten blant annet vekt på at det var tale om en handling som har pågått over noe tid, og konkluderte med at det ikke forelå noen formildende omstendigheter i saken.

Tingrettsdommer Signe Lundegård.
Tingrettsdommer Signe Lundegård.

«Tiltalte har her utvist et fast og målrettet forsett ved drapshandlingen, hvor voldsutøvelsen har strukket seg ut over lengre tid. Tiltalte har hatt en rekke muligheter til å stanse opp, men han har bare fortsatt sine voldshandlinger. Det fremstår for retten som om han fullstendig har mistet kontrollen og handlingen bærer preg av stor aggresjon og manglende impulskontroll».

«Retten finner etter dette at straffen passende kan settes i tråd med aktoratets påstand til fengsel i 17 år. Til fradrag går 533 dager for utholdt varetekt per dato for domsavsigelse», konkluderte tingretten.

Forsvareren varsler anke

Forsvarer Stian Trones Bråstein forteller at DNA-funnet ble det fellende beviset, og at det vil fortsette å være en del av sakens kjerne i tiden fremover.

– Vi registrerer at DNA-beviset er grunnlaget for domfellelsen. Vi la frem vårt syn i prosedyren, og de forholdene som tilsier at det ikke bør legges vekt på funnet av Y-kromosomet. DNA-beviset er, og vil fortsette å være, sentralt i saken, sier Bråstein.

Hans klient har tidligere varslet at han vil anke tingrettens dom dersom det skulle ende med domfellelse. Det er fremdeles planen, forteller Bråstein.

– Å anke dommen er det klare utgangspunktet. Han har vært veldig tydelig på at han ikke kan leve med en fellende dom. Det er ingen ting som indikerer at han har endret ståsted, sier forsvareren.

– Dommen skal forkynnes for Vassbakk i morgen, før vi vil drøfte den med han i de kommende dagene. Deretter starter arbeidet med å utforme en eventuell anke til Gulating lagmannsrett, sier han videre.

Det var ventet at tingrettens dom ville bli anket uavhengig av resultat, og det er forhåndsberammet en ankesak i Gulating lagmannsrett 4. september.

Falt om ved domsavsigelse

Da dommer Arne Vikse hadde lest opp slutningen, og la frem at han ville lese opp omkring to tredjedeler av den over hundre sider lange dommen, tok retten en brå vending. Johny Vassbakk falt om, og retten tok en umiddelbar pause.

–Han besvimte etter at domsslutningen ble lest opp, og fikk tilsyn av helsepersonell. Så vidt vi forstår handlet dette om en akutt stressreaksjon. Ting tydet ikke på at det var noe alvorlig galt, sier Bråstein om Vassbakks helsetilstand.

En time senere kunne tingretten gjenoppta domsavsigelsen, denne gang uten tiltalte til stede i rettslokalet.

– Vassbakk ønsker ikke å være tilstede, og vil ganske snart returnere til fengselet, sa dommer Vikse før han fortsatte å lese opp dommen.

Powered by Labrador CMS