Skattedirektoratet har kommet med flere bindende forhåndsuttalelser etter at den lovfestede omgåelsesregelen trådte i kraft.

Skattefritt salg av aksjer etter fisjon

JU§NYTT. Omgåelsesregelen kommer ikke til anvendelse ved ordinær omorganisering av virksomheter, mener Skattedirektoratet.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Den lovfestede omgåelsesreglen i skatteloven § 13-2 trådte i kraft 1. januar 2020, og Skattedirektoratet har allerede kommet med noen bindende forhåndsuttalelser.

Her skal nevnes en viktig uttalelse som ble publisert 13. juli 2020.

Saken gjaldt spørsmålet om en planlagt omorganisering ville utløse skatteplikt for aksjonærene og selskapet etter skatteloven § 13-2.

Skattepliktig omorganisering?

Den planlagt omorganiseringen gikk ut på at Selskap AS fisjonerer ut eiendom til Eiendom AS og driften til selskapet Drift AS (selskaper som blir etablert ved etablering av holdingstruktur) med planlagt etterfølgende salg av aksjene i Drift AS.

Kort sagt dreide spørsmålet seg følgelig om skattefritt salg av aksjer etter fisjon. Det var på det rene at hovedformålet med disposisjonsrekken var å oppnå en skattefordel etter skatteloven § 13-2 andre ledd bokstav a.

Omgåelsesregelen kom ikke til anvendelse

Skattedirektoratet kom til at dette ikke ville utløse skatteplikt etter § 13-2 for Selskap AS eller for aksjonærene A, B og C.

Det er interessant å merke seg at Skattedirektoratet la til grunn at rettstilstanden som er etablert etter Rt-2014-227 (Tangen 7, også omtalt som ConocoPhillips III) vil bli videreført under skatteloven § 13-2, jf. Innst. 24 L (2019-2020) punkt 2.2. og Innst. 361 L (2019-2020) punkt 20.

Finanskomiteens klargjøring ble følgelig fulgt. Ved ordinære omorganiseringer av virksomhet, også i tilfeller med planlagte eller avtaler om salg av virksomhet eller eiendeler, vil dermed den lovfestede omgåelsesregelen ikke komme til anvendelse.

Andre bindende forhåndsuttalelser: BFU 5/2020 (omdanning, omorganisering og etterfølgende salg) og BFU 4/2020 (fisjon og fusjon). I begge saker ville det ikke bli utløst skatteplikt.

Powered by Labrador CMS