Justisminister Tor Mikkel Wara vil gjenbruke forklaringer i ankesaker. Foto: First House
Justisminister Tor Mikkel Wara vil gjenbruke forklaringer i ankesaker. Foto: First House

Åpner for avspilling av lydopptak i ankesaker

Fra 1. oktober kan opptak av forklaringer fra retten helt eller delvis erstatte muntlige forklaringer i ankesaker i utpekte domstoler. Advokatforeningen mener dette bryter med grunnpilaren i vår straffeprosess - muntlighet.

Publisert

– Gjenbruk av forklaringer ved ankebehandlingen kan bidra til å effektivisere rettsprosessen, spare parter og vitner for belastninger ved å forklare seg flere ganger om samme forhold, og bidra til bedre opplyste saker, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) i en pressemelding som ble sendt ut fredag ettermiddag.

Det var i april at Justis- og beredskapsdepartementet foreslo endringer i reglene om opptak i retten.

"Det foreslås å legge til rette for å prøve ut en ordning der forklaringer avgitt for første instans kan spilles av for å tre i stedet for muntlige forklaringer i annen instans. Videre foreslås rettens plikt til å ta opptak utvidet til å omfatte også ankeforhandling i sivile saker og hoved- og ankeforhandling i straffesaker. Opptak kan fortsatt unnlates blant annet dersom retten ikke har tilgjengelig nødvendig utstyr for å foreta opptak. Etter forslaget kan det fastsettes nærmere regler om opptak og avspilling av opptak i forskrif", het det i forslaget fra departementet.

Stortinget vedtok endringene i juni, og forskrift om opptak i retten trer altså i kraft 1.oktober 2018.

I forskriften heter det blant annet:

"Ankedomstolen skal så tidlig som mulig under saksforberedelsen ta stilling til om det er forsvarlig at opptaket spilles av i ankeforhandlingen i stedet for direkte forklaringer. Partene skal gis anledning til å uttale seg om spørsmålet. Ankedomstolen kan beslutte at det skal holdes rettsmøte om spørsmålet under saksforberedelsen."

Tromsø først ut

Hålogaland lagmannsrett vil bli den første domstolen i Norge som fra neste uke vil kunne avspille lydopptak fra Nord-Troms tingrett i ankesaker. Nord-Troms tingrett har siden mai 2018 gjennomført opptak av hovedforhandlinger, både i sivile – og straffesaker, opplyser DA.

- I øyeblikket er det bare Hålogaland som den nye forskriften vil bety noen endring for. Prøveprosjektet har gått i Nord-Troms tingrett og nå vil Hålogaland kunne benytte seg av de opptakene i sitt arbeid med ankebehandlingen, sier kommunikasjonsdirektør Iwar Arnstad i Domstoladministrasjonen.

Neste år vil det være aktuelt å utvide prøveordningen med en lagmannsrett og en tingrett. Hvilke domstoler dette vil gjelde, er ikke avklart ennå, forteller Arnstad.

Avspilling begrenses

Ifølge forskriften, bør avspillingen begrenses til "den del av bevisbedømmelsen som bestrides. Skal opptak suppleres med direkte forklaringer, spilles opptaket som hovedregel av før forklaringene avgis."

Den nye forskriften gjelder bare for de domstoler Domstoladministrasjonen bestemmer.

– Jeg mener at det er viktig å få belyst hvordan en eventuell ordning med gjenbruk av forklaringer kan innrettes i domstolene, og jeg er derfor glad for at prøveordningen med lyd- og bildeopptak nå kan utvides. Erfaringene fra utprøvingene vil kunne gi viktige innspill til arbeidet med en ny straffeprosesslov, sier Wara i pressemeldingen.

Advokatforeningen: Svært kritisk

I sin høringsuttalelse til ny straffeprosesslov, uttalte Advokatforeningen seg kritisk til gjenbruk av lydopptak.

I ny straffeprosesslov § 10.9 annet ledd legges det opp til omfattende gjenbruk av forklaringer fra tingretten, skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse.

"Forslaget innebærer at ankeforhandling i betydelig utstrekning vil kunne baseres på opptak ved lyd og bilde fra tingretten, hvor lagmannsrettens behandling i større grad enn i dag vil bli en form for etterkontroll av tingrettens behandling, i stedet for en fullstendig repetisjon.

Advokatforeningen er svært kritisk til dette, særlig fordi det bryter med en grunnpillar i vår straffeprosess - muntlighet. I tillegg har Advokatforeningen erfart at man etter gjennomført tingrettsbehandling ofter ser at saken og hvilke elementer som fremstår som springende punkter, ofte har endret seg vesentlig ved lagmannsrettsbehandlingen i forhold til behandlingen i tingretten. Avspillingen vil derfor ofte være vel så tidkrevende som nytt avhør, fordi det gjerne vil være vanskelig å finne rene sekvenser som kan klippes vekk uten å fjerne deler av det meningsinnholdet som fortsatt er relevant.

Istedenfor kan det i enkelte sammenhenger være mer fornuftig å lese relevante utdrag fra en kvalitetssikret dialogutskrift", skriver Advokatforeningen i sin høringsuttalelse fra juni i fjor.

LES HELE HØRINGSUTTALELSEN HER!

Dersom forslaget gjennomføres, må det være en forutsetning at det gis anledning til supplerende avhør gjennom direkte bevisføring for lagmannsretten, mener Advokatforeningen.

"Det må også være anledning til å stille spørsmål under ankeforhandlingene, som vitnet ifølge lyd- og bildeopptak tidligere har forklart seg om i tingretten, i tilfelle troverdigheten av denne forklaring må anses som et særlig viktig bevis. Advokatforeningen vil også understreke behovet for å ta hensyn til partenes syn knyttet til avspilling av lyd- og bildeopptak under ankeforhandlingene".