En mann kjørte med promille i indre Arendal havn, og mistet retten til å føre båt i ett år.

Viktig å vite om du ferdes på sjøen i sommer: Ethvert brudd på promille-reglene til sjøs gir tap av føreretten

JU§NYTT. Landets øverste domstol avgjorde i juni 2020 at om man kjører båt med mer enn 0,8 i promille skal man bli fratatt førerrett til båt i minst ett år, og det skal ikke tas individuelle hensyn.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Denne saken ble først publisert den 29. juni 2020.

Høyesterett kom i enstemmig dom 25. juni 2020 - HR-2020-1331-A - til at når en fører av fritidsbåt straffes for brudd på småbåtloven § 33 om føring av båt med promille over 0,8 - som er promillegrensen til sjøs - så besluttes samtidig som den klare hovedregel tap av føreretten i minst ett år, jf. småbåtloven § 28 a første ledd første punktum.

I julikveld i fjor kjørte en 32 år gammel mann en 16 fot stor fritidsbåt i indre havn i Arendal. Mannen hadde en promille på 1,0. Av politiet fikk han bot på 6000 kroner, samt forbud mot å kjøre båt i ett år. Mannen vedtok boten, men ikke tap av føreretten.

For høy promille = tap av førerett

I Aust-Agder tingrett ble boten opprettholdt, mens påtalemyndighetens påstand om tap av førerett ikke ble tatt til følge. Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, som i tillegg fastsatte tap av retten til å føre fritidsbåt for en periode på ett år. Mannens anke til Høyesterett ble forkastet.

Med henvisning til forarbeidene uttaler Høyesterett at ethvert brudd på promillereglene er å anse som en grov overtredelse av småbåtloven og dermed gir grunnlag for tap av førerett.

Høyesterett viser til at Stortinget klart har forutsatt i lovforarbeidene at ethvert brudd på promillereglene uten videre skal medføre tap av føreretten.

«Det skal altså ikke foretas noen nærmere individuell vurdering av omstendighetene i den enkelte sak», skriver førstevoterende Kine Steinsvik.

Og videre:

«Etter mitt syn må det etter dette legges til grunn at vilkåret i § 28 a første ledd om at «hensynet til sjøsikkerheten, miljøet eller allmenne hensyn ellers krever det», ikke innebærer noen ytterligere terskel for å beslutte tap av føreretten i minst ett år når føreren ilegges straff for brudd på promillereglene.»

Lav fart uten faresituasjoner

De faktiske forholdene i saken beskrives slik:

«Det oppstod under kjøringen ingen faresituasjoner utover den risiko føring av båt under påvirkning av alkohol i seg selv innebærer. Kjøringen foregikk i Arendal indre havn på kveldstid hvor det ifølge observerende polititjenestemann var 'noe båttrafikk i området'. Det var nesten mørkt, vindstille og ingen bølger. Kjøringen foregikk med en 16 fots båt med 70 HK utenbordsmotor. Det var to personer ombord i båten, begge uten redningsvest. Båten førte fungerende lanterner og farten var lav. Formålet med kjøreturen var å kjøre gjennom Tromøysund til Saltrød, – en tur på ca. fem nautiske mil i et oversiktlig farvann.»

Dommere i saken var Kine Steinsvik, Arne Ringnes, Henrik Bull, Knut H. Kallerud og Hilde Indreberg.

Ville senke promillegrensen

Promillegrensen til sjøs er 0,8 for motordrevne fritidsbåter og småbåter under 15 meters lengde, og for fører av seilbåter som er lenger enn fire og en halv meter. For større båter er promillegrensen 0,2.

Tidligere i år foreslo Arbeiderpartiet og SV, som del av saken Samhandling for betre sjøtryggleik å senke promillegrensen til sjøs fra 0,8 til 0,2, samt å innføre et høyhastighetssertifikat som skulle kreve både en teoretisk og praktisk prøve for båtførere. Forslaget ble nedstemt med 54 mot 32 stemmer.

Ifølge tall fra Statens havarikommisjon for transport, omkom 23 personer i fritidsbåtulykker i 2018. I tillegg fikk tre personer alvorlige skader. Totalt var 44 personer involvert i 22 fritidsbåtulykker der en eller flere omkom.

«Hver femte forulykkede i 2018 omkom etter at båten gikk på grunn eller kolliderte. Grunnstøtingene og kollisjonene kjennetegnes ved tre faktorer; høy fart, moderat til tydelig ruspåvirkning, og tussmørke», heter det i rapporten Kartlegging av fritidsbåtulykker.

Og videre:

«Båtførerne hadde gjennomsnittlig 1,4 promille, betydelig høyere enn dagens promillegrense på 0,8, og noe høyere enn ruspåvirkede bilførere som omkommer.»

Hjemme-sommer gir flere båtturer

Ifølge en undersøkelse gjort av analyseselskapet Sentio vil én av fire nordmenn tilbringe mer tid på sjøen denne sommeren sammenliknet med i fjor. Det skriver båtbransjeforbundet Norboat i en pressemelding.

Samtidig viser undersøkelsen også at halvparten av landets innbyggere mellom 18 og 22 år planlegger sommeren i båt.

Det er møringene som ser ut til å være de ivrigste båtfarerne. I Møre og Romsdal svarer nesten 40 prosent at de sannsynligvis vil bruke mer tid i båten i år sammenliknet med i fjor. Det overgår Sørlandsfylkene, slik som Agder, hvor rundt 30 prosent av innbyggerne svarer at de planlegger å tilbringe mer tid på sjøen.

Powered by Labrador CMS