- At straffedømte mister alderspensjonen er et stykke på vei begrunnet i at de oppholder seg på institusjon med fri kost og losji, sier Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett.
- At straffedømte mister alderspensjonen er et stykke på vei begrunnet i at de oppholder seg på institusjon med fri kost og losji, sier Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett.

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund mener det er dobbeltstraff at eldre straffedømte mister pensjonen under soning

Frykter at flere innsatte blir gjeldsslaver når de slipper ut.

Publisert Sist oppdatert

Fra og med andre måned inn i soning, har ikke lenger eldre straffedømte rett til å motta alderspensjon slik reglene er i dag. Unntaket er hvis man forsørger barn - da kan man få utbetalt halv sats.

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) frykter regelverket gjør straffedømte til gjeldsslaver når de er ferdig bak murene.

- Slik jeg ser det er dette en politisk sak. Vi har i alle år jobbet for at de som er ferdig med soningen skal ha en bedre overgang til samfunnet. Nå får noen som kanskje ikke har en god økonomi dobbelt straff, fordi de mister pensjonen og står da på bar bakke når de kommer ut. Jeg forventer at politikerne ser på dette, sier leder Asle Aase til fagbladet FriFagbevegelse, som først omtalte saken.

- Fremstår som sløsing

Ifølge Kriminalomsorgen har andelen innsatte over 50 år steget fra seks til 19 prosent fra 2000 til 2019. Som følge av økningen gjennomførte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på nyåret en undersøkelse blant de innsatte i nevnte aldersgruppe.

NFF-lederen sier til FriFagbevegelse at det fremstår som sløsing om eldre må søke fri rettshjelp for å gå i retten som følge av oppsamlet gjeld under soning etter tap av alderspensjon.

- Hadde de innsatte beholdt sin pensjon så kunne de betalt ned gjeld og overholde sine økonomiske forpliktelser utenfor murene slik at de ville hatt et bedre utgangspunkt når de kommer ut, mener Aase.

- Burde får praktisk bistand til å håndtere økonomiske utfordringer

Når man soner i fengsel er man forsørget – man har tak over hodet, man får mat og livsnødvendigheter får man av fengselet, forklarer Advisio-advokat Olav Lægreid.

- Det har alltid vært en grunnleggende tanke i folketrygdsammenheng. Det blir ikke tatt hensyn til at man har utgifter ute i det frie liv. Man må sørge for å håndtere eventuelle gjeldsutfordringer før man møter til soning. Kriminalpolitisk kan man kanskje si at det innebærer en viss tilleggsstraff, uten at jeg vil gå noe nærmere inn på det, sier Lægreid som er både medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett, samt en av to koordinerende advokater i NAV-sakene.

- Dette er noe som henger igjen fra en gammel måte å tenke strafferettspleie på. Man skal ikke ha mulighet til å spare opp kapital i form av trygd eller liknende mens man soner. Slik er det for alle straffedømte mottakere av folketrygdytelser – det gjelder ikke kun mottakere av alderspensjon.

Leder av lovutvalget og senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig, Thorgeir Hole, sier bortfallet av alderspensjon for innsatte er begrunnet i likebehandling, nemlig at inntekt – typisk lønnsinntekt – faller bort under soning.

- Selv om det er en viss forskjell på bortfall av lønnsinntekt og opptjent alderspensjon. Innsatte bør kunne få praktisk bistand til å håndtere de eventuelle økonomiske utfordringer dette kan medføre, for eksempel knyttet til betjening av gjeld, mener Hole.

Folketrygdloven § 19-22

En person som utholder varetekt, straff eller særreaksjon i anstalt under kriminalomsorgen eller tilsvarende anstalt i utlandet, har ikke rett til å få utbetalt alderspensjon fra og med andre måned etter at soningen tar til. Alderspensjonen skal likevel utbetales med 50 prosent når vedkommende forsørger barn. Det samme gjelder fra og med andre måned etter at en persons formue er satt under forvaltning etter straffeprosessloven § 220.

Fra og med kalendermåneden vedkommende blir løslatt eller forvaltningen heves, ytes det alderspensjon etter lovens vanlige bestemmelser.

Ved gjennomføring av samfunnsstraff, straffegjennomføring i medhold av straffegjennomføringsloven § 16 eller 16 a eller betinget dom, utbetales alderspensjon dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved prøveløslatelse i medhold av straffegjennomføringsloven §§ 42 flg.


Kilde: Lovdata