Wiersholm-advokat og hovedstyremedlem Erling Lind har ledet arbeidsgruppen som laget utkast til rettspolitisk plattform. Her fra Representantskapsmøtet der plattformen ble vedtatt.

Advokatforeningens rettspolitiske plattform

Advokatforeningens rettspolitiske plattform, vedtatt på møte i Representantskapet 26. mai 2016:

En av Advokatforeningens grunnleggende oppgaver er å arbeide for rett og rettssikkerhet. Advokatforeningens løpende engasjement på vegne av sine medlemmer i generelle rettspolitiske spørsmål, har forankring i en lang tradisjon. Advokater får gjennom sitt daglige virke innsikt i urett og urettferdighet som rammer borgerne, særlig grupper som er svake og utsatte. En viktig del av Advokatforeningens samfunnsoppdrag er derfor å være talsperson for slike grupper.

Vårt samfunn hviler på tre fundamenter. Grunnloven § 2 angir disse som "demokratiet, retts­staten og menneskerettighetene”. Disse er hver for seg fundamentale, men enkeltvis utilstrek­kelige grunnlag for vår samfunnsform. De er gjensidig avhengige av hverandre, må virke sammen, og må vedvarende balanseres mot hverandre.

Advokatforeningen er en nødvendig del av et velfungerende sivilsamfunn. Advokat­foreningen ser det som sin fremste rettspolitiske oppgave å forsvare og styrke de prinsipper og institusjoner som til sammen danner grunnlaget for rettsstaten.

Advokatforeningen vil også arbeide for at individers og ressurssvake gruppers demokratiske rettigheter respekteres og gjøres effektive. Advokatforeningen skal aktivt arbeide for at menneskerettighetene, slik disse nå også er kommet til uttrykk i Grunnloven, respekteres.

Advokatforeningen syn på rettspolitiske spørsmål formuleres gjennom medlemmenes del­takelse i dens organer. Dette må kunne gjennomføres og kommuniseres uten hindringer eller inngripen fra myndighetenes side.

 

En velfungerende rettsstat forutsetter at følgende grunnleggende samfunnsinstitusjoner og prosesser virker sammen på en god måte:

  • Lovgivningen
  • Domstolene
  • Forvaltningen
  • Politi- og påtalemyndigheten
  • Kriminalomsorgen
  • Advokatprofesjonen
  • Rettshjelp
  • Media

 

Lovgivningen skal utformes med samfunnets fellesinteresse for øyet. Lovene må sikre enkelt­menneskets frihet og rettssikkerhet. Lovene skal også ivareta mindretallets og ressurssvake gruppers behov og Advokatforeningen skal engasjere seg spesielt for å sikre dette.

Advokatforeningen skal forsvare prinsippet om at inngrep i borgernes rettssfære skal være hjemlet i lov og ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig for å ivareta samfunnets interesser. Bruken av straff bør begrenses. Videre skal Advokatforeningen arbeide for at lovgivningen tar tilbørlig hensyn til personvern og likebehandling av borgerne. Særlig ved avgjørelsen av hvilke metoder politiet skal kunne bruke, skal hensynet til personvernet gis vesentlig vekt.

Advokatforeningen skal arbeide for at lovgivningsprosessen er åpen med reell mulighet til bred demokratisk deltakelse før endelig vedtak treffes. Advokatforeningen skal også arbeide for at praktiseringen av lovene skal være saklig og sikre likebehandling.

Advokatforeningen skal arbeide for at domstolene skal være uavhengige og upartiske. Domstolene skal anvende lovene slik at ressurssvake gruppers grunnleggende behov sikres.

Advokatforeningen skal ha særlig fokus på at enhver får en rettferdig, forsvarlig og tillits­skapende behandling av rettsapparatet og at rettens avgjørelser treffes på grunnlag av en offentlig rettergang.

Advokatforeningen skal arbeide for å sikre lik tilgang til domstolene for alle som trenger det. Ulikhet i ressurser hos partene skal ikke være avgjørende for en saks utfall. Domstolene må gis økonomiske rammer som sikrer at rettsprosessen gjennomføres effektivt og rettssikkert for alle involverte parter, også ved ankebehandling. Domstolene må organiseres på en måte som ivaretar rettsavgjørelsenes materielle og prosessuelle kvalitet.

