Sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet mener Navs begrunnelser for avslag er uforståelige og i strid med god forvaltningsskikk 

For mange mottakere kan begrunnelsen fra Nav være så vanskelig å forstå at man i praksis mister muligheten til å vurdere om det er grunn til å klage, konkluderer Sivilombudet i en fersk rapport.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten er et resultat av Sivilombudets gjennomgang av Navs begrunnelser for avslag på sykepenger og uføretrygd i 100 tilfeldige saker.

Selv om de fleste vedtakene oppfylte lovens minimumskrav til begrunnelse, var mange av vedtakene utformet slik at begrunnelsen var vanskelig å forstå for mottakeren, skriver Sivilombudet.

Ifølge rapporten ivaretok de heller ikke formålet med at begrunnelsen skulle gi søkeren mulighet til å vurdere om det var grunn til å klage.

Sivilombud Hanne Harlem mener det er en forutsetning for tillit til avgjørelsen og for muligheten til å oppdage feil, at avslag på velferdsytelser begrunnes godt. 

– Plikten til å begrunne vedtak er  viktig for rettssikkerheten. For at mottakeren skal kunne klage på vedtaket, må innholdet og begrunnelsen være forståelig, sier Harlem.

Upedagogisk om rettsreglene

Selv om Nav viser til relevante lovbestemmelser og faktum i sine vedtak, mener Sivilombudet at dette ofte ikke er tilstrekkelig for at mottakeren skal kunne forstå avslaget.

I flere vedtak blir det gitt informasjon om rettsreglene på en måte som er lite tilpasset saken og mottakeren. For eksempel at det vises til mange bestemmelser, også bestemmelser som ikke er relevante for saken, påpekes det i rapporten.

Det skal heller ikke ha vært lett forståelig hvilken bestemmelse og hvilket vilkår som hadde vært avgjørende for avslaget.

– Vedtak om sykepenger og uføretrygd er en type masseforvaltning, og vedtakene går til mange ulike søkere. Nav må derfor ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene, og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, sier Harlem.

– Det er viktig at Nav forbedrer begrunnelsene når de gir avslag på en ytelse. Avslagene må være skrevet slik at søkeren kan forstå konsekvensene av vedtaket og kunne kontrollere om Nav har bygget på riktig faktum, avslutter hun.

Dette er hovedfunnene fra Sivilombudets undersøkelse:

  • Mange av vedtakene var utformet slik at begrunnelsen var vanskelig å forstå for mottakeren, selv om de oppfylte lovens minimumskrav til begrunnelse. De ivaretok heller ikke formålet med at begrunnelsen skulle gi søkeren mulighet til å vurdere om det var grunn til å klage.
  • I flere vedtak var det vist til mange forskjellige lovbestemmelser uten at det var lett forståelig hvilke bestemmelser og hvilket vilkår som hadde vært avgjørende for avslaget.
  • I flere vedtak manglet det beskrivelse av fakta som var avgjørende for det konkrete resultatet i saken.
  • De delvis automatiserte sykepengevedtakene var skjematiske og knappe, og det var derfor vanskelig å etterprøve hva vedtaket bygget på.
  • I de delvis automatiserte vedtakene fremgikk det ikke av vedtakene hvilken saksbehandler eller enhet i Nav som var ansvarlig, slik det kreves.
  • I avgjørelser der det ikke innvilges full ytelse kom det ikke klart nok frem at dette er noe man kan klage på.

Her kan du lese rapporten i sin helhet. 

Powered by Labrador CMS