- Jeg er skikkelig stolt av forslagene, det har vært en kjepphest for meg å få løftet disse synspunktene i partiet, sier Andreas Sjalg Unneland.
- Jeg er skikkelig stolt av forslagene, det har vært en kjepphest for meg å få løftet disse synspunktene i partiet, sier Andreas Sjalg Unneland.

SV vil ha makspris på advokater og øke salærene i fri rettshjelps-saker

- Vi har gjort et stort arbeid for å fornye vår justispolitikk, og ønsker et krafttak for å styrke rettssikkerheten.

Publisert

Det sier Andreas Sjalg Unneland, som er arkitekten bak SVs nye satsning innenfor justissektoren og partiets tredjekandidat for Oslo i det kommende stortingsvalget.

Unneland holder på med mastergraden i juss, men tok en pause fra studiene for å være leder for SVs ungdomsparti Sosialistisk Ungdom, som han var frem til juni i fjor.

Han har ledet arbeidet med den nye justispolitikken i arbeidsprogramkomiteen til SV. Arbeidsprogrammet for neste stortingsperiode skal behandles på partiets landsmøte til helgen.

Flere forslag i SVs arbeidsprogram

 • Se på utnevnelsen av høyesterettsdommere for å sikre geografisk og faglig representativitet i landets høyeste domstol.
 • At alle domstoler skal publisere sine saker på Lovdata.
 • Styrke finansieringen av de frivillige rettshjelptiltakene.
 • Heve den juridiske kompetansen i forliksrådene.
 • Ha en gjennomgang av det totale straffenivået med mål om å senke det.
 • Sørge for at erstatning for uberettiget straffeforfølgning ikke settes ned som en konsekvens av at man har benyttet seg av retten til å ikke forklare seg.
 • At det skal arbeides kontinuerlig med å forenkle lover og forskrifter for å sikre at de er tilgjengelige og enklest mulig for folk å forstå.
 • Avvise alle forsøk på å innføre såkalt tilrettelagt innhenting eller andre former for masseinnsamling og -lagring av norske kommunikasjonsdata gjennom hemmelige tjenester.
 • • At det skal foretas en systematisk og helhetlig gjennomgang av regelverket for politiets og PSTs bruk av skjulte tvangsmidler med mål om å redusere det.
 • Stanse all langvarig isolasjon og føre en isolasjonspraksis i tråd med menneskerettighetene og FNs torturkomité sine anbefalinger.
 • Ha en fadderordning for alle tidligere kriminelle. Alle skal tilbys en fadder som kan hjelpe dem å bli en del av samfunnet igjen.

Noen av landstyret i SVs forslag til arbeidsprogram for 2021-2025.

Gratis førstelinjetjeneste for alle, en økning av grensen for fri rettshjelp til 5 G (som tilsvarer 506.755 kroner pr. nå), samt å innføre makspris på advokater i utvalgte saker er blant forslagene.

- Alle skal få råd fra advokat

- Rettssikkerheten i Norge er faktisk i krise. Å styrke rettssikkerheten koster, men det er en pris vi er villige til å betale for denne grunnleggende rettigheten. Derfor ønsker vi et krafttak, og foreslår flere tiltak for å sikre alle tilgang til rettssystemet, uavhengig av bakgrunn og størrelse på lommeboken, sier Unneland.

SV vil innføre en gratis rettshjelpstjeneste, en såkalt førstelinjetjeneste, for alle.

SV ser for seg at tjenesten kan tilbys på flere måter; for eksempel som et rettshjelpskontor, som en kommunal tjeneste eller at den utelukkende er web- og telefonbasert.

- Under den rødgrønne regjeringen ble det etablert en slik førstelinjetjeneste som prøveprosjekt, og det har vært diskutert flere ganger tidligere. Nå, som følge av pandemien, er det mer aktuelt enn på lenge, sier Unneland.

Gratis juridisk bistand skal tilbys alle som er i tvil om de skal ta en sak inn for retten, og målet er at advokater skal hjelpe folk med å definere problemet, avgjøre om saken er av juridisk art, og eventuelt henvise videre, ifølge programutkastet.

Kraftig utvidelse av fri rettshjelps-områdene

Fri rettshjelpsordningen må endres radikalt, hvis ikke er ordningen i praksis avskaffet i Norge, mener SV.

Den ønsker å utvide saksområdene, slik at statsborgersaker, utvisningssaker, sosial dumping, mobbing, varsling, arbeidsrett, gjeldrett og husleierett skal omfattes.

- Vi vil også heve inntektsgrensen til 5 G. I forslaget til ny rettshjelplov foreslås det egenandeler for alle. Vi mener dette må diskuteres nærmere, og at for mange skal betale egenandel, ifølge forslaget. Vi vurderer også å innføre en gradering av inntektsgrensen, sier Unneland.

Mer i advokat-salærer

SV ønsker også å øke advokaters salærsats i fri rettshjelpssaker.

- I våre alternative budsjetter har vi konsekvent økt salærsatsen mer enn regjeringen har gjort. Vi mener også at antall timer som advokaten arbeider med en sak, skal gjenspeile sakens kompleksitet. Vi er kommet i den merkelige situasjonen at domstolen kutter i advokatenes timer for å kutte i utgiftene. Dette ønsker vi å endre på, sier Unneland.

Partiet foreslår også å øke reisegodtgjørelsen for advokater for å sikre at fri rettshjelpssaker blir prioritert, samt at det skal bli «enklere å frata bevillingen fra useriøse og uskikkede advokater», ifølge utkastet til arbeidsprogram.

Makspris på advokater

På en del saksområder der den vanlige forbruker er involvert - for eksempel i barnefordelingssaker, erstatningssaker, saker om sosiale rettigheter, hus, eiendom og i forbrukertvister - så ønsker SV å innføre en maksimalpris for advokaters timehonorar.

- Det har vært en prisgalopp hos advokatene i Norge de siste årene. På ti år har timesprisen nærmere doblet seg. Høy timespris vanskeliggjør at mennesker som har rett, faktisk får sin rett. Dette må vi gjøre noe med og derfor foreslår vi å rett og slett innføre en makspris, heter det i programutkastet.

Hvor høy maksprisen skal være, er ikke spesifisert, men partiet viser til at utviklingen i advokaters gjennomsnittlige timepris har økt mer enn den alminnelige prisutviklingen det siste tiåret og gjennomsnittlig utfakturert timespris i 2018 la på 2130 kroner, før merverdiavgift.

- Denne utviklingen mener SV er urovekkende, sier Unneland.

Powered by Labrador CMS