Oslo Fengsel er et av fengslene i landet med høyt sikkerhetsnivå.

Replikk: - Debatt om soningsvilkår bør handle om innsatte i høysikkerhetsfengsler

En diskusjon om soningsvilkårene er for harde, bør konsentrere seg om mindretallet blant de innsatte som ikke får overføring til soning i fengsel med lav sikkerhet, skriver forsker Ragnar Kristoffersen i et svar til Jussbuss.

Publisert

Ida Helland Iversen i fengselsgruppa i JUSSBUSS spør i et innlegg i Advokatbladet om innsatte i dag blir straffet hardere enn nødvendig.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Bakgrunnen for hennes spørsmål, er hovedregelen om at domfelte ved innsettelse plasseres direkte i fengsler med høyt sikkerhetsnivå.

Samtidig nevner hun at ved fengselsstraff på inntil to år skal kriminalomsorgen vurdere om domfelte kan innsettes i lavsikkerhetsfengsel.

Om innsatte blir straffet hardere enn nødvendig, er et vanskelig spørsmål å svare på. Det er mange aspekter ved soningssituasjonen som kan trekkes inn i en debatt om straffens strenghet.

Lovbestemmelsene Iversen viser til, forteller oss svært lite om det reelle omfanget av soning i fengsler med høy eller lav sikkerhet.

3600 nyinnsettelser på dom

Ragnar Kristoffersen er forsker ved Institutt for kriminalomsorgsstudier ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter.

Statistikk om den faktiske bruken gir naturligvis et bedre utgangspunkt for en diskusjon om flere burde få tilgang til soning i fengsel med lav sikkerhet enn i dag, og i så fall hvem.

Kriminalomsorgens registerdata over innsettelser i norske fengsler i 2021 viser totalt 3600 nyinnsettelser på dom, inklusive 57 bøtesonere.

Av disse ble 1803 – altså halvparten – innsatt direkte i et fengsel med lav sikkerhet. I tillegg vil mange innsatte bli overført til fengsel med lav sikkerhet i løpet av soningstiden.

Registerdata over soningssituasjonen for alle løslatte fra fengselsdom i årene 2015 til 2018 viser at cirka seksti prosent ble løslatt fra et fengsel med lav sikkerhet.

Legger vi til andelen som ble løslatt fra enda lempeligere soningsvilkår, for eksempel fra et behandlingshjem eller hjemmesoning, øker andelen til cirka 67 prosent.

- Bare en tredjedel løslates fra høysikkerhetsfengsel

Med andre ord: Nærmere to tredjedeler av løslatelsene skjer fra et lavsikkerhetsfengsel eller mens personen allerede befinner seg utenfor fengsel, mens bare en tredjedel skjer fra et høysikkerhetsfengsel.

En diskusjon om soningsvilkårene er for harde, bør etter min mening konsentrere seg om mindretallet som ikke får overføring til soning i fengsel med lav sikkerhet eller et annet tilbud før løslatelsen.

Powered by Labrador CMS