Foto: iStock/MariusLtu
Foto: iStock/MariusLtu

Nesten halvparten av Spesialenhetens
saker ble henlagt i fjor

I 2018 mottok Spesialenheten for politisaker 1226 anmeldelser. Det er en økning på nesten 26,5 prosent sammenliknet med året før.

Publisert   Sist oppdatert

Ifølge Spesialenhetens årsrapport for 2018 ble det registrert 1226 anmeldelser hos enheten i fjor, mot 970 i 2017. Det vil si at antall mottatt anmeldelser økte med nesten 26,5 prosent sammenliknet med året før.

Et tilbakeblikk i Spesialenhetens årsrapporter viser at det ikke har blitt mottatt så mange anmeldelser siden 2013.

54 av sakene som ble behandlet endte med forelegg, tiltaler eller påtaleunnlatelse, og totalt 30 personer og et foretak fikk en straffereaksjon.

I 2018 behandlet Riksadvokaten 176 klager over avgjørelser fra Spesialenheten, hvorav 172 av enhetens vedtak ble opprettholdt.

I tre saker endret Riksadvokaten begrunnelsen for henleggelse og i én sak ble tiltalebeslutningen utvidet med en post.

Fornærmede anmelder mest

Spesialenheten har et mål om å behandle alle saker innen 150 dager, og i fjor lå den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden på 190 dager, mot 180 dager i 2017 og 183 dager i 2016.

81 prosent av de 1226 mottatte anmeldelsene kom fra menn, og i 76 prosent av sakene var det fornærmede selv som leverte anmeldelse, mens det i fem prosent av sakene var advokaten til fornærmede som anmeldte.

Ti prosent av anmeldelsene ble gjort av politidistriktet selv, fire prosent ble gjort av vitner eller andre, og ytterligere fire prosent av sakene ble anmeldt av Spesialenheten.

Facebook-flørt etter passkontroll

I 2018 sendte Spesialenheten 45 saker til politimester eller sjef for særorgan for administrativ vurdering.

Blant annet skal en polititjenesteperson i Øst politidistrikt ha forsøkt å komme i Facebook-kontakt med tre kvinner han hadde plukket opp navnet til under passkontroll. En av kvinnene anmeldte politimannen fordi hun opplevde oppmerksomheten fra ham som ubehagelig. Ifølge politimannen selv var han ute etter «en liten flørt», men møtte aldri noen av kvinnene. Spesialenheten konkluderte med at «dette var et klart brudd med hvordan det skal opptres overfor publikum.»

I Oslo ble en polititjenesteperson etterforsket for å ha lagret bildet tatt i tjeneste på sin private mobiltelefon. Blant annet ble det funnet bilder fra et drapsåsted og bilder av dokumentasjon i straffesaker. Saken ble henlagt fordi Spesialenheten mener politiet ikke har gode nok retningslinjer for «sikring og sletting av tjenstlig informasjon på mobiltelefon.»

Gutt påkjørt av politibil

I 63 prosent av sakene var det en polititjenesteperson som ble anmeldt, mens elleve prosent dreide seg om anmeldelse av en politijurist.

Elleve prosent av anmeldelsene var rettet mot arrestforvarere, sivilt ansatte eller andre. 15 prosent av sakene ble avgjort på saksnivå uten mistenkte

I 2018 rykket Spesialenheten ut og startet umiddelbar etterforskning i totalt sju saker, blant annet til Innlandet politidistrikt hvor en arrestant kuttet seg med kniv, og til Oslo politidistrikt hvor en fem år gammel gutt ble påkjørt da en politibil kjørte på rødt i et overgangfelt.

Nesten halvparten henlagt

Totalt ble 48 prosent av sakene Spesialenheten behandlet i fjor henlagt, fordi de ble vurdert som uten «rimelig grunn til å etterforske».

I årsrapporten begrunnes antall henleggelser med at «mange anmeldelser gjelder fullt ut lovlige tjenestehandlinger og at en del anmeldelser er klart usaklige eller helt uten begrunnelse.»

Videre står det at: «Spesialenheten mottar også anmeldelser hvor anmelder åpenbart har som motiv å hindre politiets arbeid i en pågående etterforskning.»