– Det stemmer nok at skatterett er for spesielt interesserte, men det kan fort vise seg at du har denne spesielle interessen, sier Anette Fjeld og Daniel Herde.
– Det stemmer nok at skatterett er for spesielt interesserte, men det kan fort vise seg at du har denne spesielle interessen, sier Anette Fjeld og Daniel Herde.

- Vi vil bidra til kompetanse-løft i skattemiljøet

To Deloitte-advokater har skrevet bok som samler sentrale punkter i skatte- og avgiftsretten, og ønsker blant annet å forhindre at bevisavskjæringsreglene anvendes feil.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er boken jeg skulle ønske jeg hadde da jeg først begynte å arbeide med skatte- og avgiftsprosedyre, forteller Anette Fjeld, partner i Deloitte.

Da Deloitte begynte sin satsing på skatte- og avgiftsprosedyre i 2018, hentet de inn Fjeld til å lede den nyopprettede avdelingen. Hun hadde mange års erfaring med prosedyre fra begge sider av dommerbordet.

Da hun innså at det ikke fantes noe standardverk på området, bestemte hun seg for å gå sammen med skatterettsekspert Daniel Herde om å skrive en bok som samlet de sentrale problemstillingene. Resultatet ble «Håndbok i skatte- og avgiftsprosedyre», som ble gitt ut av Gyldendal tidligere i år.

– I boken kombinerer vi min skatterådgivningsbakgrunn med Anettes prosedyrebakgrunn. Noe slikt er ikke gjort før. Målet vårt har vært å lage et praktisk hjelpemiddel for alle som jobber med skatte- og avgiftssaker; fra den helt ferske fullmektigen, til den erfarne skatterådgiveren som skal gå i retten for første gang på mange år, eller for prosedyreeksperten som trenger å supplere sin skatterettslige kompetanse, sier Herde.

Også dommere kan dra nytte av den nye fremstillingen, mener han.

– Mellom skatterådgivere har det etter hvert utviklet seg et stammespråk som mange nok opplever som utilgjengelig. Da kan du ha et bunnsolid skatterettslig foredrag, men likevel risikere å ikke vinne frem fordi du snakker over hodet på dommeren. Anette har oversatt skatterådgivningsspråket slik at det blir mer forståelig for aktører som ikke har jobbet så mye med skatt tidligere.

Kompetanseløft

En typisk skatte- og avgiftssak gjelder gyldigheten av skattemyndighetenes vedtak. I disse sakene stiller Skatteetaten alltid med svært dyktige advokater. Private bedrifter, særlig de uten egen skatteavdeling, lar seg da gjerne representere av et advokatfirma. Da er det avgjørende at advokaten både har høy prosedyrekompetanse og høy skattekompetanse. Dette er en kombinert kompetanse Fjeld mener at få advokater vil kunne få kun ved å stå i skranken.

Boken er gitt ut av Gyldendal, har 216 sider, og koster 449 kroner.
Boken er gitt ut av Gyldendal, har 216 sider, og koster 449 kroner.

– Skatte- og avgiftsretten er, ved siden av utlendingsretten, det rettsområdet hvor det går flest forvaltningssaker for domstolen. Men det totale antallet de siste årene har likevel vært begrenset til tretti til femti saker. Dette er en forsvinnende liten andel av den totale saksmengden til Oslo tingrett, som er verneting for de aller fleste av sakene som reises mot Staten. Dette har som konsekvens at mange advokater og dommere ikke får prøvd seg særlig mye i skatte- og avgiftsmanesjen. Vi ønsker at denne utgivelsen skal kunne bli et kompetanseløft for hele skattemiljøet, forteller Fjeld.

Skatterettslig bevisavskjæring

Skatte- og avgiftssaker reiser en del prosessuelle særproblemstillinger, særlig er dette tilfelle for bevisavskjæring, fremholder de to.

– En vanlig problemstilling er at skatteetaten bygger på et feilaktig faktum som følge av at skatteyteren ikke har overholdt sin opplysningsplikt. Dette kan skape utfordringer ettersom det i skatteretten gjelder en særegen bevisavskjæringsregel om at nye opplysninger som hovedregel ikke kan fremmes under domstolsbehandlingen.

– Det finnes eksempler på saker der partene er enige om at faktum i saken er feil, men hvor bevisavskjæringsreglene gjør det umulig å fremlegge opplysninger som kan korrigere feilen. I andre saker har dommeren anvendt bevisavskjæringsregelen feil slik at anførsler om juss og ikke faktum, som skulle vært tillatt fremmet, har blitt avskåret, sier Herde.

– Vi ønsker at boka skal forhindre at partene og dommeren havner i slike situasjoner, legger han til.

Ikke redd for skatt

I skatterettskretser er det en økende bekymring for at fagfeltet har blitt svekket ved lærestedene som følge av manglende interesse. Deloitte er ett av tre advokatfirmaer som har inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo for å opprettholde det akademiske fagmiljøet der. Deloitte bidrar blant annet ved å gjennomføre manuduksjoner i skatterett.

– Å arbeide med skatterett kan virke utfordrende fordi det stiller krav til inngående regnskapsforståelse, som nok er mangelvare hos mange jurister - både advokater og dommere, mener Fjeld.

Forfatterne er samstemte om at rettsområdet byr på svært spennende saker som passer for jurister som liker å jobbe tett på selskaper.

– Skatterettslige problemstillinger er alltid en følge av privatrettslige disposisjoner. Som skatterettsjurist må du derfor bruke en helhetlig forståelse av privatretten når du går løs på forvaltningsrettslige og prosessrettslige utfordringer. I tillegg berører skatte- og avgiftssaker ofte også menneskerettigheter og EØS-regler.

Powered by Labrador CMS