Illustrasjonsfoto:
Illustrasjonsfoto:

Rettsgebyret økt til 1223 kroner - mange andre gebyrer kuttet kraftig

Gebyrene reduseres blant annet for forliksklage, for åpning av konkursbo, og for begjæring om utlegg etter rettsgebyrloven.

Ved nyttår ble rettsgebyret økt med 24 kroner, fra 1199 til 1223 kroner. Samtidig er det innført betydelige gebyrreduksjoner på flere områder.

«Mange av gebyrene betales av vanskeligstilte grupper, og brukerne bør ikke betale høyere gebyrer for offentlige tjenester enn selvkost», heter det i Prop. 12 L (2021-2022), som Støre-regjeringen la frem i november.

Proposisjonen ble enstemmig vedtatt av Stortinget, og trådte i kraft 1. januar 2022.

I proposisjonen foreslås det å redusere gebyrene for forliksklage, som koster 1406 kroner i 2022. Gebyret må betales, selv om saken senere blir trukket eller saken avvist. Gebyret foreslås redusert til 1345 kroner (1,1 ganger rettsgebyret).

For utleggsbegjæring foreslås gebyret å reduseres fra 1528 kroner til 1479 kroner (1,21 ganger rettsbegyret).

Fra 3791 til 489 kroner

Gebyret ved tvangsdekning i pengekrav utgjør i dag totalt 3791 kroner, og består av et gebyr på 2,1 R (rettsgebyr x 2,1) pluss et nytt rettsgebyr når tvangsdekningen blir gjennomført.

Politidirektoratet har ifølge proposisjonen selv regnet ut at selvkost for arbeidet knyttet til tvangsdekning i pengekrav utgjør 527 kroner.

«Basert på beregningene fra Politidirektoratet legges det til grunn at gjeldende gebyr er betydelig høyere enn kostnaden namsmannen har ved behandlingen av disse sakene», heter det i proposisjonen.

Gebyret er redusert fra 2,1 R til 0,4 R, og tilleggsgebyret ved gjennomføring er fjernet. Gebyret reduseres derfor fra 3791 kroner til 489 kroner, et kutt på hele 3302 kroner.

Men obs: Ved begjæring om tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 betales 2,1 ganger rettsgebyret og i tillegg rettsbegyr når tvangsdekningen blir gjennomført.

Konkurs og tvangsoppløsning: - Gjeldende gebyrer betydelige høyere enn kostnadene

Også gebyrer for konkurs og tvangsoppløsning av selskaper reduseres.

I dag påløper et rettsgebyr på 25 R (30.575 kroner) ved konkursåpning. Ifølge tall fra Domstoladministrasjonen, bruker domstolen 5347 kroner på å behandle saker i kategorien «konkursbo og tvangsoppløsning utloddes».

Dersom konkursbo innstilles, er selvkost for domstolene 4894 kroner, mens rettsgebyret i dag er halvparten av fullt gebyr, altså 15.287,50 kroner.

Ved tvangsoppløsning av selskaper, er domstolenes selvkost på 3392 kroner, mens rettsgebyret som påløpes, er det samme som ved tvangsoppløsning, altså 30.575 kroner.

Disse gebyrene er nå vedtatt og trådte i kraft ved nyttår:

For konkursbo som åpnes av tingretten betales 4,35 ganger rettsgebyret.

Blir et dødsbo innstilt eller tilbakelevert, betales halvparten av fullt gebyr.

Blir et tvangsoppløsningsbo innstilt eller tilbakelevert, betales 2,75 ganger rettsgebyret. Blir et konkursbo innstilt eller tilbakelevert, betales 4 ganger rettsgebyret.

For forkynnelse av betalingsoppfordring etter konkursloven 8 juni 1984 nr. 58 § 63 betales likevel 0,4 ganger rettsgebyret. For forkynnelse ved stevnevitne i andre tilfelle enn nevnt i første, jfr. annet punktum,betales halvparten av rettsgebyret.

Se mer på Stortingets nettsider her.

Powered by Labrador CMS