Sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet avdekket ulovlig telefonkontroll i norske fengsler

Undersøkelser gjennomført av Sivilombudet viser at kriminalomsorgens praksis med kontroll av innsattes telefonsamtaler er i strid med kravene etter EMK og EMD. - Den ulovlige praksisen synes å ha pågått over lang tid, sier sivilombud Hanne Harlem.

Publisert Sist oppdatert

Dette melder Sivilombudet på sine nettsider.

I løpet av 2021 gjennomførte ombudet på eget tiltak flere undersøkelser av lov og praksis i forbindelse med telefonavlytting og kommunikasjonskontroll i norske fengsler.

Bakgrunnen for initiativet var fengselsbesøk og enkeltklager der innsatte ved flere anledninger skal ha klaget over begrensninger i muligheten til å ringe både til og fra fengselet.

Formålet med undersøkelsene var blant annet å kartlegge om praksisen oppfyller vilkårene for lovlige inngrep i rettighetene etter EMK artikkel 8 og Grunnloven § 102.

- EMK- og grunnlovsstridig

Nylig ble resultatene etter undersøkelsene lagt frem.

- I lys av våre undersøkelser har vi konkludert med at den systematiske telefonavlyttingen som foregår i norske fengsler er ulovlig, sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding.

Sivilombudets vurdering er at både straffegjennomføringsloven § 32 andre ledd om telefonkontroll og kriminalomsorgens praktisering av bestemmelsen ikke oppfyller vilkårene for lovlige inngrep i de innsattes kommunikasjonsfrihet og fortrolighetsvern etter Grunnloven og EMK.

«Straffegjennomføringsloven pålegger kriminalomsorgen å rutinemessig kontrollere telefonsamtaler til og fra de aller fleste innsatte. Dette fører til at flere samtaler enn det er adgang til, blir avlyttet. En slik ordning oppfyller verken kravet til hjemmel eller forholdsmessighetsvurderinger etter EMK», skriver ombudet på sine nettsider.

Varsler gjennomgang av straffegjennomføringsloven

− Myndighetene har i liten grad vært opptatt av forholdet til menneskerettighetene og Grunnloven på dette området. Den ulovlige praksisen synes å ha pågått over lang tid. Det er uheldig. I uttalelsen vår ber vi om at Justis- og beredskapsdepartementet snarest retter opp i dette, sier Harlem i meldingen.

Som følge av Sivilombudets undersøkelser, skal Justis- og beredskapsdepartementet i sitt svar til ombudet ha varslet at de ønsker å foreta en gjennomgang av straffegjennomføringsloven, og vurdere midlertidige føringer for kommunikasjonskontrollen som harmoniserer med kravene etter EMK.

Sivilombudet har bedt om tilbakemelding fra departementet og Kriminalomsorgsdirektoratet innen 18. februar 2022.

Powered by Labrador CMS