– Det aller viktigste med veilederen er – litt enkelt sagt – at man legger større vekt på å skreddersy prosessen til den aktuelle tvisten, sier Wiersholm-partner Ronny Lund (t.h.). Her med tingrettsdommer Ola Berg Lande.
– Det aller viktigste med veilederen er – litt enkelt sagt – at man legger større vekt på å skreddersy prosessen til den aktuelle tvisten, sier Wiersholm-partner Ronny Lund (t.h.). Her med tingrettsdommer Ola Berg Lande.

Slik vil de spisse sivile saker i landets største domstol

En ny veileder skal sikre bedre behandling av store, sivile saker i Oslo tingrett. – Helt avgjørende at advokatene spiller oss gode, sier tingrettsdommer Ola Berg Lande.

Publisert Sist oppdatert

Wiersholm-partner Ronny Lund og tingrettsdommer Ola Berg Lande i Oslo tingrett har sittet i en arbeidsgruppe som har utarbeidet en ny veileder som skal bedre behandlingen av store sivile saker i Oslo tingrett.

Målet er at partene tidligere blir enige om hva de egentlig er uenige om, slik at domstolsbehandlingen kan bli mer effektiv. Ronny Lund peker på at muntlighetsprinsippet står svært sterkt i norsk tradisjon og at det påvirker saksgangen.

Store sivile saker

· Defineres som saker med en høy tvistesum, mange eller kompliserte tvistepunkter, stor dokumentmengde, eller en kombinasjon av disse faktorene.

· I slike saker vil økt bruk av tvistelovens verktøy for aktiv saksstyring kunne gi store gevinster i form av tilskjæring av sakene, effektive forhandlingsmøter, økte forliksmuligheter, sparte prosesskostnader og tilfredsstillende rettsavklaring på et tidligere tidspunkt i prosessen.

Veilederen legger opp til det Lund og Lande omtaler som en mer fortung prosess. Det skal bli mer dommerstyring, og økt bruk av planmøter og skriftlighet.

– Idealet om at dommeren skal møte i retten med åpent sinn, og kun la seg påvirke av det som muntlig fremkommer der, har muligens bidratt til en kultur hvor aktiv dommerstyring tidlig i saksforberedelsen ikke har vært det vanligste, sier Lund til Advokatbladet.

Aktiv dommerstyring

Den nye tvisteloven som trådte i kraft i 2008 legger derimot i mye større grad opp til en langt mer fortung saksforberedelse og en større åpning for hel eller delvis skriftlig behandling enn det den gamle tvistemålsloven fra 1915 gjorde

– Den følger et prinsipp om aktiv dommerstyring, altså at dommeren skal være aktiv helt fra starten av. Likevel er det ikke alltid dette skjer i praksis, poengterer Lund.

Gruppens medlemmer

Dommere i Oslo tingrett: Anette Barth (leder) Hanne Sofie Bjelland, Yngvild Thue Ola Berg Lande

Advokater: Ronny Lund (Advokatforeningen) Ole Kristian Rigland (Regjeringsadvokaten)

Han mener loven i for liten grad reelt har påvirket saksbehandlingen i den ønskede retning.

– På den ene siden har domstolene ikke hatt gode nok systemer for å sette av tid til saksforberedelse for dommerne. Dette har nok reelt medført at dommere i mindre grad enn det loven legger opp til har hatt tilstrekkelig tid i en tidlig fase til å styre den tilstrekkelig aktivt. Når dommerne ikke i særlig grad har fulgt dette opp har nok advokatene i for stor grad fortsatt i samme spor som under den gamle loven. Advokatene har gjennomgående et for dårlig grep om sakene i en tidlig fase, og i stedet for at saksforberedelsen virker som en trakt hvor sakene gradvis blir snevret inn og konsentrert om de sentrale spørsmål, ser vi nok i stedet at saker i stedet eser ut.

Motvilje til å binde seg

Som advokat må du ikke stenge dørene for tidlig, fordi man ikke vet når man får bruk for en åpning, påpeker Wiersholm-partneren.

– Derfor har advokatene fått en motvilje til å binde seg for tidlig. Nå trenger vi en kulturendring og justering der vi får mer aktive dommere som stiller krav til at også advokatene tilpasser seg, sier Lund.

Han understreker at han også tror at advokater på generelt grunnlag ønsker en slik endring velkommen. Det viktige er at strenge krav stilles til begge sider i tvistene som står for domstolene. Også tingrettsdommer Ola Berg Lande mener det er behov for en kulturendring i domstolen.

– I hvert fall hos dommerne, men kanskje også blant advokatene. Det har kanskje vært litt vanskeligere å få til denne endringen enn det lovgiver så for seg da tvisteloven kom. Domstolene har nok heller ikke vært gode nok der, selv om det de siste årene har vært et betydelig økt fokus på aktiv saksstyring i alle tvistesaker, mener Lande.

– I tillegg til at veilederen i seg selv kan bidra til at vi blir bedre, lager Oslo tingrett nå et mer helhetlig system for tidsavsetting i de store sakene, sånn at dommerne i enda større grad vil ha tid til å gjøre den jobben som kreves. Vi trenger dommere som bidrar til å spisse sakene. Parter må lande sine standpunkter på et tidligere tidspunkt, og bevisførselen må tilpasses til det partene faktisk er uenige om. Hvis det er uklart hva partene egentlig krangler om blir prosessen dårlig, sier Lande.

Veilederen legger opp til at antall prosess-skriv begrenses betydelig. I utgangspunktet legges det opp til ett prosess-skriv fra hver av partene i tillegg til stevning og tilsvar.

– Dette er litt optimistisk, men sier litt om hvor forskjellig den praksisen vil være fra en del av dagens saker. Prosessen vil bli mer omfattende, men antagelig mer ryddig. Det legges også opp til flere planmøter med klart definerte temaer. Vi ønsker oss mer gjennomarbeidede stevninger og tilsvar. I dag er dette ganske varierende, poengterer tingrettsdommeren.

– Gjøres i voldgiftssaker

Han er usikker på hvor ressursbesparende den nye praksisen vil bli i tingretten, men er sikker på at det vil føre til bedre dommer – og vil være betydelig ressursbesparende ved behandling i lagmannsretten.

– Mye av det vi foreslår gjøres i praksis i dag ved voldgiftsbehandling, og er noe advokatene er vant til – bare ikke i denne konteksten, sier Lande.

Likevel er man helt avhengig av et godt samarbeid mellom aktørene i rettssalen.

– En aktiv dommer er en forutsetning, men det er helt avgjørende at advokatene er med på dette og spiller oss gode. Virkeligheten er slik at hvis advokatene setter seg på bakbeina vil det bli vanskeligere og i noen tilfeller umulig å få til dette, legger han til.

- Vi må tidlig finne ut hva partene reelt er uenige om, og hva de ikke er uenige om, både når det gjelder faktum og juss. Når det er på plass kan begge parter og dommeren forberede seg mer spisset til en behandling av det – og kun det – man reelt er uenige om, sier Ronny Lund. Tingrettsdommer Ola Berg Lande (t.h.)

Powered by Labrador CMS