Justitiarius Toril Marie Øie.

Ber Tilsynsutvalget foreta formalisert vurdering av dommer Skoghøys atferd

Justitiarius Toril Marie Øie har bedt Tilsynsutvalget for dommere om å vurdere om høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøys uttalelser om forgiftning, samt hans atferd i en sak fra da han var universitetsprofessor, samsvarer med de etiske krav som stilles til dommere.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver VG.

Lille julaften sendte justitiarius Toril Marie Øie en henvendelse til Tilsynsutvalget for dommere, der hun innledningsvis viser til at det i den senere tid har vært stor offentlig oppmerksomhet knyttet til dommer Skoghøy.

«Det ligger til Tilsynsutvalget for dommere å foreta formaliserte vurderinger av dommeres atferd, jf. domstolloven kap. 12. Slik saken har utviklet seg, med betydelig offentlig kritikk, finner jeg det hensiktsmessig å anmode om at Tilsynsutvalget ser på saken, jf domstolloven § 237 tredje ledd i.f.», skriver Øie i henvendelsen.

Varslingssak fra UiT

Hun viser til at den umiddelbare bakgrunnen er Skoghøys opptreden og uttalelser den senere tid, men også en varslingssak ved Universitetet i Tromsø fra 2020.

Da Jens Edvin Skoghøy for annen gang tiltrådte som høyesterettsdommer den 12. oktober 2020, kom han fra stillingen som universitetsprofessor ved UiT.

Øie skriver i henvendelsen at Skoghøy ble intervjuet til stillingen den 27. februar 2020. Innstillingsrådet for dommeres innstilling forelå den 23. mars samme år.

Den 4. november 2020, altså tre og en halv uke etter at Skoghøy tiltrådte som høyesterettsdommer, ble Øie orientert av direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen om at det forelå en varslingssak mot Skoghøy fra UiT.

Varselet gjaldt en hendelse den 19.januar 2020, som Universitetet fikk melding om den 28.februar, og hendelsen ble forelagt Skoghøy den 4. mars.

Den 19.oktober, altså sju dager etter at Skoghøy tiltrådte som dommer i Høyesterett, ble han ilagt en tilrettevisning fra Universitetet i Tromsø på grunn av varselet mot ham.

Informerte ikke Øie om varselet

Skoghøy informerte ikke Øie om varselet, og i henvendelsen til Tilsynsutvalget skriver hun at hun ikke vet om han informerte Innstillingsrådet eller dets sekretariat.

Den 12. november 2020 tok Øie opp varslingssaken i et møte med Skoghøy.

«Jeg formidlet da tydelig at forholdet, med det faktum UiT hadde lagt til grunn, ikke er akseptabel adferd for en som nå var dommer i Høyesterett, og minnet ham om de høye etiske krav som gjelder for høyesterettsdommere», skriver Øie.

Og videre:

«Jeg vurderte det slik at det ikke var grunnlag for å iverksette ytterliggere prosesser her, hovedsakelig fordi det tilrettevisningen gjaldt, skjedde før han tiltrådte, jf. domstolloven § 236 første ledd. Det har nå gått mer enn ett år siden forholdet fant sted, jf. domstolloven § 237 fjerde ledd, og det er selvsagt opp til Tilsynsutvalget å vurdere om dette likevel kan trekkes inn i en helhetsvurdering.»

Øie viser så til den omfattende mediedekningen av sider ved Skoghøys privatliv, og skriver at hun antar at Tilsynsutvalget skaffer seg tilgang til presseoppslagene.

«Jeg anmoder Tilsynsutvalget for dommere å vurdere disse forholde opp mot de etiske krav som stilles til dommere», avslutter Øie i henvendelsen.

- Offentlighetens syn rokker ikke ved uavhengigheten

På Høyesteretts nettsider har Øie publisert en uttalelse.

«Offentlighetens syn på en dommer skal ikke rokke ved hans eller hennes uavhengighet. Samtidig er det svært viktig at Høyesterett har høy tillit,» uttaler Øie, og minner om at Høyesterett som arbeidsgiver for Skoghøy også har en plikt til å ivareta ham.

«Videre har vi taushetsplikt, som hindrer oss i å besvare mange av de spørsmålene som har kommet til oss og som nå kommer.»

Til VG sier lederen for innstillingsrådet for dommere, Arnfinn Agnalt, at Skoghøy ikke informerte om varselet, og at han først ble kjent med saken nå.

Jens Edvin A. Skoghøy (67) var dommer i Høyesterett i nitten år (1998 - 2017) i første runde, og sluttet i 2017 for å bli professor ved UiT i 2017. I 2015 søkte han på stillingen som justitiarius.

Powered by Labrador CMS