Dersom kjennelsen blir stående, må navn og personlig informasjon strykes i 33.000 dokumenter. Illustrasjonsfoto: Artisteer, Istockphoto
Dersom kjennelsen blir stående, må navn og personlig informasjon strykes i 33.000 dokumenter. Illustrasjonsfoto: Artisteer, Istockphoto

Dømt til å gjøre tidenes sladde-jobb

Tapte i annen runde: Bergen tingrett pålegger advokat Anne Helsingeng, som er forvalter for den fengselsdømte advokaten Jon Eilif Orrem, å sladde 33.000 sider med advokatregnskaper og utlevere disse til forsikringsselskapet AIG.

Publisert

Bergen tingrett gir advokat Helsingeng fire måneder på sladdejobben, som omfatter regnskap og bilag i 33 permer som hver inneholder om lag ett tusen sider.

– Tingretten gir AIG fullt medhold i begjæringen om å få fremlagt klientkontoen og klientkontoregnskapet for den tidligere advokatens eiendomsmegler- og advokatvirksomhet i sladdet form, slik at de ikke omfattes av bevisforbudet for advokatvirksomhet, sier advokat Svein Å. Bergset i Riisa & Co, som representerer AIG.

Vant tre ganger

Advokat Svein Å. Bergset representerer AIG.
Advokat Svein Å. Bergset representerer AIG.

Saken om utleveringen av advokatregnskapene har gått flere runder i domstolene. Forvalter Anne Helsingeng har hele tiden motsatt seg å utlevere regnskapene av hensyn til taushetsplikten.

Tre ganger har forsikringsselskapet AIG vunnet frem med sitt krav om å få utlevert regnskap og bilag fra den tidligere advokat Orrems virksomhet: Først i Bergen tingrett, og deretter i Gulating lagmannsrett, og nå på nytt i Bergen tingrett, etter at Høyesterett opphevet de to første avgjørelsene.

Ifølge Høyesteretts kjennelse, hadde både tingretten og lagmannsretten tatt et feilaktig rettslig utgangspunkt ved ikke å drøfte proporsjonalitetskravet.

Vidt bevisforbud

I kjennelsen fra Høyesterett vises det blant annet til at bevisforbudet har en vid rekkevidde.

«Dette gjelder likevel bare så langt klienten kan identifiseres. Dersom opplysningene ikke kan knyttes til en fysisk eller juridisk person, vil bevisføringen ikke innebære at klienten «kikkes i kortene», skriver Høyesterett.

Støtteskriv fra Tilsynsrådet

Da saken gikk for Høyesterett, innga Tilsynsrådet for advokatvirksomhet et støtteskriv der de ifølge forvalter Anne Helsingeng uttrykte bekymring for forvalterrollen og hensynet til klientene.

- Tilsynsrådet så med bekymring på en rettstilstand der tredjepartsadvokater er pålagt å sladde klientdokumenter og så utlevere disse, og mente at en slik sladding ville utsette klienter for risiko og dårligere vern, og kunne føre til at klienter ikke ville ha tillit til forvaltningsinstituttet, sa Helsingeng til Advokatbladet etter Høyesteretts kjennelse.

Videre påpeker domstolen at selv om et dokument inneholder informasjon som er omfattet av bevisforbudet, «kan det likevel foreligge plikt til å fremlegge deler av dokumentet dersom dette kan skje uten å krenke bevisforbudet», altså dersom det sladdes.

– Høyesterett har aldri konkludert med at advokaten ikke kan pålegges å sladde de fremprovoserte dokumentene. Ved Høyesteretts kjennelse er det rettslige grunnlaget for kravet om bevisfremleggelse klarlagt. Høyesterett avviste forvalters hovedanførsel om at en advokats regnskap med bilag er omfattet av tvisteloven § 22-5, og derved ikke kan fremlegges, sier AIGs advokat Svein Å. Bergset.

– Ikke fulgt føringene

I Høyesteretts kjennelse drøftes mengden dokumenter: "Det er opplyst at det i dette tilfellet er tale om en dokumentmengde på ca. 33.000 sider, og at arbeidet med anonymisering vil ta mer enn 30 arbeidsdager. Omfanget har utvilsomt betydning for vurderingen av om det er «mulig» å foreta tilstrekkelig anonymisering", skriver Høyesterett.

I den ferske kjennelsen fra Bergen tingrett skriver retten at den mener det vil være fullt mulig å sladde regnskapene, slik at taushetsplikten ikke brytes.

«Retten konkluderer således med at det er mulig å fremlegge de etterspurte dokumentene sladdet, med stor grad av sikkerhet for at bevisforbudet ikke krenkes. (…) Retten peker igjen på at materialet i det store og hele bare vil inneholde tall.»

Advokat Anne Helsingeng er uenig, og har anket avgjørelsen til Gulating lagmannsrett.

- En forvalter oppnevnes av hensyn til klientene, og det er svært viktig at klientene har tillit til at forvalteren ivaretar taushetsplikten, sier advokat Anne Helsingeng.
- En forvalter oppnevnes av hensyn til klientene, og det er svært viktig at klientene har tillit til at forvalteren ivaretar taushetsplikten, sier advokat Anne Helsingeng.

