Det er straffbart å si «jævla utlending» fastslår Høyesterett.

Kvinne (50) dømt til fengsel for rasistisk kommentar

JU§NYTT. I en ny dom trekker Høyesterett tydeligere linjer for hvilke uttalelser som rammes av straffeloven § 185 om hatefulle ytringer.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesteretts enstemmige dom 5. november 2020 - HR-2020-2133-A - er et ytterligere bidrag om grensene for hvilke ytringer som rammes av straffeloven § 185. Tiltalte hadde uten foranledning i en kø utenfor et gatekjøkken blant annet sagt følgende til en gutt av afrikansk opprinnelse: «kom deg tilbake til Afrika der du kommer fra, jævla utlending».

Høyesterett kom til at ytringene rammes av straffeloven § 185.

Førstvoterende - dommer Kine Steinsvik - oppsummerte følgende med hensyn til terskelen for straffansvar for rent sjikanøse eller rasistiske ytringer (avsnitt 40-42):

«Ved fastleggelsen av terskelen for hvilke ytringer som skal lede til straffansvar etter straffeloven § 185, står ytringsfriheten sentralt, og den medfører etter omstendighetene at straffeloven § 185 må tolkes innskrenkende. Dette gjelder også ved ytringer som fremsettes offentlig mot utsatte enkeltpersoner eller grupper, men det vil her stå sentralt i hvilken grad de aktuelle ytringene nyter vern etter Grunnloven § 100 eller EMK artikkel 10.

Sjikanøse eller rasistiske ytringer, i form av rene personangrep på utsatte enkeltpersoner eller grupper, nyter et helt beskjedent grunnlovsvern – om noe vern overhodet – i avveiningen mot diskrimineringsvernet, som også er en viktig menneskerettighet. Ved at bare kvalifisert krenkende utsagn rammes av straffansvaret, gir likevel ikke enhver uttalelse som kan påvirke den utsatte enkeltpersonen eller gruppen i negativ retning, grunnlag for straffansvar. Avgjørende er om utsagnene innebærer en grov nedvurdering av den utsatte enkeltpersonens eller gruppens menneskeverd, på grunn av ett eller flere av diskrimineringsgrunnlagene § 185 andre ledd bokstav a til d.

Det kan innvendes at også «diskriminerende holdninger [bør] bekjempes ved at de uønskede ytringene kommer til uttrykk offentlig og imøtegås», jf. St. meld nr. 26 (2003–2004) side 72. Jeg kan imidlertid ikke se at dette hensynet gjør seg gjeldende med noen særlig tyngde for rent sjikanøse eller rasistiske personangrep. Ved slike ytringer tilsier tvert imot de hensyn som ligger til grunn for det rettslige vernet av utsatte enkeltpersoner og grupper, at terskelen for straffansvar i § 185 ikke må settes for høyt.»

De andre dommerne var: Noer, Matheson, Webster og Matningsdal.

Powered by Labrador CMS