Schei vil unnta navn fra offentliggjøring på søkerlisten til Høyesterett

Publisert

I mars utlyser Høyesterett et ledig dommerembete. Sist de utlyste det, kom det ingen søknader. Nå har høyesterettsjustitiarius Tore Schei sendt en henvendelse til justisminister Anders Anundsen der han ber departementet vurdere å bruke hjemmelen for å unnta navn fra offentliggjøring på søkerlisten til dommerembeter i Høyesterett.

Ved de tre siste utlysningene av ledige høyesterettsdommerembeter, har det meldt seg få søkere. Våren 2011 ble det lyst ledig to dommerembeter og det meldte seg kun to søkere. Det ene embetet ble besatt mens det andre embetet ble lyst ut på nytt. I den andre utlysningsrunden samme år meldte det seg to nye søkere, og embetet ble besatt. Våren 2013 ble det på nytt lyst ledig et dommerembete i Høyesterett. Da meldte det seg ingen søkere.

Schei skriver til justisministeren at om Høyesterett over tid skal få den bredde i dommersammensetningen som er nødvendig, må man ha et større søkergrunnlag.  “Årsaken til det sviktende søkergrunnlaget er nok sammensatt. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger om at en viktig grunn kan være at jurister som ellers kunne tenke seg å søke, ikke gjør det fordi de ikke vil ta den belastning det er å få sitt navn eksponert som søker og ikke nå opp i konkurransen om embetet. Det skal først og fremst gjelde advokater.

Schei henviser til en kommentarartikkel i Advokatbladet skrevet av Advokatforeningens leder, Erik Keiserud. Der nevner Keiserud flere mulige årsaker til søkertørke i Høyesterett: Lønn, pensjonsordning og arbeidsbelastning eller kjønnskvotering. Men først og fremst henviser han til offentliggjøring av søkerlisten: “Den faste praksis med offentliggjøring av hvem som er søker til ledig embete i Høyesterett, er etter min mening den viktigste årsak til de problemer som Høyesterett står overfor med hensyn til rekrutteringen. Jeg er klar over at det er gode argumenter som taler for full åpenhet rundt en ansettelse som høyesterettsdommer. For mange advokater vil det imidlertid kunne få klart negative konsekvenser for advokatvirksomheten dersom det blir kjent at vedkommende søker stillingen. Omkvedet vil lett kunne bli at han eller hun er på veg ut av advokatbransjen. I tillegg kommer at det vil kunne få negative konsekvenser for advokatens omdømme blant (potensielle) klienter og kollegaer dersom man ikke når opp.”

Schei understreker i sitt brev til justisministeren at et betydelig innslag av tidligere privatpraktiserende advokater er helt nødvendig for at Høyesterett skal ha den nødvendige tillit. – Jeg minner i denne sammenheng om at en stor del av saksporteføljen vår gjelder saker der det offentlige er part, skriver Schei.

Rekord i ansettelser

Tore Schei har en nesten uslåelig rekord i ansettelser av dommere i Høyesterett. I hans periode fra han ble utnevnt i 2002, har han vært med på å ansette til sammen 14 dommere. Til sammenligning ansatte hans forgjenger, Carsten Smith, fem dommere i sin embetstid på 11 år. Når man går gjennom erfaringsbakgrunnen til dagens dommere i Høyesterett, er det en stor overvekt av advokaterfaring fra privat sektor.  Summen av erfaring i Lovavdelingen, hos Regjeringsadvokaten og fra universiteter er omtrent lik, men markant lavere enn antall år i privat virksomhet som advokat.

Det er innstillingsrådet for dommere som håndterer søkerlisten og innstiller de tre beste i nummerert orden. Høyesterett får denne innstillingen til uttalelse og dommere utnevnes i statsråd. – Det har vel ikke hendt at regjeringen har utnevnt noen andre enn de som er innstilt av Innstillingsrådet og som Høyesterett har anbefalt, sier Schei til Advokatbladet.

- Andre forhold enn offentliggjøring av søkerlisten, har vært nevnt som årsak til at så få søker. Innstramningen i pensjonsordningen har vært nevnt. Ønsker man å gjøre noe med det?

– Ja, det ønsker vi. Og det er kanskje opptjeningstiden som er det aller viktigste, og som det bør være mulig å få gjort noe med realtivt raskt, sier Schei. En endring her vil være et naturlig tema når rekruttering diskuteres med justispolitkere i Regjeringen og Stortinget.

– Arbeidsmiljøet har vært nevnt. Er det godt?

- Jeg er vel inhabil til å uttale meg om det, men jeg har inntrykk av at de aller fleste trives godt. Vi har hyggelige kollegiale forhold. Det er lite spisse albuer og intern konkurransementalitet. Våre unge utredere fungerer slik advokatfullmektiger gjør i advokatfirmaer, de bringer liv og røre og unge tanker inn. Vi har eget kor som Bård Tønder dirigerer. Før hadde vi eget band – Løs Kappe. Men det er klart at vi er ganske ordentlige av oss.

- Er arbeidsmengden og presset avskrekkende?

- Etter min mening er det klare svaret på det et nei. Men noen saker er selvfølgelig   utfordrende og krevende. Vi har gjort tiltak for å rydde plass til domsskrivning.  Vi fikk ett nytt embete for få år siden. Det styrket ankeutvalget. En dommer fra  ankeutvalget går nå inn i  avdeling i stedet for den som har fått en dom å skrive.Det er en myte at høyesterettsdommere sitter i helger og sene kvelder og skriver dommer. Dommerhverdagen er ikke mer belastende enn andre embeter med mye ansvar, sier Tore Schei.

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei ber justisminister Anders Anundsen å åpne muligheten for å unnta navn fra offentliggjøring på søkerlisten til dommerembeter i Høyesterett. Bildet er tatt under pressefrokosten i januar i år.

Powered by Labrador CMS