– Jeg mener at Høyesterett ga klare føringer i sin kjennelse om at det ikke er mulig å sladde så store mengder med dokumenter, uten at det vil være risiko for at bevisforbudet vil bli krenket. Jeg ble derfor overrasket over at tingretten, etter fornyet behandling, kom til samme resultat som da saken ble behandlet første gang, og mener at tingretten ikke har fulgt Høyesteretts føringer om hvordan ulike momenter skal vektlegges i den konkrete skjønnsutøvelsen. Jeg har derfor bedt om fornyet vurdering av lagmannsretten, sier Helsingeng.

Uenige om omfang

Advokat Svein Å. Bergset mener det er galt å fremstille sladde-jobben som uoverkommelig stor.

- Det er ikke snakk om å sladde 33.000 sider med dokumenter, men å finne frem de relativt få dokumentene som er bilag, og sladde disse slik at noe informasjon og bilagsnumrene fremkommer. Det er med andre ord en langt mindre omfattende jobb, sier han.

Bergen tingrett er av den oppfatning at omfanget og kompleksiteten i sladdingen tilsier at Helsingeng må få fire måneder på å fullføre jobben. I lagmannsretten ble fristen satt til tretti dager.

Dømt for underslag

Tidligere advokat Orrem ble i januar 2018 dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for å ha underslått over en million kroner fra flere klienter.

Orrem hadde tegnet ansvarsforsikring for advokat- og eiendomsmeglervirksomhet i AIG. Selskapet har i skrivende stund betalt ut ti millioner kroner til tidligere klienter, og har mottatt en ny stevning på hele 54 millioner kroner etter at søksmålet ble tatt ut, går det frem av kjennelsen fra Bergen tingrett.

AIG har gått til sak mot Orrems regnskapsbyrå og mot Tryg Forsikring, der Orrem hadde sin ansvarsforsikring. Etter Høyesteretts kjennelse har AIG fått utlevert sladdede klientregnskaper fra regnskapsbyrået.

Avgjørende bevis

AIG anførte overfor Bergen tingrett at klientkontoregnskapet med bilag vil være avgjørende bevis i tvisten med regnskapsbyrået:

«Det vises til at det ikke vil være mulig for AIG å få konstatert om det foreligger bilag og samtykke på annen måte enn ved å få dette fremlagt av Forvalter. AIG er videre avhengig av å få vite når det var underdekning som kunne ha medført tap av advokatbevilling, for på den måten å dokumentere når advokatvirksomheten kunne vært stanset, og hvilke forsikringsutbetalinger som kunne vært unngått fra AIG sin side.»

Mener taushetsplikten er tyngst

Forvalter Anne Helsingeng fremholder at taushetsplikten veier tyngst.

Høyesterettskjennelsen

«Høyesterett, som behandlet saken i avdeling, viste til at avgjørelsen forutsetter en proporsjonalitets-vurdering, som skal gjøres etter tvl. § 26-5 tredje ledd og ikke etter § 26-7 andre ledd.»

«Ved den konkrete avgjørelsen ble det vist til at omfanget av arbeidet sett i sammenheng med hvem som i tilfelle skulle utføre det, ga en klar risiko for at det kunne skje feilvurderinger ved gjennom-føringen av anonymiseringen, som ville være et krevende og meget omfattende arbeid. Lagmannsretten hadde da tatt et feilaktig rettslig utgangspunkt, i og med at proporsjonalitetskravet ikke var drøftet.»

Fra Lovdatas sammendrag.

– Jeg har forståelse for at retten finner det vanskelig å komme til en beslutning hvor det mest sentrale beviset i en tvist om betydelige beløp ikke blir fremlagt, med den følgen at saken ikke kan gjennomføres. Det ligger vel i rettens DNA å søke å finne argumenter for å komme rundt dette. Høyesterett har imidlertid pekt på at advokaters taushetsplikt skal holdes høyt i hevd, selv om dette fører til at selv alvorlig kriminalitet ikke blir iretteført, sier Helsingeng.

Bergen tingrett pålegger Helsingeng å sladde alle identifiserbare opplysninger i advokat Orrems årsregnskaper fra 2007 til 2014, samt månedlige avstemninger til klientkontoregnskapene for samme periode, og tilhørende bilag, og utlevere disse til AIG innen fire måneder.

– Tingrettens avgjørelse er ikke rettskraftig, slik at det er all grunn til å ta forbehold, men det er altså den tredje kjennelsen hvor AIG vinner frem, sier advokat Svein Å. Bergset.

Kan bli mye tusjing

Advokat Anne Helsingeng i Bull & Co advokatfirma håper på en beslutning fra Gulating før sommeren.

– Det blir sommerferie på hytta med eller uten svart tusj, sier hun.

Hvis kjennelsen blir stående, betyr dette at Helsingeng i snitt må sladde 55 sider dokumenter pr. arbeidsdag. AIG har påtatt seg å betale for sladde-jobben.

Powered by Labrador CMS