Hålogaland lagmannsrett omtaler saken som en helt spesiell situasjon.

Lagmannsretten:
- Alkohol-utgifter kan være nødvendig for livsopphold

Hålogaland lagmannsrett gir en mann medhold i at hans daglige seks halvlitere øl kan ansees som livsnødvendig, og fjerner mannens utleggstrekk til NAV.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag i forrige uke avsa Hålogaland lagmannsrett en kjennelse der en mann fikk fjernet et utleggstrekk til NAV.

Domstolen viser til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1 andre ledd første punktum som sier at det kan tas utlegg i «ethvert formuesgode som tilhører saksøkte og som det etter dekningsloven kapittel 2 kan tas beslag i».

Av bestemmelsens tredje punktum går det frem at utlegg i lønnskrav og andre pengekrav nevnt i dekningsloven § 2-7 skal tas i form av utleggstrekk.

- Kan fravike satsene ved sykdom

Mannen krevde å beholde 6000 kroner i måneden for å kunne finansiere et daglig forbruk på seks halvlitere med øl. Vesterålen tingrett avviste klagen om å fjerne utleggstrekket da de behandlet saken

Lagmannsretten opplyser at den legger til grunn at utgifter til medisiner og andre ekstrautgifter på grunn av sykdom kan utgjøre et nødvendig behov som kan begrunne en fravikelse av satsene.

Domstolen understreker likevel at det klare utgangspunktet må være at finansiering av alkohol for alkoholmisbrukere ikke er en nødvendig utgift, men argumenterer for at det i denne saken stiller seg annerledes.

- Alkoholutgifter kan gi høyere sats

«Lagmannsretten legger til grunn at dersom det i behandlingsøyemed er nødvendig med et alkoholkonsum – noe lagmannsretten antar kun unntaksvis vil være tilfellet -, vil også utgifter til alkohol kunne begrunne en høyere sats til underhold av skyldneren», heter det i kjennelsen.

Mannens verge uttalte til tingretten at mannen har en kognitiv svikt som gjør motiverende behandling og kuropphold utjenlig.

«Hans alkoholisme medfører at uten kontrollert tilgang blir inntaket så stort at han pådrar seg livstruende lidelser, noe som har skjedd og medførte tvangsinnleggelse.

[sted] kommune har en tilSsatt erfaringskonsulent som arbeider sammen med ruskonsulenten. Det vurderes slik at 5 stk halvliter pilsnerøl normalt holder alkoholspeilet en dag. Dette bekreftes og av A.

Han får når det er midler tilgjengelig kr 200,– pr dag til kjøp av 6 stk 0,5 l pils. Han går daglig til butikken for å kjøpe disse. Han har et forbrukskort som kr 200,– overføres til daglig».

- Kan sammenlignes med Subutex

Også mannens lege mener alkoholen er helt livsnødvendig.

«Uten den vil han få alvorlige komplikasjoner og hans allerede skjøre helse vil dekompensere ytterligere.

Målsetningen med opplegget kan sammenlignes med rusmiddelsubstitusjon (Subutex behandling) i LAR (legemiddelassistert rusbehandling) som finner for andre rusavhengige. Det må også framheves at brukeren i noen grad er i stand til å føre et rimelig uavhengig og selvbestemt liv så lenge han har det som han trenger, påpeker legen.

- En helt spesiell situasjon

Domstolen sier seg i kjennelsen enig;

«I en helt spesiell situasjon som i denne saken, hvor avrusing ikke fremstår som et alternativ og det er klart uttalt av behandlende lege at alkoholkonsum er nødvendig, finner lagmannsretten at utgifter til alkohol utgjør et nødvendig behov som begrunner en høyere sats til underhold».

«Det er opplyst at utleggstrekket utgjør 4500 kroner per måned. Lagmannsretten finner ikke grunn til å fastsette det eksakte beløpet som er nødvendig for As alkoholkonsum, idet nødvendige utgifter uansett overstiger utleggstrekket. Resultatet blir at utleggstrekket skal opphøre», skriver lagmannsretten.

Powered by Labrador CMS