Advokatforeningen skal arbeide for at forvaltningen fungerer til samfunnets beste, samtidig som borgerne sikres muligheten til å ivareta sine egne interesser. Advokatforeningen skal være opptatt av at forvaltningen opptrer saklig, herunder at spørsmål om habilitet gis nødvendig oppmerksomhet; at publikum sikres en korrekt, rettferdig og effektiv saksbehandling; og at forvaltningen for øvrig opptrer i samsvar med god forvaltningsskikk. Advokatforeningen skal arbeide for at alle får innsikt i og kunnskap om vedtak som gjelder dem selv, at det legges til rette for reell og rettferdig klageadgang på vedtak og beslutninger, og at alle vedtak og beslutninger er åpne og etterprøvbare.

Politiet og påtalemyndigheten har som oppgave å bekjempe kriminalitet og ivareta borgernes sikkerhet. Advokatforeningen skal særlig arbeide for at bruk av tvangsmidler overfor borgere og virksomheter skjer med hjemmel i lov, og aldri utøves i større omfang enn hva som er nødvendig og forholdsmessig i et demokratisk samfunn. Advokatforeningen skal videre engasjere seg i saker hvor myndighetenes opptreden ikke er i samsvar med borgernes fundamentale rettigheter.

Advokatforeningens oppmerksomhet skal særlig rettes mot innholdet i og gjennomføringen av straff, herunder at dette skjer med hovedvekt på rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet innenfor de rammer som er forsvarlige. Normalitetsprinsippet skal legges til grunn for all gjennom­føring av straff, og enhver begrensning av normal livsførsel skal bare godtas så langt denne er nødvendig og forholdsmessig. Kriminalomsorgen må ved utførelsen av sitt oppdrag og ved bruken av tvangsmidler ivareta de straffedømtes og varetektinnsattes menneskerettigheter og ukrenkelige egenverdi.

Kriminalomsorgens beslutninger må være åpne, godt begrunnede og etterprøvbare.

Advokaters mulighet til å opptre fritt og uavhengig av både staten og særinteresser er avgjør­ende for ivaretakelsen av borgernes rettssikkerhet. Dette er en forutsetning for at advokater, gjennom sitt daglige virke, aktivt skal kunne oppfylle sitt individuelle samfunnsoppdrag – å fremme rett og hindre urett.

En fri og uavhengig advokatprofesjon forutsetter at advokatene gis mulighet til å utføre sitt virke uten unødige hindringer fra statens side. Advokaters taushetsplikt må respekteres. Advokaters mulighet til, på fritt grunnlag, å ivareta sine klienters interesser basert på tilgang til all relevant informasjon må ivaretas. Advokatforeningen skal arbeide for at lovgivningen om advokatenes virke sikrer at borgerne har god tilgang på og reell mulighet til fritt å velge advokat med god kompetanse på sitt saksfelt.

Å ha rett er ikke det samme som å få rett. Lover og regelverk er ikke tilstrekkelig til å sikre at alle får sine rettigheter ivaretatt. Det er et grunnleggende prinsipp at de som utsettes for myndighets­inngrep, skal ha mulighet til å forsvare seg. Staten skal sikre at borgere som selv ikke har ressurser, skal kunne forsvare sine interesser. Grunnlaget for forvaltnings- og retts­avgjørelser skal være de faktiske og rettslige forhold og argumentenes styrke, ikke de ressursene den enkelte borger rår over.

Det er statens oppgave å sikre at rettighetene staten gir borgerne er reelle. Advokatforeningen skal derfor arbeide for en bredt anlagt og statlig finansiert rettshjelpsordning. Offentlig rettshjelp må gi advokatene et vederlag som sikrer at bistanden blir forsvarlig. Statlige rettshjelps­ordninger vil likevel aldri kunne nå alle med reelle behov. Derfor er det viktig å legge til rette for at også andre aktører, herunder Advokatforeningen og andre frivillige organisasjoner, kan tilby rettshjelp.

Et velfungerende demokrati er avhengig av frie og uavhengige medier som får innsyn i myndighetenes virksomhet og som uten hindringer fra myndighetenes side kan sette kritisk søkelys på deres virksomhet. Kildevernet er en sentral rettssikkerhetsgaranti og må beskyttes.

Powered by Labrador CMS