Susann Funderud Skogvang er lagdommer i Hålogaland lagmannsrett og medlem av styringsgruppen for Samisk forum. Foto: Marius Fiskum
Susann Funderud Skogvang er lagdommer i Hålogaland lagmannsrett og medlem av styringsgruppen for Samisk forum. Foto: Marius Fiskum

Nå har det kommet egen veileder
for samiske saker i domstolene

– Nettopp fordi sameretten er et spesielt rettsområde, som kan føles både fremmed og ukjent når man kommer borti det første gang, er det spesielt viktig å ha en veileder, mener lagdommer Susann Funderud Skogvang.

Publisert

Samisk forum for domstolene har ganske nylig lansert en egen veileder for samiske saker. Hensikten er å sikre best mulig behandling av nettopp samiske saker, både hva gjelder saksbehandling og selve rettsavgjørelsene.

I veilederen kan man lese at:

«Den overordnede målsetting er at den enkelte same og det samiske samfunnet skal ha høy tillit til at norske domstoler behandler og avgjør saker på en riktig måte. På denne måten vil domstolene samlet sett bidra til at samisk språk, kultur og samfunnsliv sikres og utvikles i den norske rettsstat.»

Det var Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett og medlem av styringsgruppen for Samisk forum, som tok initiativ til veilederen under jubileumsseminaret om samerett under Tråante 2017.

Nå er hun veldig fornøyd.

– Dette er en oppfølging av et arbeid med å styrke kompetansen om samiske rettigheter og samenes rettssikkerhet i domstolene som har pågått veldig lenge. Særlig må jeg nevne arbeidet til Arbeidsgruppen som i 2010 utredet «den samiske dimensjonen i rettsvesenet» og deres forslag til tiltak. For noen år siden fikk vi også inn samerett på introduksjonskurs for nye dommere. Det er bra nettopp for å styrke kompetansen om samerett i norske domstoler, sier Skogvang til bransjemagasinet Rett på sak.

– Spesielt rettsområde

Dette kan veilederen bidra med:

  • Å identifisere hva som er en «samisk sak»
  • Klargjøring av retten til bruk av samisk språk i rettsvesenet
  • Bruk av tolk
  • Hvordan samisk kultur kan ha betydning for hvordan en sak bør organiseres
  • Innføring i sentrale problemstillinger og rettskilder
  • Saksforberedelse til og gjennomføring av sivile saker
  • Saksforberedelse til og gjennomføring av straffesaker
  • Håndtering av barnevern og foreldretvister

Veilederen ligger tilgjengelig for dommere, advokater og alle øvrige som ønsker å benytte seg av den på domstolenes nettsider. Tanken er at den skal fungere som et praktisk hjelpemiddel.

– Nettopp fordi sameretten er et spesielt rettsområde, som kan føles både fremmed og ukjent når man kommer borti det første gang, er det spesielt viktig å ha en veileder. Det finnes imidlertid mye ressurser som man bare ikke er kjent med, sier Skogvang til Rett på sak.

– Veilederen er ment som et hverdagsverktøy. Vi kan velge å se på den som et lavterskeltilbud, fordi dette er en enkel måte å bygge basiskompetanse på, mener hun.

Samerettslige problemstillinger på alle rettsområder

I det ferske hjelpemiddelet beskrives «samiske saker» som vanskelig å definere, men at:

«Noen saker er åpenbare, som for eksempel saker der det brukes samisk språk. Der det videre er klart at saken har samiske parter og det berører særlige samiske interesser, kan det også være relativt klart at vi har å gjøre med en «samisk sak»».

Når det kommer til hva som er samerett blir definisjonsoppgaven derimot litt enklere.

«Samerett er ikke bare de rettsspørsmål som spesielt berører samer. Samerett innbefatter også de deler av norsk rett hvor den kulturelle eller språklige forskjellen mellom den samiske folkegruppe og den øvrige norske befolkning innebærer at rettsreglene fungerer forskjellig. Dette betyr at det kan oppstå samerettslige problemstillinger på alle rettsområder.»

– Burde være obligatorisk lesestoff

Blant både advokater og dommere har veilederen blitt godt mottatt.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie tror den nye veilederen for samiske saker vil være til god hjelp for domstolene. Foto: Henrik Evertsson
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie tror den nye veilederen for samiske saker vil være til god hjelp for domstolene. Foto: Henrik Evertsson

– Jeg synes det er flott at Samisk forum for domstolene har laget en veileder for samiske saker. Det er gjort et grundig arbeid som vil være nyttig for domstolene, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie til bransjemagasinet.

– Jeg er i alminnelighet ikke tilhenger av tvang, men her er jeg villig til å gjøre et unntak. Denne veilederen burde være obligatorisk lesestoff for dommere – og advokater – i det ganske land, mener Jens Johan Hjort, leder av Advokatforeningen.

Pål Morten Andreassen, lagdommer i Borgarting lagmannsrett, har gjennomgått veilederen med stor interesse.

– Den gir en svært god og grundig oversikt over elementer som vil kunne være til stor nytte for enhver dommer som kommer i befatning med saker som berører samer, eller som mer indirekte inneholder samiske dimensjoner. Sentrale problemstillinger og rettskilder presenteres med ytterligere henvisninger.